Feb 1, 2022

Τα βασικά του DAC6

Τα βασικά του DAC6
Τι είναι το DAC6;

Η 6η έκδοση της Οδηγίας 2011/16 της ΕΕ (Οδηγία 2018/822 της ΕΕ) για τη Διοικητική Συνεργασία (DAC6) είναι υποχρεωτικό καθεστώς δημοσιοποίησης της ΕΕ, με στόχο τη διαφάνεια και τη δικαιοσύνη στην φορολογία. Η οδηγία DAC6 ισχύει για διασυνοριακές συναλλαγές ή/και φορολογικές ρυθμίσεις, με ένα ή περισσότερα χαρακτηριστικά γνωρίσματα που αφορούν είτε δύο ή περισσότερες χώρες της ΕΕ, είτε μια χώρα της ΕΕ και μια χώρα εκτός ΕΕ. Σύμφωνα με το DAC6, οι ενδιάμεσοι ή/και οι φορολογούμενοι που εδρεύουν στην ΕΕ υποχρεούνται να αναφέρουν ορισμένες διασυνοριακές συναλλαγές ή/και φορολογικές ρυθμίσεις στην εγχώρια φορολογική τους αρχή, οι οποίες θα κοινοποιηθούν περαιτέρω στις αντίστοιχες φορολογικές αρχές των κρατών μελών της ΕΕ.

Ποιος υποχρεούται να υποβάλει αναφορά;
 • Ο ενδιάμεσος: οι υποχρεώσεις αναφοράς βαρύνουν τον μεσάζοντα για τις συναλλαγές ή/και φορολογικές ρυθμίσεις που ολοκληρώνονται με τη βοήθεια για παράδειγμα, δικηγόρων, συμβούλων, τραπεζών, ασφαλιστικών εταιρειών, διαχειριστών περιουσιακών στοιχείων και άλλων παρόχων υπηρεσιών.
 • Ο φορολογούμενος: οι υποχρεώσεις αναφοράς βαρύνουν τον φορολογούμενο για εσωτερικές συναλλαγές ή/ και φορολογικές ρυθμίσεις που ολοκληρώθηκαν εσωτερικά, χωρίς μεσάζοντα.
Προθεσμίες υποβολής πληροφοριών:
 • Δηλωτέα διασυνοριακή ρύθμιση που έχει διενεργηθεί μεταξύ της 25ης Ιουνίου 2018 και της 30ης υποβάλλεται μέχρι την 28 Φεβρουαρίου 2021, με παράταση στην προθεσμία έως τις 31 Ιανουαρίου 2022.
 • Δηλωτέα διασυνοριακή ρύθμιση που έχει διενεργηθεί μεταξύ της 1ης Ιουλίου 2020 και της 31ης Δεκεμβρίου 2020, υποβάλλεται εντός 30 ημερών που αρχίζουν να μετρούν από την 1η Ιανουαρίου 2021, με παράταση στην προθεσμία έως τις 31 Ιανουαρίου 2022.
 • Δηλωτέα διασυνοριακή ρύθμιση που έχει διενεργηθεί μεταξύ 1ης Ιανουαρίου 2021 και 1ης Ιανουαρίου 2022 πρέπει να υποβληθούν i) την ημερομηνία που διατέθηκαν για εφαρμογή ii) ήταν έτοιμα για εφαρμογή, iii) έχει γίνει το πρώτο βήμα στην υλοποίηση, iv) σε περίπτωση που εμπλέκεται ο ενδιάμεσος, όταν ο ενδιάμεσος παρείχε υποστήριξη, βοήθεια ή συμβουλές, όποιο και αν συνέβη πρώτο, η προθεσμία παρατάθηκε έως τις 31 Ιανουαρίου 2022.
 • Από την 1η Ιανουαρίου 2022 και μετά, οι δηλωτέες διασυνοριακές συναλλαγές ή/και φορολογικές ρυθμίσεις θα πρέπει να υποβάλλονται εντός 30 ημερών, αρχής γενομένης από i) την ημερομηνία που κατέστησαν διαθέσιμες για εφαρμογή, ή ii) ήταν έτοιμα για εφαρμογή, ή iii) έχει γίνει το πρώτο βήμα στην υλοποίηση, ή iv) σε περίπτωση που εμπλέκεται ο ενδιάμεσος, όταν ο ενδιάμεσος παρείχε υποστήριξη, βοήθεια ή συμβουλές, όποιο και αν συνέβη πρώτο.
Απαιτήσεις αναφοράς:

