Nov 18, 2015

Προτεινόμενες αλλαγές στην Κυπριακή φορολογική νομοθεσία

Προτεινόμενες αλλαγές στην Κυπριακή φορολογική νομοθεσία

Προτεινόμενες αλλαγές στη φορολογική νομοθεσία που εξέδωσε η Βουλή των Αντιπροσώπων στις 9 Ιουλίου 2015

Προκειμένου να προσελκύσει ξένες επενδύσεις, η Κυπριακή Κυβέρνηση πρότεινε νέες φορολογικές νομοθεσίες. Αυτοί οι νέοι φορολογικοί κανόνες είναι πολύ ωφέλιμοι για τους διεθνείς επενδυτές που επιθυμούν να κάνουν επιχειρήσεις μέσω της Κύπρου και δημιουργούν μια νέα δυναμική για την κυπριακή οικονομία.

Σε μια προσπάθεια να βελτιώσει το φορολογικό σύστημα της Κύπρου και να την καταστήσει ελκυστικότερη τόσο για τις τοπικές όσο και για τις διεθνείς επιχειρηματικές κοινότητες, σε συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς του τομέα των επαγγελματικών υπηρεσιών, η Βουλή των Αντιπροσώπων έχει κάνει τροποποιήσεις στη φορολογική νομοθεσία της χώρας. Οι λογαριασμοί που ενσωματώνουν αυτές τις αλλαγές έχουν σταλεί στο Κοινοβούλιο για επανεξέταση και ψηφοφορία προκειμένου να υλοποιηθούν το συντομότερο δυνατό.

Οι σημαντικότερες τροποποιήσεις των νόμων έχουν ως εξής:

Α. Μεταβολές που σχετίζονται με τους φορολογικούς νόμους περί εισοδήματος (περιλαμβανομένων των εταιρειών)

 1. Συναλλαγματικές διαφορές

Από την 1η Ιανουαρίου 2015, τυχόν κέρδη ή ζημιές σε ξένο συνάλλαγμα (FX) θα απαλλάσσονται από τη φορολογία ανεξάρτητα από το αν πραγματοποιούνται ή δεν πραγματοποιούνται. Αυτό δεν θα ισχύει για εταιρείες που διαπραγματεύονται σε ξένα νομίσματα και συναφή προϊόντα. Οι εταιρείες αυτές μπορούν να καταβάλουν αμετάκλητη εκλογή για να μην φορολογούνται σε μη πραγματοποιηθέντα κέρδη ή ζημιές, όπως συνέβη μέχρι στιγμής για όλες τις εταιρείες.

 1. Προβλέψεις για την αποφυγή φοροαποφυγής για υβριδικά όργανα και τεχνητές συναλλαγές για μερίσματα

Σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο, τα μερίσματα απαλλάσσονται από τον Φόρο Εισοδήματος, αλλά τα άτομα (και ορισμένες φορές οι εταιρείες) υπόκεινται σε ειδική εισφορά για την άμυνα.

Όταν μια εταιρεία της Κύπρου λαμβάνει μερίσματα από ξένη συμμετοχή, αυτά καταγράφονται ως μερίσματα (έσοδα) στα χέρια της Κυπριακής Εταιρείας και αντιμετωπίζονται ως δαπάνη από την εταιρεία που πληρώνει. Οι μετοχές/τίτλοι στους οποίους συνδέονται αυτές οι πληρωμές αποκαλούνται “υβριδικά μέσα”. Ένα παράδειγμα τέτοιων μέσων είναι οι προνομιούχες μετοχές, οι οποίες σε ορισμένες χώρες θεωρούνται ίδια κεφάλαια, ενώ σε κάποιες άλλες έχουν την ίδια μεταχείριση με το χρέος.

Η οδηγία της ΕΕ για τις μητρικές και τις θυγατρικές εταιρείες τροποποιήθηκε πέρυσι για να αποκλείσει τα υβριδικά όργανα από τις διατάξεις της οδηγίας, διότι έχουν ως αποτέλεσμα τη διπλή μη φορολόγηση. Η οδηγία έχει επίσης τροποποιηθεί ώστε να μην εφαρμόζεται στις περιπτώσεις που υπάρχει συμφωνία μεταξύ της μητρικής και των θυγατρικών εταιρειών, ο κύριος (ή ένας από τους κύριους) σκοπός της οποίας είναι να οδηγήσει σε φορολογικό πλεονέκτημα. Οι περιπτώσεις αυτές χαρακτηρίζονται ως μη γνήσιες, δεδομένου ότι δεν έχουν τεθεί σε εφαρμογή για έγκυρους εμπορικούς λόγους, οι οποίοι αντικατοπτρίζουν την οικονομική πραγματικότητα.

