Oct 18, 2021

Νέα στρατηγική για προσέλκυση επιχειρήσεων στην Κύπρο.

Νέα στρατηγική για προσέλκυση επιχειρήσεων στην Κύπρο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση στις 15 Οκτωβρίου 2021 από τον Υπουργό Οικονομικών της Κυπριακής Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Πετρίδη, η νέα στρατηγική για προσέλκυση επιχειρήσεων για δραστηριοποίηση και/ή επέκταση των δραστηριοτήτων τους στην Κύπρο έχει δρομολογηθεί, προσφέροντας σημαντικά πλεονεκτήματα με έμφαση σε εταιρείες ξένων συμφερόντων με φυσική παρουσία* στην Κύπρο, συμπεριλαμβανομένων και εταιρειών που λειτουργούν σε τομείς που αφορούν:

 • την υψηλή τεχνολογία
 • τη Ναυτιλία
 • την Καινοτομία
 • την Έρευνα και την Ανάπτυξη
 • τις τοπικές φαρμακευτικές εταιρείες
 • τις τοπικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στους τομείς της γενετικής και της βιοτεχνολογίας.

Επισκόπηση Στρατηγικής

Έναρξη ισχύος από τον Ιανουάριο 2022, με την στρατηγική να περιλαμβάνει την ταχεία άδεια παραμονής και απασχόλησης, φορολογικά κίνητρα και απλουστευμένες ψηφιακές διαδικασίες. Παρουσιάζοντας τη νέα στρατηγική, ο Υπουργός Πετρίδης επικεντρώθηκε σε περαιτέρω φορολογικά κίνητρα και στη διόρθωση ορισμένων στρεβλώσεων σε εργασιακά ζητήματα και στο καθεστώς μετανάστευσης. Ο Υπουργός Πετρίδης δήλωσε επίσης ότι υπάρχει ανταγωνισμός μεταξύ Ευρωπαϊκών χωρών στην προσέλκυση τέτοιων επενδύσεων με πολλές χώρες να προωθούν τα δικά τους, παρόμοια προγράμματα.

Ο πρόεδρος, Νίκος Αναστασιάδης δήλωσε ότι “η εφαρμογή της στρατηγικής η ίδρυση και λειτουργία διεθνών εταιρειών στην Κύπρο θα προσφέρει υψηλή και βιώσιμη προστιθέμενη αξία στην οικονομία, μέσω της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας και αυξημένης ζήτησης για εγχώριες υπηρεσίες, αλλά θα επαναπροσδιορίσει και το μοντέλο ανάπτυξης της χώρας”. Ο πρόεδρος Αναστασιάδης πρόσθεσε επίσης ότι “ η νέα στρατηγική φιλοδοξεί να μετατρέψει την Κύπρο σε ένα βιώσιμο επιχειρηματικό και εμπορικό κέντρο όχι μόνο στην Ευρώπη, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή, και είναι απόλυτα σύμφωνο με το ευρωπαϊκό κεκτημένο και τη Μακροπρόθεσμη Στρατηγική Ανάπτυξης 2035, το νέο παραγωγικό μοντέλο για το μέλλον και τις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας”.

1. Μονάδα Διευκόλυνσης Επιχειρήσεων

1.1 Στο πεδίο εφαρμογής της στρατηγικής, ο υφιστάμενος Μηχανισμός Ταχείας Δραστηριοποίησης, ο οποίος έχει καταγράψει περίπου 500 άδεις προσωρινής διαμονής και απασχόλησης για περισσότερες από 20 νέες εταιρείες εγγεγραμμένες στο πλαίσιο του Μηχανισμού, από Λίβανο, Ισραήλ, Λουξεμβούργο, Ηνωμένο Βασίλειο, Αμερική, Ρωσία και Ουκρανία, τώρα συγχωνεύεται με τη Μονάδα Διευκόλυνσης Επιχειρήσεων (BFU).

1.2 Η Μονάδα Διευκόλυνσης Επιχειρήσεων, η οποία θα λειτουργεί ως το κύριο σημείο επαφής για όλες τις εταιρίες ξένων συμφερόντων, είτε δραστηριοποιούνται στην Κύπρο είτε επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στο νησί, καθώς και για τις κυπριακές επιχείρησες με τις προαναφερθείσες οικονομικές δραστηριότητες, θα διευκολυνθούν τα ακόλουθα:

  • Εγγραφή εταιρείας
  • Εγγραφή στο μητρώο ΦΠΑ, στο Φόρο Εισοδήματος και στο Μητρώο Κοινωνικών Ασφαλίσεων
  • Άδειες εργασίας για υπαλλήλους εκτός ΕΕ υψηλής ειδίκευσης με ελάχιστο ακαθάριστο μηνιαίο μισθό 2,5 χιλ. ευρώ, ενώ θα απαιτείται επίσης πτυχίο πανεπιστημίου, τίτλος, ισοδύναμα προσόντα ή πιστοποιητικά σχετικής εμπειρίας.

