Όροι χρήσης της Ιστοσελίδας μας

1. Όροι Χρήσης

Σας παροτρύνουμε να αφιερώσετε λίγα λεπτά από το χρόνο σας για να διαβάσετε προσεκτικά τους Όρους Χρήσης που βρίσκονται εδώ, οι οποίοι διέπουν τους όρους βάσει των οποίων μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ιστοσελίδες μας www.finexpertiza.cy και www.finexpertizacyprus.com (η Ιστοσελίδα). Με την πρόσβαση ή την περιήγηση στην Ιστοσελίδα μας, επιβεβαιώνετε ότι έχετε αποδεχτεί τους Όρους Χρήσης που βρίσκονται εδώ και συμφωνείτε να συμμορφωθείτε με αυτούς. Εάν δεν συμφωνείτε με τους Όρους Χρήσης, δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα μας.

2. Άλλοι εφαρμοστέοι όροι Οι Όροι Χρήσης μας αναφέρονται στους ακόλουθους πρόσθετους όρους:
  • Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων: Αυτό καθορίζει τους όρους με τους οποίους επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα που μας έχετε παράσχει ή/και τα δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς. Χρησιμοποιώντας την Ιστοσελίδα μας, επιβεβαιώνετε ότι τα δεδομένα αυτά που παρέχετε είναι ακριβή και συμφωνείτε με την επεξεργασία τους.
  • Νομική ειδοποίηση: Αυτό καθορίζει σημαντικές ρυθμιστικές πληροφορίες και προειδοποιήσεις κινδύνου.
3. Πληροφορίες για εμάς Είμαστε εταιρία περιορισμένης ευθύνης εγγεγραμμένη στην Κυπριακή Δημοκρατία με αριθμό μητρώου HE312116 με την έδρα στην οδό Γεωργίου Χατζηδάκη 1, πολυκατοικία Λήδρα, γραφείο 501, 1066 Λευκωσία, Κύπρος. Ο αριθμός ΦΠΑ μας είναι 10312116U. 4. Πρόσβαση στην Ιστοσελίδα μας Δεν εγγυόμαστε ότι η Ιστοσελίδα μας, ή οποιοδήποτε περιεχόμενο εντός του, θα είναι απαλλαγμένο από σφάλματα ή παραλείψεις. Είστε υπεύθυνοι να διασφαλίσετε ότι όλα τα άτομα που έχουν πρόσβαση στην Ιστοσελίδα μας μέσω της σύνδεσής σας στο διαδίκτυο γνωρίζουν τους παρόντες Όρους Χρήσης όπως και άλλους ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις, και ότι συμμορφώνονται με αυτούς. 5. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας Είμαστε ο κάτοχος ή ο κάτοχος άδειας χρήσης όλων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας που σχετίζονται με την Ιστοσελίδα μας, και με το υλικό που δημοσιεύεται στο εσωτερικό του. Η κατάστασή μας ως δημιουργός περιεχομένου στην Ιστοσελίδα μας πρέπει πάντα να αναγνωρίζεται. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε κανένα μέρος του περιεχομένου στην Ιστοσελίδα μας για εμπορικούς σκοπούς χωρίς άδεια χρήσης από εμάς ή από τους αδειοδότες μας. Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε κάποιο από τα περιεχόμενα της Ιστοσελίδας μας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο [email protected] Παραβίαση ασφάλειας οποιουδήποτε από τους Όρους Χρήσης που περιέχονται στο παρών θα τερματίσει άμεσα το δικαίωμά σας να χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα μας και θα πρέπει να επιστρέψετε, να ανακτήσετε ή να καταστρέψετε τυχόν αντίγραφα των υλικών που έχετε δημιουργήσει ή/και διανέμει. 