Aug 26, 2020

Οικονομική διαφάνεια

Οικονομική διαφάνεια

Η διαφάνεια και η λογοδοσία στις επιχειρήσεις αντιπροσωπεύουν την προβολή όλων των πληροφοριών που επηρεάζουν τόσο τους επενδυτές όσο και τους καταναλωτές, καθώς και την αξιόπιστη αποκάλυψη των επιδόσεων μιας νομικής οντότηταςv. Σε μια προσπάθεια να τερματιστεί το οικονομικό έγκλημα και η διαφθορά, η πλειοψηφία των κυβερνήσεων παγκοσμίως, συμπεριλαμβανομένης της Κύπρου, εστιάζουν στη διαφάνεια στις επιχειρήσεις, ιδίως όταν πρόκειται για την εταιρική ιδιοκτησία και τις φορολογικές απαιτήσεις.

Διαφάνεια προς τους ενδιαφερόμενους

Οι επιχειρήσεις που εφαρμόζουν την εταιρική διαφάνεια περιορίζουν τη χρήση τεχνικής ορολογίας και γενικά αποφεύγουν κάθε διαστρέβλωση των γεγονότων κατά την επικοινωνία τους με τους επενδυτές, τους προμηθευτές, το εργατικό δυναμικό, τους πελάτες και τους καταναλωτές, καθώς και την εθελοντική ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τον κοινωνικό και περιβαλλοντικό αντίκτυπο των προϊόντων και/ή των υπηρεσιών τους.

Η συνεχής ενημέρωση των εργαζομένων, είτε πρόκειται για θετικές, ουδέτερες ή αρνητικές ενημερώσεις, δημιουργεί εμπιστοσύνη σε έναν οργανισμό, ισχυρά θεμέλια οργανωτικής διαφάνειας, υποστηρίζει τη βιώσιμη ανάπτυξη και διατηρεί υψηλότερα κίνητρα για το προσωπικό του.

Όσον αφορά τις επιχειρήσεις επενδύσεων, η διαφάνεια, η πρόσβαση στα επίπεδα τιμών και το βάθος της αγοράς, οι οικονομικές πληροφορίες και εξελίξεις, καθώς και η σαφήνεια σχετικά με τις αμοιβές που χρεώνουν οι επιχειρήσεις επενδύσεων και τα αμοιβαία κεφάλαια, μπορούν να μειώσουν την αβεβαιότητα και τις διακυμάνσεις των τιμών των μετοχών.

Η διαφάνεια στον τραπεζικό τομέα, καθώς και στις εταιρείες δανεισμού και χρηματοδότησης και στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, καθιερώνεται με την παροχή σχετικών πληροφοριών σχετικά με τη στρατηγική, τις αξιολογήσεις, τις διαδικασίες και τις αποφάσεις πολιτικής στις ρυθμιστικές αρχές, τα ενδιαφερόμενα μέρη και το ευρύ κοινό, με ανοικτό και έγκαιρο τρόπο. Η ορθή δημοσιοποίηση των τραπεζικών προμηθειών, των επιτοκίων που χρεώνουν οι εταιρείες πιστωτικών καρτών και του πλαισίου νομισματικής πολιτικής θεωρείται ζωτικής σημασίας για ένα δίκαιο, υπεύθυνο τραπεζικό σύστημα με αποτελεσματική προστασία των καταναλωτών.

Συνολικά, για τα ενδιαφερόμενα μέρη που υποστηρίζουν την ηθική επιχειρηματική πρακτική, οι κύριοι τομείς στους οποίους οι επενδυτές, οι καταναλωτές και οι ρυθμιστικές αρχές – εξίσου – ζητούν να έχουν πρόσβαση είναι αξιόπιστα και συναφή δεδομένα σχετικά με τη χρήση των φυσικών πόρων και τη διαχείριση των αποβλήτων, βιώσιμες διαδικασίες παραγωγής, σαφήνεια σε θέματα χρηματοδότησης, ιδιοκτησίας, οικονομικών εκθέσεων και στελέχωσης, προστασία δεδομένων, καταπολέμηση της διαφθοράς και διαδικασίες και διαχείριση καταγγελιών.

Διαφάνεια προς τους ρυθμιστικούς φορείς

Οι νομοθεσίες για τη διακυβέρνηση εφαρμόζονται με μια σειρά εποπτικών και ρυθμιστικών εργαλείων για την παρακολούθηση, μεταξύ άλλων, των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, της βιομηχανίας τυχερών παιχνιδιών, εμπιστευτικές υπηρεσίες, των κρυπτοαποθεμάτων, της πραγματικής ιδιοκτησίας κ.λ.π. Η κουλτούρα της διαφάνειας υιοθετείται σε παγκόσμιο επίπεδο, επιτρέποντας την πρόσβαση σε πληροφορίες και εφαρμόζοντας τα κατάλληλα συστήματα σε ισχύ για την επίτευξη της αξιοπιστίας που απαιτείται για τη διατήρηση της εμπιστοσύνης, με στόχο τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα.