Οι απαιτήσεις για διασυνοριακές συναλλαγές ή/και φορολογικές ρυθμίσεις ισχύουν για περισσότερα από  τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα, ως εξής:

 • Διακριτικά Κατηγορίας Α:
  • Διακριτικό Α.1. Εμπιστευτικότητα στο φορολογικό πλεονέκτημα.
  • Διακριτικό Α.2. Τέλη που εξαρτώνται από φορολογικό πλεονέκτημα.
  • Διακριτικό Α.3. Τυποποιημένα έγγραφα ή/και δομές.
 • Διακριτικά Κατηγορίας Β:
  • Διακριτικό Β.1. Εξαγορά ζημιογόνων οντοτήτων.
  • Διακριτικό Β.2. Μετατροπή εισοδήματος σε κεφάλαιο, δώρα ή εισόδημα με χαμηλότερη φορολογία/απαλλαγμένο από φόρους.
  • Διακριτικό Β.3. Κυκλικές συναλλαγές.
 • Διακριτικά Κατηγορίας Γ:
  • Διακριτικό Γ.1. Διασυνοριακές πληρωμές (χαμηλός/χωρίς φόρο, κ.λπ.).
  • Διακριτικό Γ.2. Διπλή δικαιοδοσία.
  • Διακριτικό Γ.3. Πλήρης απαλλαγή από φορολογία.
  • Διακριτικό Γ.4. Αντιστοιχία Θεωρήσεων.
 • Διακριτικά Κατηγορίας Δ:
  • Διακριτικό Δ.1. Παράκαμψη Ανταλλαγής πληροφοριών των πραγματικών δικαιούχων.
  • Διακριτικό Δ.2. Μη διαφανής νομική ή πραγματική ιδιοκτησία.
 • Διακριτικά Κατηγορίας Ε:
  • Διακριτικό Ε.1. Μονομερείς κανόνες ασφαλούς λιμένα.
  • Διακριτικό Ε.2. Μεταβίβαση άυλων αγαθών με δυσκολία στην αξία.
  • Διακριτικό Ε.3. Μεταβίβαση σημαντικών λειτουργιών/περιουσιακών στοιχείων/κινδύνων.
Ποιες είναι οι κυρώσεις για μη συμμόρφωση;
 • Αποτυχία αναφοράς:
  • από €10,000 έως €20,000
 • Εξαίρεση και μη ειδοποίηση:
  • από €10,000 έως €20,000
 • Καθυστερημένη αναφορά:
  • έως 90 ημέρες: από €1,000 έως €5,000
  • περισσότερες από 90 ημέρες: από €5,000 έως €20,000
 • Ελλιπής και λανθασμένη αναφορά:
  • από €1,000 έως €10,000
 • Αύξηση ποινής έως €20,000 για μη εμπρόθεσμη τακτοποίησή της και για συνέχιση της παράβασης.
 • Ετήσιο ανώτατο όριο €120,000 ανά ενδιάμεσο ή/και φορολογούμενο για όλες τις Δηλώσιμες Διασυνοριακές Συμφωνίες (RCBA) που έχουν προθεσμία υποβολής εκθέσεων εντός ενός ημερολογιακού έτους, εξαιρουμένης της εσκεμμένης αθέτησης υποχρεώσεων ή της απάτης από τον ενδιάμεσο ή/και τον φορολογούμενο.

Το Υπουργείο Οικονομικών της Κυπριακής Δημοκρατίας εξέδωσε το Διάταγμα ΚΔΠ 438/2021 στις 29 Οκτωβρίου 2021 σχετικά με τον νόμο περί υποχρεωτικής κοινοποίησης πληροφοριών (MDR) της 31ης Μαρτίου 2021 στην Κύπρο. Συνίσταται στους ενδιάμεσους ή/και στους φορολογούμενους με επιχειρηματικές δραστηριότητες στην Κύπρο να επανεξεταστεί η πολιτική αναφοράς τους, ώστε να διασφαλιστεί η πλήρης συμμόρφωσή τους με τις σχετικές απαιτήσεις και προθεσμίες.

Για περισσότερες πληροφορίες για το DAC6 και πως μπορεί να επηρεαστεί η επιχείρησή σας, παρακαλώ όπως επικοινωνήσετε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση  [email protected].

© all rights reserved 2024