Oct 18, 2013

Νομικές οντότητες στην Κύπρο

Νομικές οντότητες στην Κύπρο

Οι ακόλουθες οντότητες ενδέχεται να είναι εγγεγραμμένες στο Κυπριακό εταιρικό δίκαιο (παρόμοιο με τον νόμο περί εταιρειών του 1948 στο Ηνωμένο Βασίλειο) στον Κυπριακό Έφορο Εταιρειών. Δεν υπάρχει διαφορά στους νόμους και τους κανονισμούς για τους ξένους επενδυτές που διεξάγουν διεθνείς επιχειρηματικές δραστηριότητες ή για τους τοπικούς φορείς.

Η Ιδιωτική Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης είναι μια ξεχωριστή νομική οντότητα με ξεχωριστή προσωπικότητα από τους ιδιοκτήτες της και μπορεί να μηνύσει και να εναχθεί αυτοδικαίως. Περιορίζει το δικαίωμα μεταβίβασης των μετοχών της και απαγορεύει την έκδοση μετοχών στον κομιστή και απαγορεύει επίσης κάθε πρόσκληση προς το κοινό να εγγραφεί για τις μετοχές ή τα χρεόγραφα της. Μπορεί να υπάρχει τουλάχιστον ένας διευθυντής, ένας μέτοχος και ένας γραμματέας επιχείρησης (είναι δυνατόν βάσει του CAP 113 να είναι το ίδιο πρόσωπο, νόμιμο ή φυσικό) και μέχρι 50 μέλη. Κατά κανόνα, οι διεθνείς επιχειρηματικές οντότητες είναι καταχωρημένες ως ιδιωτικές εταιρείες, επειδή αυτή η νομική μορφή διαθέτει συγκριτικά φθηνές διαδικασίες διαμόρφωσης, έλεγχο της ιδιότητας μέλους, συναίνεση μερικών μετόχων και απλές απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων.

Η Δημόσια Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης διέπεται από αυστηρότερους κανονισμούς από τον Έφορο Εταιρειών και περισσότερες απαιτήσεις από το νόμο.

Μια εταιρία μπορεί να γίνει εταίρος με άλλη εταιρεία ή με ιδιώτες, υπό τον όρο ότι έχει εξουσιοδοτηθεί να το πράξει από το καταστατικό της. Αποτελείται από δύο ή περισσότερα άτομα που επιδιώκουν να επωφεληθούν από την άσκηση μιας κοινής επιχείρησης και η σχέση εταίρων και η διαχείριση της εταιρικής σχέσης ρυθμίζεται από τη συμφωνία εταιρικής σχέσης ή, εάν δεν υπάρχει συμφωνία, ρυθμίζονται από το νόμο.

Επιχειρηματικοί κλάδοι

Ένα τοπικό υποκατάστημα αλλοδαπής εταιρείας ή υποκατάστημα τοπικής εταιρείας μπορεί να είναι εγγεγραμμένο στην Κύπρο στο  Έφορο Εταιρειών σύμφωνα με το σχετικό τμήμα του περί Εταιρειών Νόμου. Πρέπει να καταθέσουν μια ελληνική μετάφραση του Μνημονίου τoυ Καταστατικού της εταιρείας καθώς και κατάλογο των διευθυντών και να ορίσουν έναν τοπικό αντιπρόσωπο ο οποίος είναι εξουσιοδοτημένος να δεχθεί υπηρεσία στην Κύπρο. Το υποκατάστημα της Κύπρου δεν έχει ξεχωριστή νομική προσωπικότητα και οποιαδήποτε ευθύνη παραμένει στην αλλοδαπή οντότητα. Για λογιστικούς σκοπούς, θα αντιμετωπίζεται ως ξεχωριστή οντότητα και θα πρέπει να λογοδοτεί για τα κέρδη της σε όμοια βάση με την εταιρεία περιορισμένης ευθύνης.

Ευρωπαϊκή Εταιρεία (SE)

Μια ευρωπαϊκή εταιρεία καταχωρείται σύμφωνα με τους κανονισμούς του Συμβουλίου 2157/2001. Αυτό επιτρέπει σε εταιρείες διαφορετικών κρατών μελών της ΕΕ να συγχωνευτούν ή να σχηματίσουν μια εταιρεία χαρτοφυλακίου ή μια κοινή θυγατρική, αποφεύγοντας τους πρακτικούς και νομικούς περιορισμούς που θα προέκυπταν από 27 ή περισσότερα διαφορετικά νομικά συστήματα.

Διαδικασία εγγραφής

Με τη βοήθεια της ομάδας της FinExpertiza Cyprus μπορείτε να καταχωρήσετε τη νέα εταιρεία σας με τρία απλά βήματα:

Βήμα πρώτο: Έγκριση του ονόματος

Ο Έφορος Εταιρειών πρέπει πρώτα να εγκρίνει οποιοδήποτε όνομα εταιρείας που μπορεί να είναι εγκατεστημένο στην Κύπρο (είναι πάντοτε καλύτερο να παρέχονται περισσότερα από ένα ονόματα κατά σειρά προτίμησης για να εξασφαλιστεί η εγγραφή). Για την επιτυχή εγγραφή, το όνομα:

 • δεν πρέπει να θεωρείται ανεπιθύμητη, και
 • πρέπει να είναι στο λατινικό ή το ελληνικό αλφάβητο, και
 • δεν πρέπει να είναι πανομοιότυπη ή παρόμοια με υφιστάμενη εταιρική επωνυμία, και
 • δεν πρέπει να συνεπάγονται παράνομες δραστηριότητες, και
 • δεν πρέπει να συνεπάγεται βασιλική ή κυβερνητική υποστήριξη, και
 • πρέπει να περιλαμβάνει το επίθεμα «Limited» ή «Ltd» το οποίο υποδηλώνει περιορισμένη ευθύνη.