Οι κυπριακοί φορολογικοί νόμοι τροποποιούνται έτσι ώστε τα μερίσματα που εισπράττει μια κυπριακή εταιρεία που δεν πληροί τις ανωτέρω διατάξεις, δεν θα απαλλάσσονται πλέον από τον Φόρο Εισοδήματος, αλλά θα θεωρούνται κανονικά επιχειρηματικά έσοδα. Ταυτόχρονα και δεδομένου ότι οι συναλλαγές αυτές δεν θα θεωρούνται ως μερίσματα, θα απαλλάσσονται από την Ειδική Εισφορά για την Άμυνα, ανάλογα με την περίπτωση. Η τροπολογία αυτή θα τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2016.

 1. Εξαιρέσεις εισοδήματος από την πρώτη απασχόληση στην Κύπρο

(α) Επί του παρόντος, το 20% των εισοδημάτων από την απασχόληση στην Κύπρο ενός ατόμου που δεν ήταν φορολογικός κάτοικος Κύπρου κατά τη διάρκεια του προηγούμενου φορολογικού έτους απαλλάσσεται από τη φορολογία για περίοδο τριών ετών από την 1η Ιανουαρίου του έτους που ακολουθεί το έτος ή την απασχόληση. Η απαλλαγή περιορίζεται στα €8.550 ετησίως.

Η απαλλαγή αυτή θα παραταθεί από τρία σε πέντε έτη. Θα καταργηθεί έως το 2020.

(β) Υπάρχει επίσης απαλλαγή ίση με το 50% του εισοδήματος από την απασχόληση στην Κύπρο που ισχύει για τα εισοδήματα που εισπράχθηκαν μετά την 1η Ιανουαρίου 2012 για ένα πρόσωπο που δεν είχε φορολογική κατοικία στην Κύπρο κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος, υπό τον όρο ότι τα έσοδα από την απασχόληση Η Κύπρος υπερβαίνει τα €100.000 ετησίως. Η απαλλαγή ισχύει για περίοδο πέντε ετών.

Η απαλλαγή αυτή θα παραταθεί από πέντε σε δέκα χρόνια.

Δεν θα είναι πλέον δυνατό να επωφελούνται και από τις δύο εξαιρέσεις, ανάλογα με την περίπτωση.

 1. NID Φορολογική μείωση των τόκων

Η εκπεστέα μείωση του επιτοκίου θα επιτρέπεται στα κεφάλαια που εισάγονται σε εταιρεία εγκατεστημένη στην Κύπρο με τη μορφή μετοχικών κεφαλαίων που ονομάζεται “νέα ίδια κεφάλαια” και τα κεφάλαια που χρησιμοποιούνται για τη λειτουργία της εταιρείας.

Ο υποτιθέμενος τόκος υπολογίζεται με επιτόκιο ίσο με το πραγματικό επιτόκιο των 10ετών κρατικών ομολόγων της χώρας στην οποία επενδύονται τα κεφάλαια, προσαυξημένο κατά 3%, ενώ ο ελάχιστος συντελεστής που λαμβάνεται υπόψη είναι ο πραγματικός τόκος που έχει εισπραχθεί για δεκαετή χρεόγραφα που εκδίδονται από της Κυπριακής Δημοκρατίας, πλέον 3%.

Ως “νέο μετοχικό κεφάλαιο” ορίζεται το μετοχικό κεφάλαιο και η διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο στο βαθμό που έχει πράγματι καταβληθεί σε μετρητά ή σε είδος (για την τελευταία σε αγοραία αξία) που εισήχθη στην επιχείρηση μετά την 1η Ιανουαρίου 2015. Δεν περιλαμβάνει αναπροσαρμογή ή οποιαδήποτε άλλα αποθεματικά μετατρέπονται σε μετοχικό κεφάλαιο.

Στην νομοθεσία συμπεριλαμβάνονται ορισμένες διατάξεις κατά της φοροαποφυγής, περιλαμβανομένης της διάταξης ότι, όπως και με το πραγματικό έξοδο τόκου, ο υποτιθέμενος τόκος θα είναι εκπεστέος μόνο εάν χρησιμοποιείται για τη χρηματοδότηση περιουσιακών στοιχείων που χρησιμοποιούνται στην επιχείρηση. Μια άλλη διάταξη είναι ότι ο υπολογιζόμενος τόκος περιορίζεται στο 80% του φορολογητέου εισοδήματος της εταιρείας κατά τη διάρκεια του έτους πριν από την αφαίρεση του φερόμενου εξόδου τόκων.

