Jun 23, 2016

Τι είναι το BEPS

Τι είναι το BEPS

Η Βάση Διάβρωσης και η Μετατόπιση των Κερδών (BEPS) είναι μια στρατηγική φορολογικού σχεδιασμού που εφαρμόζεται από πολλούς πολυεθνικούς οργανισμούς, οι οποίοι προσπάθησαν να αποφύγουν την καταβολή φόρου στη δικαιοδοσία στην οποία λειτουργούν μετατοπίζοντας τα κέρδη τους σε φορολογικούς παραδείσους στους οποίους ενσωματώθηκαν συνδεδεμένες εταιρείες , καταβάλλοντας έτσι χαμηλότερο ή καθόλου φόρο εταιρειών. Αυτό αφορά ιδιαίτερα τις περισσότερες αναπτυσσόμενες χώρες στις οποίες τα κέρδη μετατοπίζονται για να βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στα εισοδήματα των εταιρειών φορολογίας.

Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) είναι μια κεντρική ομάδα που αποτελείται από 34 χώρες, η οποία έχει εφαρμόσει κανόνες και κανονισμούς στην προσπάθειά της να καταπολεμήσει αυτή τη διπλή μη φορολόγηση.

Τι είναι η τιμολόγηση μεταφοράς και πώς σχετίζεται αυτό με το BEPS

Η τιμολόγηση μεταφοράς είναι ο καθορισμός της τιμής για αγαθά και υπηρεσίες που πωλούνται μεταξύ συνδεδεμένων νομικών εταιρειών εντός μιας επιχείρησης. Για παράδειγμα, εάν μια θυγατρική εταιρεία πωλεί αγαθά σε μια μητρική εταιρεία, το κόστος των αγαθών που καταβάλλει η μητρική στη θυγατρική είναι η τιμή μεταβίβασης.

Η τιμολόγηση μεταφοράς μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μέθοδος κατανομής κερδών για να αποδώσει τα καθαρά κέρδη (ή ζημιές) πολυεθνικών εταιρειών πριν από τη φορολογία σε χώρες όπου δραστηριοποιούνται.

Ο ΟΟΣΑ και η G20 ενώθηκαν για να συνεργαστούν σε αυτό το φορολογικό ζήτημα. Περισσότερες από δώδεκα αναπτυσσόμενες χώρες έχουν συμμετάσχει άμεσα στην υπηρεσία  και έχουν παράσχει πληροφορίες από περισσότερες από 80 χώρες που δεν ανήκουν στο ΟΟΣΑ και οι χώρες που δεν ανήκουν στο G20.

Μια συνετή εκτίμηση από μια έρευνα που διεξήγαγε ο ΟΟΣΑ από το 2013 δείχνει ότι η BEPS έχει ως αποτέλεσμα ετήσια ζημιά ύψους $ 100-240 δισεκατομμυρίων.

Η έκθεση BEPS του 2013 που πραγματοποίησε ο ΟΟΣΑ και οι συζητήσεις που έγιναν στη συνέχεια δημιούργησαν κερδοσκοπία ως προς το πού πρέπει να επικεντρωθεί ο βασικός τομέας, με άλλα λόγια, ποια επιχειρηματική πράξη δημιουργεί το BEPS και, κατά συνέπεια, που πρέπει να επικεντρωθεί η παρακολούθηση και ο έλεγχος από τον ΟΟΣΑ. Οι συζητήσεις περιορίστηκαν στους βασικούς τομείς που είναι: ο έλεγχος των κινδύνων και των άυλων στοιχείων, η χρήση υβριδίων, η φορολογία των ψηφιακών επιχειρήσεων, το πρόγραμμα διαφάνειας, οι χρηματοοικονομικές συναλλαγές μεταξύ των ομίλων και τα μέτρα κατά της φοροαποφυγής.