Τα ακόλουθα ονόματα, ή τα παράγωγά τους και τα ισοδύναμα ξένων γλωσσών, απαιτούν συγκατάθεση ή άδεια: Διαχείριση περιουσιακών στοιχείων, Διαχειριστής περιουσιακών στοιχείων, Διασφάλιση, Τράπεζα, Τραπεζικός/ή, Μεσίτης, Μεσιτική Εταιρεία, Οικοδομική Εταιρεία, Κεφάλαιο, Πίστωση, Νόμισμα, Θεματοφύλακας, Θεματοφυλακή, Έμπορος, Εμπόριο, Κατάθεση, Παράγωγος, Ανταλλαγή, Φορέας, Χρηματοοικονομικά, Χρηματοπιστωτικά, Ταμείο, Μέλλον, Ασφάλειες, Αντασφάλιση, Χορηγήσεις, Χορηγός, Δάνειο, Επιλογή, Σύνταξη, Χαρτοφυλάκιο, Αποθεματικά, Αποταμιεύσεις, Ασφάλεια, Μετοχές,  Δικαιούχοι εμπιστεύματος και Διαχειριστέςς. Τα παραπάνω υπόκεινται σε έγκριση από τον επίσημο παραλήπτη και Γραμματέα της Κύπρου.

Βήμα δεύτερο: Εταιρικά χαρακτηριστικά της μελλοντικής σας εταιρείας

Για την εγγραφή εταιρείας περιορισμένης ευθύνης στην Κύπρο απαιτούνται οι ακόλουθες πληροφορίες:

 • Κατάλογος των Κύριων Δραστηριοτήτων στις οποίες η εταιρεία σχεδιάζει να προσληφθεί.
 • Επιτρεπόμενο Μετοχικό Κεφάλαιο.
 • Μέτοχοι – Απαιτείται τουλάχιστον ένας μέτοχος, ο οποίος μπορεί να είναι εταιρία ή φυσικό πρόσωπο, αλλά οι μετοχές δεν μπορούν να εκδοθούν σύμφωνα με την Κυπριακή νομοθεσία. (Σημείωση: Εάν απαιτείται εμπιστευτικότητα, οι μετοχές μπορούν να κατέχονται από υποψήφιοι μέτοχοι με εμπιστοσύνη για τους πραγματικούς δικαιούχους, ενώ παρέχεται έγγραφο εμπιστοσύνης που συνοδεύει το πιστοποιητικό μετοχών).
 • Διευθυντές – Απαιτείται τουλάχιστον ένας διευθυντής ο οποίος μπορεί να είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Σύμφωνα με το νόμο, αυτός ο διευθυντής μπορεί να είναι κάτοικος αλλοδαπής, αλλά για να μπορεί να χαρακτηριστεί ως φορολογικός κάτοικος Κύπρου, η διοίκηση και ο έλεγχος της εταιρείας πρέπει να βρίσκονται στην Κύπρο.
 • Γραμματέας – Επειδή το πρόσωπο αυτό θα πρέπει να διασφαλίσει ότι η εταιρεία συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του εταιρικού δικαίου, είναι πρακτικό να διοριστεί ένας μόνιμος Κύπριος κάτοικος που γνωρίζει τις διατάξεις της ΚΓΠ 113.

Βήμα τρίτο: Εγγραφή εταιρείας

Η εγγραφή μιας νέας εταιρείας θα διαρκέσει περίπου επτά έως δέκα ημέρες και η επισημοποίηση και η απογραφή όλων των εγγράφων θα διαρκέσει περίπου μία ή δύο ημέρες.

Για να μπορέσετε να εστιάσετε την προσοχή σας στην καθημερινή λειτουργία της εταιρείας σας, η FinExpertiza Cyprus μπορεί να δηλώσει διεύθυνση στην Κύπρο για επίσημη αλληλογραφία, να ορίσουν τους μετόχους όπου απαιτείται, παροχή υπηρεσιών διευθυντών, να παρέχει Γραμματέα για την εταιρεία σας, να οργανώσει την εταιρική διαχείριση, να κανονίσει τη επισημείωση των δημοσίων εγγράφων και τα Προξενεία, παροχή λογιστικών υπηρεσιών και φορολογικών και νομικών συμβουλών, να τηρούν λογαριασμούς σε τοπικές τράπεζες, να παρέχει πολλές άλλες εταιρικές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των Πιστοποιητικών Καλής Διαρκείας, της Περιουσίας, των Πιστοποιητικών Φορολογικής Απαλλαγής κ.λπ.

Για περισσότερες πληροφορίες ή/και συμβουλές, επικοινωνήστε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [email protected]

© all rights reserved 2024