 1. Παράταση της περιόδου επιταχυνόμενης απόσβεσης για φορολογικούς σκοπούς

Σύμφωνα με τις υφιστάμενες διατάξεις, αυξάνονται τα ετήσια δικαιώματα εκπομπής για νέα περιουσιακά στοιχεία που αποκτήθηκαν κατά τα έτη 2012, 2013 και 2014 εάν αφορούν εργοστάσια και μηχανήματα (20% αντί για 10%) και βιομηχανικά κτίρια και ξενοδοχεία (7% αντί για 4%).

Η περίοδος της ταχύτερης απόσβεσης έχει επεκταθεί για να καλύψει το 2015 και το 2016 επίσης.

 1. Απαλλαγή από ζημιές σε ομίλους

Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του νόμου, η απαλλαγή από τις ζημιές των ομίλων μπορεί να διεκδικηθεί μόνο από εταιρείες εγκατεστημένες στην Κύπρο. Αυτό σημαίνει ότι τόσο οι εταιρείες παραχώρησης όσο και οι εταιρείες που υποβάλλουν αίτηση πρέπει να είναι φορολογικοί κάτοικοι της Κύπρου κατά τη διάρκεια του έτους κατά το οποίο πραγματοποιείται η αίτηση (επιτρέπονται μόνο οι αιτήσεις του τρέχοντος έτους).

Βάση της τροποποίησης, ένας φορολογικός εταιρία εγκατεστημένος σε ένα κράτος μέλος της ΕΕ μπορεί να παραδώσει τις φορολογητέες ζημίες του σε άλλο εταιρικό φόρο ομίλου που κατοικεί στην Κύπρο και αντιστρόφως, με την προϋπόθεση ότι όλες οι πιθανότητες παραίτησης ή μεταβίβασης των ζημιών στο κράτος μέλος διαμονής του αποδέσμευσης έχουν εξαντληθεί.

Οι ζημιές που παραδίδονται σε μια εταιρεία της Κύπρου πρέπει να υπολογίζονται με βάση τις διατάξεις της Κυπριακής νομοθεσίας.

 1. Διατάξεις για την αποφυγή της αναδιοργάνωσης

Εφαρμόζονται ορισμένες διατάξεις για την αποφυγή φοροαποφυγής, οι οποίες θα δώσουν το δικαίωμα στον φορολογικό επίτροπο να αρνηθεί την αποδοχή των αφορολόγητων αναδιοργανώσεων, εάν ο Επίτροπος μπορεί να διαπιστώσει ότι ο κύριος σκοπός ή ένας από τους κύριους σκοπούς της αναδιοργάνωσης είναι η μείωση, αποφυγή ή αναστολή πληρωμής φόρων.

 1. Περιορισμός των ζημιών που μεταφέρθηκαν για δραστηριότητες IP

Το φορολογικό καθεστώς της Κυπριακής Δημοκρατίας προβλέπει ότι το 80% της νόμιμης έκπτωσης για κέρδη πνευματικής ιδιοκτησίας θα θεωρείται ως αναμενόμενη δαπάνη. Συνεπώς, μόνο το 20% των κερδών των δικαιωμάτων θα φορολογείται με 12,5% φόρο εταιρειών που θέτει τον μέγιστο πραγματικό φορολογικό συντελεστή στο 2,5%. Ο νόμος δεν διευκρίνισε αν η πρόβλεψη του 80% θεωρείται έκπτωση που εφαρμόζεται όταν μια εταιρεία έχει φορολογητέες ζημίες. Με τον προτεινόμενο νόμο από την 1η Ιανουαρίου 2015 θα μεταφερθεί μόνο το 20% των φορολογητέων ζημιών.

Β. Εισαγωγή της έννοιας “Domicile” στην Ειδική Εισφορά στην Άμυνα

Η ειδική εισφορά για την άμυνα καταβάλλεται μόνο από φορολογικούς κατοίκους της Κύπρου (όπως ορίζονται από τους νόμους περί φόρου εισοδήματος), οι οποίοι, στην περίπτωση φυσικών προσώπων, σημαίνει πρόσωπα που διανύουν τουλάχιστον 184 ημέρες στην Κύπρο σε φορολογικό έτος. Ο φόρος επιβάλλεται για μερίσματα, τόκους και έσοδα από ενοίκια.

Ο νόμος θα τροποποιηθεί έτσι ώστε τα άτομα που είναι φορολογικοί κάτοικοι της Κύπρου αλλά δεν θεωρούνται ότι “έχουν την κατοικία τους” στην Κύπρο θα απαλλάσσονται από την καταβολή ειδικής συνεισφοράς για την άμυνα για συναφή εισοδήματα.

