Nov 6, 2013

MEMO Φορολογική μεταχείριση των ρυμουλκών

MEMO Φορολογική μεταχείριση των ρυμουλκών

Η φορολογική μεταχείριση των ρυμουλκών στην Κύπρο διέπετε από το Νόμο περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Τέλη και Φορολογικές Διατάξεις) (ΝΟΜ 44 (1) / 2010), ο οποίος από εδώ και στο εξής θα αναφέρεται ως Νόμος.

Το άρθρο 2 του Νόμου, το οποίο ορίζει τι σημαίνει «πλοίο που πληροί τις προϋποθέσεις» για τους σκοπούς του νέου συστήματος Φόρου Χωρητικότητας της Κύπρου, εξαιρεί, μεταξύ άλλων, τα «πλοία εσωτερικής ναυσιπλοΐας», «λιμάνια, εκβολές ποταμών, ποταμόπλοια και ρυμουλκά»  και «ωκεανoπόρα ρυμουλκά».

Για τους σκοπούς του ίδιου νόμου, προβλέπεται ότι μια «ειδική ναυτιλιακή δραστηριότητα θα είναι «οποιαδήποτε εμπορική δραστηριότητα που συνιστά θαλάσσια μεταφορά ή διαχείριση πλοίων (πλήρωμα και τεχνική)». Οι θαλάσσιες μεταφορές περιλαμβάνουν τις παραδοσιακές θαλάσσιες μεταφορές εμπορευμάτων και επιβατών εκτός των χωρικών υδάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας μεταξύ λιμένα Κύπρου και αλλοδαπού λιμένα ή υπεράκτιας εγκατάστασης ή μεταξύ ξένων λιμένων ή υπεράκτιων εγκαταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων:

– Δραστηριότητες τοποθέτησης καλωδίων

– Δραστηριότητες ρυμούλκησης υπό την προϋπόθεση ότι το ωκεανό ρυμούλκησης είναι ένα κοινοτικό πλοίο και δαπανά τουλάχιστον το 50% του χρόνου του σε δραστηριότητες ρυμούλκησης ή διάσωσης στη θάλασσα.

Ο ορισμός των «θαλάσσιων μεταφορών» στο εδάφιο β (1) του νόμου περί εμπορικής ναυτιλίας (τέλη και φορολογικές διατάξεις) (ΝΟΜΟΣ 44 (1) / 2010) αναφέρει συγκεκριμένα τις δραστηριότητες ρυμούλκησης και βυθοκόρησης που απαιτούνται για τον φόρο χωρητικότητας (Δραστηριότητες ρυμούλκησης και βυθοκόρησης ) Γνωστοποίηση του 2010 που εκδόθηκε από τον Διευθυντή του Τμήματος Εμπορικής Ναυτιλίας (DMS) δυνάμει της εν λόγω παραγράφου και δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Σύμφωνα με την παράγραφο 3 (1) της κοινοποίησης για να τύχει του νέου συστήματος φορολογίας χωρητικότητας, ένα ρυμουλκό πρέπει να είναι ένα ωκεανοπόρο ρυμουλκό το οποίο κατά τη διάρκεια μιας συγκεκριμένης χρήσης θα δαπανήσει «τουλάχιστον το 50% του ετήσιου χρόνου λειτουργίας του σε ρυμούλκηση ή διάσωσης στη θάλασσα.»

Όπως και στο σημείο 2 της ίδιας παραγράφου, ο χρόνος αναμονής ενός ρυμουλκού για μια συγκεκριμένη δραστηριότητα θεωρείται μέρος του χρόνου για την εν λόγω δραστηριότητα.

Επιπλέον, η παράγραφος 3 (3) της κοινοποίησης ορίζει ότι για να δικαιούται να εισέλθει στο νέο σύστημα φόρου χωρητικότητας, το ωκεανό πρέπει να είναι ένα «κοινοτικό πλοίο» το οποίο δεν χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την παροχή βοήθειας σε πλοία ή άλλες πλωτές κατασκευές και εκτός λιμένων ή για «κίνηση εντός των ορίων μιας λιμενικής ζώνης ή για τη ρυμούλκηση φορτηγίδων σε εσωτερικά ύδατα ή σε εκβολές ποταμών».

Εντούτοις, τα ρυμουλκά για την ανύψωση των ναυαγίων θα είναι κατάλληλα για είσοδο στο σύστημα φόρου χωρητικότητας, αλλά τα κέρδη από την πώληση των εγκαταλελειμμένων αγαθών θα φορολογούνται στο πλαίσιο του καθεστώτος φόρου εισοδήματος.

Η Κοινοποίηση προβλέπει επίσης τα έγγραφα που θα ζητηθούν από τον Διευθυντή της DMS στο τέλος κάθε οικονομικής χρήσης για να διαπιστωθεί εάν οι δραστηριότητες ρυμούλκησης μιας εταιρείας που αφορά τη φορολογία χωρητικότητας ικανοποιούν τα κριτήρια.

