ΔΠΧΑ

Όταν πρόκειται για τις οικονομικές καταστάσεις μιας ιδιωτικής ή δημόσιας εταιρείας που μετατρέπονται στα ΔΠΧΑ, μπορούμε να ενεργούμε ως ελεγκτές σε εταιρείες που γνωστοποιούν βάσει ΔΠΧΑ ή ως σύμβουλοι σε εταιρείες που υποχρεούνται να υποβάλλουν αναφορές σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ.
  • Αξιολόγηση της επίδρασης των ΔΠΧΑ στις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας σας,
  • Σχεδιασμός και εφαρμογή των ΔΠΧΑ,
  • Παροχή βοήθειας στη μεταβατική φάση ή στην πρώτη εφαρμοφή των ΔΠΧΑ,
  • Εκπαίδευση για ΔΠΧΑ,
  • Τεχνική υποστήριξη για ΔΠΧΑ,
  • Έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων που ετοιμάστηκαν σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ.
  © all rights reserved 2024