1.3 Οι σύζυγοι των εργαζομένων θα έχουν επίσης πρόσβαση στην αγορά εργασίας του νησιού.

1.4 Οι άδειες εργασίας για υπηκόους τρίτων χωρών θα εκδίδονται εντός 1 μηνός με διάρκεια έως 3 έτη και θα περιορίζονται έως και στο 70%** όλων των εργαζομένων ανά εταιρεία για περίοδο 5 ετών.

1.5 Ακολουθώντας τις προσπάθειες για τη σύναψη διμερών συμφωνιών με χώρες εκτός της ΕΕ, θα εξασφαλιστεί η μεταφορά εισφορών κοινωνικής ασφάλισης για τους υπηκόους τρίτων χωρών που απασχολούνται στο νησί.

2. Ψηφιακή Νομαδική Βίζα

2.1 Ψηφιακή νομαδική βίζα διατίθεται για έως και 100 άτομα.

2.2 Οι υπήκοοι τρίτων χωρών που επιθυμούν να ζήσουν στο νησί και είναι αυτοαπασχολούμενοι, ελεύθεροι επαγγελματίες, μισθωτοί ή εργάζονται εξ αποστάσεως με τη χρήση τεχνολογιών πληροφορικών και επικοινωνιών με εργοδότες/ πελάτες εκτός Κύπρου, δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση για Ψηφιακή Νομαδική Βίζα.

2.3 Η Ψηφιακή Νομαδική Βίζα θα χορηγηθεί για περίοδο 1 έτους με δικαίωμα ανανέωση για ακόμα 2 έτη, σε άτομα με ελάχιστο ακαθάριστο μηνιαίο μισθό 3,5 χιλ. ευρώ, ασφάλιση υγείας και καθαρό ποινικό μητρώο από τη χώρα διαμονής τους.

2.4 Οι άδειες διαμονής συζύγων και ανήλιων παιδιών ( χωρίς δυνατότητα άδειας απασχόλησης) θα χορηγούνται κατά τη διάρκεια της άδειας του κατόχου της Ψηφιακής Νομαδικής Βίζας, με την επιφύλαξη αύξηση του εισοδήματος σε 20% και 15% αντίστοιχα.

2.5 Σε περίπτωση που οι κάτοχοι ψηφιακής νομαδικής βίζας διαμένουν στο νησί για περίοδο που υπερβαίνει τις 183 μέρες κατά το ίδιο φορολογικό έτος, τότε οι κάτοχοι της ψηφιακής νομαδικής βίζας θα θεωρούνται φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου με την προϋπόθεση ότι δεν είναι φορολογικοί κάτοικοι σε οποιαδήποτε άλλη χώρα.

3. Φορολογικά Κίνητρα

3.1 Οι φορολογικές απαλλαγές θα επεκταθούν για επενδύσεις σε καινοτόμες επιχειρήσεις.

3.2 Τα φορολογικά κίνητρα προβλέπουν αυξημένη έκπτωση για δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης, π.χ κατά 20%.

3.3 Οι υφιστάμενες φοροαπαλλαγές για αλλοδαπούς υπαλλήλους υψηλής ειδίκευσης στην Κύπρο επεκτείνονται από 10 σε 17 έτη για δικαιούχους με εισόδημα μεταξύ 55 χιλ. ευρώ και 100 χιλ. ευρώ, επιπλέων της επέκτασης για την κάλυψη νέων κατοίκων – εργαζομένων με ετήσιο μισθό από απασχόληση 55 χιλ. ευρώ με απαλλαγή φόρου 50%. Αυτά τα φορολογικά κίνητρα ισχύουν επίσης για Κύπριους που ζουν στο εξωτερικό για τουλάχιστον δέκα χρόνια και επιθυμούν να επαναπατριστούν στο νησί.

4. Πολιτογράφηση

4.1 Οι υπήκοοι τρίτων χωρών στο πλαίσιο αυτής της στρατηγικής θα έχουν επίσης το δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση για κυπριακή υπηκοότητα μετά από 5 χρόνια παραμονής και εργασίας στη Δημοκρατία (αντί για τα 7 έτη που ισχύει σήμερα) ή μετά από 4 χρόνια εάν πληρούν το κριτήριο της κατοχής πιστοποιητικού πολύ καλής γνώσης της ελληνικής γλώσσας.

 Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη νέα στρατηγική προσέλκυσης επιχειρήσεων στην Κύπρο και πώς αυτό μπορεί να επηρεάσει την επιχείρησή σας παρακαλώ όπως επικοινωνήσετε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]


* Η φυσική παρουσία της εταιρείας είναι ξεχωριστή ή/και διαφορετική από την προσωπική κατοικία ή/και το κοινό γραφείο.

** Το όριο για το προσωπικό υποστήριξης με ακαθάριστο μηνιαίο μισθό χαμηλότερο από 2,5 χιλ. Ευρώ ορίζεται έως και 30%. Επίσης, η οικογενειακή επανένωση δεν περιλαμβάνεται για το βοηθητικό προσωπικό.

© all rights reserved 2024