 1. Γραπτή δήλωση βασισμένη στο τυποποιημένο έντυπο που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα 1 της Γνωστοποίησης που δηλώνει την εκπλήρωση των κριτηρίων που πληρούν τα κριτήρια και τη δέσμευση του ρυμουλκού για τις δραστηριότητες ρυμούλκησης.
 2. Ανά περίπτωση, μπορεί να απαιτούνται και άλλες πληροφορίες, όπως:
 • Τα σχέδια κατασκευής του ρυμουλκού (εικόνα),
 • Αποσπάσματα Ημερολόγιου,
 • Τα αποσπάσματα εσωτερικών αρχείων της εταιρείας,
 • Επιβεβαίωση από τις λιμενικές αρχές των δραστηριοτήτων του ρυμουλκού,
 • Τις συμβάσεις που αφορούν την «ανάληψη των κατάλληλων δραστηριοτήτων ρυμούλκησης»,
 • Οποιαδήποτε άλλη πληροφορία που κρίνεται απαραίτητη από τον Διευθυντή του DMS.

Τα πλοία AHTS (πλοία έλκυσης αγκυρών) – το είδος των σκαφών υποστήριξης που χρησιμοποιούνται για τη βιομηχανία πετρελαίου αλλά διαφέρουν από τα πλοία προμήθειας πλατφόρμας καθώς είναι εφοδιασμένα με βαρούλκα για τις υπηρεσίες ρυμούλκησης.

Το κατά πόσο αυτά θα χαρακτηριστούν ή θα θεωρηθούν ως ρυμουλκά θα καθοριστεί βάσει των γεγονότων κάθε περίπτωσης.

Περίληψη

 • Άρθρο 2 Εμπορική ναυτιλία (Τέλη και φορολογικές διατάξεις) Ο νόμος αποκλείει ειδικά τα «ρυμουλκά λιμανιών» και τα «μη ωκεανοπόρα ρυμουλκά» από ειδικά πλοία στο πλαίσιο του νέου συστήματος φόρου χωρητικότητας.
 • Οι δραστηριότητες ρυμούλκησης των «θαλάσσιων ρυμουλκών» που είναι «κοινοτικά πλοία» και διανέμουν τουλάχιστον το 50% του χρόνου τους στη ρυμούλκηση ή τις δραστηριότητες διάσωσης στη θάλασσα, περιλαμβάνονται στον ορισμό των θαλάσσιων μεταφορών και αποτελούν ειδικές δραστηριότητες στο πλαίσιο του συστήματος.
 • Ο ορισμός των θαλάσσιων μεταφορών αναφέρεται στο φόρο χωρητικότητας (Δραστηριότητες ρυμούλκησης και βυθοκόρησης). Γνωστοποίηση για το 2010 όσον αφορά τις δραστηριότητες ρυμούλκησης και βυθοκόρησης, η οποία αναφέρει ότι ένα τέτοιο πλοίο θα έχει τα κατάλληλα προσόντα εάν πληροί τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
  • ωκεανοπόρο ρυμουλκό,
  • το οποίο είναι κοινοτικό πλοίο,
  • ξοδεύει τουλάχιστον το 50% του ετήσιου χρόνου λειτουργίας του στη δραστηριότητα ρυμούλκησης ή διάσωσης στη θάλασσα (συμπεριλαμβανομένου του χρόνου αναμονής),
  • δεν χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την υποβοήθηση πλοίων / πλωτών κατασκευών εντός και εκτός λιμένων ή για μετακίνηση εντός της περιοχής του λιμένα ή για τη ρυμούλκηση φορτηγίδων σε εσωτερικά ύδατα / εκβολές ποταμών.
 • Τα ρυμουλκά που ανεβάζουν τα ναυάγια για επωφεληθούν από το νέο σύστημα,
 • Εάν τα σκάφη AHTS πληρούν τις προϋποθέσεις καθορίζεται κατά περίπτωση,
 • Τα ρυμουλκά που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για να γίνουν δεκτά στο νέο σύστημα φόρου χωρητικότητας θα υπόκεινται στο καθεστώς φορολογίας εισοδήματος (δηλαδή στο βασικό ποσοστό 12,5%).

* Πληροφορίες που προέρχονται από τον Οδηγό για το Κυπριακό Φορολογικό Σύστημα Χωροταξίας (TTS) που εκδόθηκε από την Κύπρο DMS, περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Τέλη & Φορολογικές Διατάξεις) Νόμος του 2010 (ΝΟΜΟΣ 44 (1) / 2010) και ο Φόρος Χωρητικότητας (Δραστηριότητες ρυμούλκησης και βυθοκόρησης). Γνωστοποίηση για το έτος 2010 που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας αριθ. 4444 30.07.2010.

Αποποίηση ευθύνης: ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ

Οι μεμονωμένες πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο παρόν δεν αποτελούν νομική ή επενδυτική συμβουλή και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως εκ τούτου. Ο συγγραφέας δεν ευθύνεται για τυχόν ζημιά ή απώλεια που προκλήθηκε άμεσα ή έμμεσα από οποιοδήποτε πρόσωπο που ενεργεί ή αποφεύγει να ενεργεί εν όλω ή εν μέρει σε αυτό.

Για περισσότερες πληροφορίες ή/και συμβουλές, επικοινωνήστε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [email protected]

© all rights reserved 2024