Εκτός από το ότι ενδέχεται να εκτεθούν σε κίνδυνο φήμης και εμπορικό κίνδυνο λόγω ανεπαρκούς εφαρμογής των διαδικασιών διαφάνειας, οι οργανισμοί του χρηματοπιστωτικού κλάδου είναι υπόλογοι στις ρυθμιστικές αρχές σε εθνικό και διεθνές επίπεδο (π.χ. Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών EBA, Ομάδα Δράσης Χρηματοοικονομικής Δράσης FATF, Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων OFAC, Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων για την Αξιολόγηση των Μέτρων Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας MONEYVAL, Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Χρηματοοικονομικής Παρακολούθησης FSFM, Αρχή Χρηματοοικονομικής Συμπεριφοράς FCA, Διεθνές Νομισματικό Ταμείο IMF, Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης ΟΟΣΑ, κ.λπ.) με την απαίτηση για επίσημη υποβολή εκθέσεων που αποσκοπούν στην καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, αρχής γενομένης από τη διαδικασία “Γνωρίστε τον πελάτη σας” (Know Your Customer – KYC).

Μαζί με τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, οι δικηγόροι, οι λογιστές, οι ελεγκτές, οι φορολογικοί σύμβουλοι, οι σύμβουλοι αφερεγγυότητας, τα πιστωτικά ιδρύματα, οι κτηματομεσίτες, οι ορκωτοί επιθεωρητές, οι πάροχοι καταπιστευμάτων/υπηρεσιών, οι εταιρείες τυχερών παιχνιδιών και οι έμποροι υψηλής αξίας (π.χ. έμποροι αυτοκινήτων, κοσμηματοπώλες κ.λπ.) υποχρεούνται να διασφαλίζουν ότι οι διαδικασίες δέουσας επιμέλειας εκτελούνται αποτελεσματικά από τους επίσημα εντεταλμένους αξιωματούχους συμμόρφωσης.

Για την περαιτέρω αύξηση της φορολογικής διαφάνειας, θεσπίζονται σε παγκόσμιο επίπεδο οι υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων και οι πρωτοβουλίες ανταλλαγής πληροφοριών, όπως τα κοινά πρότυπα υποβολής εκθέσεων CRS, η υποβολή εκθέσεων ανά χώρα CbCR, η αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών AEoI, τα μητρώα τελικών δικαιούχων UBO, οι υποχρεωτικοί κανόνες γνωστοποίησης του OECD MDRs, οι υποχρεωτικοί κανόνες γνωστοποίησης της ΕΕ για τους ενδιάμεσους DAC6 και οι απαιτήσεις οικονομικής ουσίας BEPS Action 5, διασφαλίζοντας τη διεθνή φορολογική συμμόρφωση.

Η μη συμμόρφωση με τους εθνικούς και διεθνείς κανονισμούς για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες/της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (AML/CFT) και οι παραβιάσεις των κυρώσεων μπορούν να έχουν και θα έχουν σημαντικές συνέπειες, από τη φθορά της φήμης, τα πρόστιμα και τις κυρώσεις έως την ποινική δίωξη και την επιβολή κυρώσεων. Μόνο το 2019, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα σε όλο τον κόσμο τιμωρήθηκαν με πρόστιμα άνω των 30 δισ. ευρώ, με μια τράπεζα στην Ελβετία να είναι ο μεγαλύτερος “συνεισφέρων” με το συγκλονιστικό πρόστιμο των 4,2 δισ. ευρώ που επιβλήθηκε ενιαία για παραβάσεις του νόμου περί νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης, το οποίο χρεώθηκε από το γαλλικό ποινικό δικαστήριο.

Ορισμένες δικαιοδοσίες παραμένουν υπό έλεγχο για την έλλειψη εφαρμογής των κατάλληλων διαδικασιών ή για την απροθυμία τους να συνεργαστούν πλήρως με τους διεθνείς οργανισμούς. Σε τέτοιες περιπτώσεις, σε συγκεκριμένες χώρες, καθεστώτα, ομάδες, εταιρείες ή άτομα μπορούν να επιβληθούν κυρώσεις – συμπεριλαμβανομένων της δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων, ταξιδιωτικών απαγορεύσεων, εμπορικών εμπάργκο, οικονομικών κυρώσεων κ.λπ., και περιλαμβάνονται σε δημόσια διαθέσιμους καταλόγους κυρώσεων, οι οποίοι έχουν δημιουργηθεί από κυβερνήσεις ή διεθνείς οργανισμούς – για παράδειγμα, ο ενοποιημένος κατάλογος κυρώσεων της ΕΕ, ο ενοποιημένος κατάλογος στόχων οικονομικών κυρώσεων του Ηνωμένου Βασιλείου, ο κατάλογος ειδικά καθορισμένων υπηκόων και αποκλεισμένων προσώπων της OFAC, ο ενοποιημένος κατάλογος του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και πολλοί άλλοι.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα οικονομικής διαφάνειας και τον τρόπο με τον οποίο τα μέτρα αυτά μπορούν να επηρεάσουν εσάς και την επιχείρησή σας, επικοινωνήστε μαζί μας στο [email protected]

© all rights reserved 2024