Πώς θα εφαρμοστούν τα μέτρα BEPS

Ορισμένα από τα μέτρα μπορούν να εφαρμοστούν άμεσα, όπως η αναθεωρημένη οδηγία για τις τιμές μεταβίβασης. Ορισμένα μέτρα απαιτούν αλλαγές στις διμερείς φορολογικές συμβάσεις, κάτι που μπορεί να γίνει μέσω του πολυμερούς μέσου στο πλαίσιο της δράσης 15. Τέλος, άλλα μέτρα απαιτούν την εφαρμογή της εσωτερικής νομοθεσίας.

Ποια είναι η φύση των αποτελεσμάτων του προγράμματος BEPS; Είναι νομικά δεσμευτικές;

Πρόκειται για νομικά μέσα μη δεσμευτικού δικαίου. Δεν είναι νομικά δεσμευτικές, αλλά υπάρχει η προσδοκία ότι θα εφαρμοστούν ανάλογα από τις χώρες που αποτελούν μέρος της συναίνεσης. Το προηγούμενο ιστορικό της φορολογικής ζώνης είναι μάλλον θετικό. Συμφωνήθηκαν ελάχιστα πρότυπα, ιδίως για την αντιμετώπιση θεμάτων σε περιπτώσεις όπου καμία ενέργεια από ορισμένες χώρες δεν θα είχε δημιουργήσει αρνητικές διαρροές (συμπεριλαμβανομένων των δυσμενών επιπτώσεων της ανταγωνιστικότητας) σε άλλες χώρες. Αναγνωρίζοντας την ανάγκη εξισορρόπησης των όρων ανταγωνισμού, όλες οι χώρες του ΟΟΣΑ και G20 έχουν δεσμευτεί για συνεπή εφαρμογή στους τομείς της πρόληψης των αγορών με συμβόλαια, της αναφοράς ανά χώρα, της καταπολέμησης των επιζήμιων φορολογικών πρακτικών και της βελτίωσης της επίλυσης διαφορών. Επιπλέον, τα ισχύοντα πρότυπα ενημερώθηκαν και θα εφαρμοστούν, σημειώνοντας ωστόσο ότι δεν έχουν υιοθετήσει όλα τα συμμετέχοντα μέλη του BEPS τα βασικά πρότυπα για τις φορολογικές συνθήκες ή τις τιμές μεταβίβασης. Σε άλλους τομείς, όπως είναι οι συστάσεις για ρυθμίσεις σχετικά με τις υβριδικές αναντιστοιχίες και οι βέλτιστες πρακτικές σχετικά με την έκπτωση τόκων, οι χώρες συμφώνησαν για μια γενική κατεύθυνση φορολογικής πολιτικής. Στους τομείς αυτούς, αναμένεται να συγκλίνουν με την πάροδο του χρόνου μέσω της εφαρμογής των συμφωνημένων κοινών προσεγγίσεων, επιτρέποντας έτσι περαιτέρω εξέταση του κατά πόσον τα μέτρα αυτά θα πρέπει να καταστούν ελάχιστα πρότυπα στο μέλλον. Οι κατευθυντήριες γραμμές που βασίζονται στις βέλτιστες πρακτικές θα υποστηρίξουν επίσης τις χώρες που σκοπεύουν να δράσουν στους τομείς των υποχρεωτικών πρωτοβουλιών γνωστοποίησης ή της νομοθεσίας περί CFC.

Το τελικό πακέτο BEPS παρέχει στα κράτη τα εργαλεία που χρειάζονται για να εξασφαλίσουν ότι τα κέρδη φορολογούνται όταν πραγματοποιούνται οι οικονομικές δραστηριότητες που παράγουν τα κέρδη και όπου δημιουργείται αξία, ενώ ταυτόχρονα δίνουν μεγαλύτερη βεβαιότητα στις επιχειρήσεις μειώνοντας τις διαφορές σχετικά με την εφαρμογή των διεθνών φορολογικών κανόνων, και την τυποποίηση των απαιτήσεων συμμόρφωσης.

Για περισσότερες πληροφορίες ή/και συμβουλές, επικοινωνήστε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [email protected]

© all rights reserved 2024