Ένα άτομο μπορεί να θεωρηθεί ότι έχει την κατοικία του στην Κύπρο είτε (Ι) από την κατοικία του, είτε (ΙΙ) από την έδρα της επιλογής, όπως ορίζεται από το Νόμο περί Διαθήκης και Διαδοχής της Κύπρου.

Ο όρος “Κατοικώ στην Κύπρο” ορίζεται ως άτομο που έχει Κατοικία Προέλευσης, σύμφωνα με το Νόμο περί Διαθήκης και Διαδοχής στην Κύπρο, αλλά δεν περιλαμβάνει:

 • Πρόσωπο που έχει αποκτήσει και διατηρεί Έδρα Διαπίστευσης εκτός Κύπρου σύμφωνα με το Νόμο περί Διαθήκης και Διαδοχής, υπό την προϋπόθεση ότι το άτομο δεν ήταν κάτοικος Κύπρου για περίοδο 20 συνεχών ετών που προηγείται του εξεταζόμενου φορολογικού έτους.
 • Πρόσωπο που δεν είναι κάτοικος Κύπρου για περίοδο τουλάχιστον 20 συνεχών ετών πριν από την έναρξη ισχύος του νόμου.

Επιπλέον, τα άτομα που θεωρούνται κάτοικοι Κύπρου ως φορολογικοί κάτοικοι όπως ορίζονται από τον Νόμο περί Φορολογίας Εισοδήματος για τουλάχιστον 17 έτη από τα τελευταία 20 χρόνια πριν από το έτος αξιολόγησης, θεωρούνται ως “Κάτοικοι Κύπρου” για σκοπούς SDC και συνεπώς υπόκεινται σε σχετική φορολογία εάν και όταν πληροίτε αυτή η προϋπόθεση.

Γ. Αλλαγές στους φόρους που σχετίζονται με ακίνητη περιουσία

1.Φόρος κεφαλαιουχικών κερδών

(α) Κεφαλαιακά κέρδη από πώληση μετοχών σε εταιρείες ακινήτων

Επί του παρόντος, ο Φόρος Κεφαλαιουχικών Κερδών επιβαρύνει τη διάθεση ακινήτων που βρίσκονται στην Κύπρο ή τη διάθεση μετοχών εταιρειών που κατέχουν ακίνητη περιουσία που βρίσκεται στην Κύπρο.

Σύμφωνα με την προτεινόμενη νομοθεσία, τα κέρδη από την πώληση μετοχών σε εταιρείες που κατέχουν έμμεσα ακίνητη περιουσία στην Κύπρο με την κατοχή μετοχών σε εταιρεία που κατέχει ακίνητη περιουσία που βρίσκεται στην Κύπρο, θα υπόκεινται επίσης σε φόρο κεφαλαιουχικών κερδών. Αυτό ισχύει μόνο στις περιπτώσεις όπου η αξία του ακινήτου αντιπροσωπεύει περισσότερο από το 50% της αξίας της εταιρείας των οποίων οι μετοχές πωλούνται.

(β) Εξαίρεση από φόρο κεφαλαιουχικών κερδών που σχετίζεται με ακίνητα που αποκτήθηκαν μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2016

Με αυτή την προτεινόμενη τροποποίηση τυχόν κέρδη από τη διάθεση ακινήτων που αποκτήθηκαν μεταξύ της ημερομηνίας έναρξης ισχύος της πρόβλεψης και της 31ης Δεκεμβρίου 2016, θα απαλλάσσονται πλήρως από τον φόρο κεφαλαιουχικών κερδών.

 1. Νόμος περί φόρου ακίνητης περιουσίας

(α) Κατάργηση της αποζημίωσης ακίνητης περιουσίας που καταβάλλεται στους Δήμους

Ο δήμος και η κοινοτική εισφορά που καταβάλλεται στους Δήμους θα καταργηθεί.

(β) Νόμος περί Φόρων Ακίνητης Περιουσίας

Θα θεσπιστεί νέος νόμος περί φόρου ακίνητης περιουσίας, ο οποίος προβλέπει την επιβολή φόρου με βάση ένα ενιαίο φορολογικό συντελεστή 1 ‰ επί της αξίας του ακινήτου βάσει της τελευταίας Γενικής Εκτίμησης από το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας (επί του παρόντος 31 Δεκέμβριος 2013).

 1. Τέλη κτηματολογίου

Από τις 2 Ιανουαρίου 2011 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2016, δεν θα καταβληθούν τέλη μεταβίβασης εάν το προς μεταβίβαση ακίνητο εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του ΦΠΑ. Σε αντίθετη περίπτωση, το τέλος μεταφοράς θα μειωθεί στο 50%.

Για περισσότερες πληροφορίες ή/και συμβουλές, επικοινωνήστε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [email protected]

© all rights reserved 2024