6. Μη εξάρτηση σε πληροφορίες Το περιεχόμενο στην Ιστοσελίδα μας παρέχεται μόνο για γενικές πληροφορίες. Δεν πρόκειται να αποτελέσει συμβουλή στην οποία θα πρέπει να βασιστείτε. Πρέπει να λάβετε επαγγελματικές ή εξειδικευμένες συμβουλές πριν να πάρετε, ή να αποφύγετε, οποιαδήποτε ενέργεια με βάση το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας μας. Παρόλο που καταβάλλουμε εύλογες προσπάθειες για την ενημέρωση των πληροφοριών στην Ιστοσελίδα μας, δεν προβάλλουμε εγγυήσεις ή διαβεβαιώσεις, είτε ρητά είτε έμμεσα, ότι το περιεχόμενο στην Ιστοσελίδα μας είναι ακριβές, πλήρες ή ενημερωμένο. 7. Περιορισμός της ευθύνης Στο βαθμό που επιτρέπεται από το νομοθεσία, εξαιρούμε όλους τους όρους, εγγυήσεις, παραστάσεις ή άλλους όρους που μπορεί να ισχύουν για την Ιστοσελίδα μας ή για οποιοδήποτε περιεχόμενο σε αυτό, είτε ρητά είτε έμμεσα. Δεν θα είμαστε υπεύθυνοι έναντι οποιουδήποτε χρήστη για τυχόν απώλεια ή ζημιά, είτε με σύμβαση, αδικοπραξία (συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας), παραβίαση νόμιμων καθηκόντων, ή διαφορετικά, ακόμη και αν είναι προβλέψιμη, που προκύπτει από ή σε σχέση με:
  • τη χρήση, ή την ανικανότητα να χρησιμοποιήσετε την Ιστοσελίδα μας, ή
  • τη χρήση ή την εξάρτηση από το περιεχόμενο που εμφανίζεται στην Ιστοσελίδα μας.
Επιπλέον, δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των ιστοσελίδων που συνδέονται με την Ιστοσελίδα μας. Οι σύνδεσμοι αυτοί δεν θα πρέπει να τυγχάνουν ερμηνείας ως έγκριση από εμάς σε σχέση με τις συνδεδεμένες ιστοσελίδες. Δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά που μπορεί να προκύψει από τη χρήση τους από εσάς. Ενώ καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλιστεί ότι το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας μας είναι απαλλαγμένο από ιούς, θα συνιστούσαμε να ελέγχονται τυχόν ληφθείσες πληροφορίες για ιούς χρησιμοποιώντας ένα αξιόπιστο λογισμικό ελέγχου ιού. 8. Σύνδεσμοι τρίτων και διάθεση πόρων στην Ιστοσελίδα μας Μπορούμε να παρέχουμε συνδέσμους με άλλες ιστοσελίδες ή διάθεση πόρων για να έχετε πρόσβαση στην δική σας απόλυτη διακριτική ευχέρεια. Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι, καθώς έχετε επιλέξει να εισέλθετε στην συνδεδεμένη ιστοσελίδα, δεν είμαστε υπεύθυνοι για τη διαθεσιμότητα τέτοιων εξωτερικών ιστοσελίδων ή πόρων. 9. Διαχωρισμός Σε περίπτωση που μέρος των Όρων Χρήσης μας θεωρείται παράνομο, άκυρο ή για οποιονδήποτε λόγο μη εφαρμόσιμο, η διάταξη αυτή θα θεωρείται ότι μπορεί να διαχωριστεί από τους Όρους Χρήσης μας και δεν θα επηρεάσει την εκτελεστότητα και την ισχύ των υπόλοιπων διατάξεων των Όρων Χρήσης μας. 10. Όλη η συμφωνία Οι Όροι Χρήσης που καθορίζονται στο παρόν διέπουν τη συνεργασία μας μαζί σας. 11. Αλλαγές στους Όρους Χρήσης και στην Ιστοσελίδα μας Οι Όροι Χρήσης που περιλαμβάνονται στο παρόν μπορεί να αναθεωρούνται από καιρό σε καιρό. Συνεπώς, σας παροτρύνουμε να ελέγχετε περιοδικά αυτή τη σελίδα για να λάβετε υπόψη τυχόν αλλαγές που έχουμε κάνει, καθώς είναι δεσμευτικές για εσάς. Νομικές πληροφορίες Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτήν την Ιστοσελίδα παρέχονται για γενικές οδηγίες και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρούνται ως υποκατάστατο της επαγγελματικής διαβούλευσης. Ενώ οι συγγραφείς και οι εκδότες σε αυτόν την Ιστοσελίδα έχουν καταβάλει κάθε προσπάθεια για να διασφαλίσουν την ακρίβεια των πληροφοριών που αναφέρονται εδώ, η FinExpertiza Cyprus δεν φέρει ευθύνη για οποιεσδήποτε ανακρίβειες.
© all rights reserved 2024