Dec 22, 2014

Η Κύπρος θα δει μέτρια ανάκαμψη το 2015

Η Κύπρος θα δει μέτρια ανάκαμψη το 2015

Η ύφεση στην Κύπρο ήταν πιο ήπια από ό, τι αναμενόταν φέτος και μια μικρή οικονομική ανάκαμψη αναμένεται να ξεκινήσει το 2015 και να ενισχυθεί το 2016 σύμφωνα με την υπόλοιπη ΕΕ, σύμφωνα με τις πρόσφατες φθινοπωρινές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η κυπριακή κυβέρνηση είναι ικανοποιημένη με τις προβλέψεις της ΕΚ για το επόμενο έτος και η ύφεση έχει ολοκληρώσει τον κύκλο της. Η ανεργία βρίσκεται σε φθίνουσα πορεία μετά από αρκετά χρόνια και τα δημόσια οικονομικά βρίσκονται υπό έλεγχο. Αυτό αποδεικνύεται και από τις σχετικές προβλέψεις της Επιτροπής, οι οποίες αναφέρονται στα θετικά ποσοστά ανάπτυξης της κυπριακής οικονομίας για το επόμενο έτος και στις πρόσφατες αναβαθμίσεις των κρατικών οργανισμών αξιολόγησης , αλλά και από τα επιτυχή αποτελέσματα των τεστ αντοχής των τεσσάρων συστημικών τραπεζών του νησιού.

Το 2015 και το 2016, αναμένεται ότι η οικονομία θα επανέλθει σταδιακά, κυρίως λόγω των καθαρών εξαγωγών. Η ιδιωτική κατανάλωση θα παραμείνει υποτονική, αντανακλώντας την ανεπαρκή αύξηση των μισθών και την απομόχλευση από τους χρεωμένους δανειολήπτες. Ενώ η αποκατάσταση ενός υγιούς και καλά κεφαλαιοποιημένου τραπεζικού τομέα θα πρέπει σταδιακά να εξαλείψει τα εμπόδια στην ανάπτυξη και να επιτρέψει τη σταδιακή χαλάρωση των αυστηρών πιστωτικών συνθηκών, η ανάκαμψη αρχικά αναμένεται να παραμείνει σε μεγάλο βαθμό χωρίς πιστωτικό όριο και υπό την καθοδήγηση τομέων με μικρότερη μόχλευση, των υπηρεσιών και των τομέων με πιο σταθερό κύκλο εργασιών, όπως ο τουρισμός. Υποστηριζόμενο από τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και τη σταδιακή αύξηση της παγκόσμιας ζήτησης, η αύξηση των εξαγωγών αναμένεται να είναι σχετικά ισχυρή και να αποτελέσει τη βασική κινητήρια δύναμη ανάπτυξης το 2015-2016. Σύμφωνα με την αναμενόμενη ανάκαμψη, η ανεργία θα πρέπει να μειωθεί σταδιακά, ενώ ο πληθωρισμός βάσει του ΕνΔΤΚ προβλέπεται να αυξηθεί ελαφρώς.

Το 2014, ο τίτλος της γενικής κυβέρνησης και το πρωτογενές ισοζύγιο αναμένεται να βελτιωθούν αισθητά κατά περίπου 2% του ΑΕΠ, παρά τη συνεχιζόμενη ύφεση. Τα έσοδα αναμένεται να αυξηθούν σε σύγκριση με το 2013, οδηγούμενοι από μέτρα εξυγίανσης, ιδίως όσον αφορά τις κοινωνικές εισφορές και τους φόρους επί της παραγωγής και των εισαγωγών, τα υψηλά μερίσματα από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ) και τη βελτίωση της είσπραξης των φόρων. Μαζί, αυτοί οι παράγοντες πρέπει να αντισταθμίσουν περισσότερο τις αρνητικές επιπτώσεις της επιβράδυνσης της οικονομικής δραστηριότητας στη συλλογή των φόρων επί του εισοδήματος και του πλούτου. Οι συνολικές δαπάνες αναμένεται να παραμείνουν σε, πτωτική πορεία, παρά τις δυσμενείς επιπτώσεις λόγω των καλούμενων κρατικών εγγυήσεων. Αυτό αντανακλά σε μεγάλο βαθμό τον αυστηρό έλεγχο των δαπανών, τα μέτρα στο πλαίσιο του προγράμματος οικονομικής προσαρμογής της Κύπρου για τη μείωση του μισθολογικού κόστους του δημόσιου τομέα και τον μετριασμό των πρόωρων συνταξιοδοτήσεων στο δημόσιο τομέα, γεγονός που μείωσε το κόστος των κατ ‘αποκοπήν συντάξεων. Το έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης αναμένεται να σταθεροποιηθεί το 2015 και να μειωθεί σημαντικά το 2016. Οι προβολές περιλαμβάνουν το εισόδημα από την ΚΤΚ που αναμένεται να ανέλθει σε περίπου 0,6% του ΑΕΠ τόσο το 2015 όσο και το 2016, σε σχέση με τα καθήκοντα διασυνοριακής συνεργασίας να διανεμηθούν σύμφωνα με τα καθήκοντα διασυνοριακής συνεργασίας που απορρέουν από τις συνθήκες και από το ΕΣΚΤ και το καταστατικό της ΕΚΤ. Ο λόγος του χρέους προς το ΑΕΠ αναμένεται να κορυφωθεί το 2015 σε περίπου 115% και στη συνέχεια να μειωθεί, υποστηριζόμενος από την οικονομική ανάκαμψη και τη δημοσιονομική επίδοση. Σε σύγκριση με την προηγούμενη πρόβλεψη, ο λόγος χρέους προς το ΑΕΠ επηρεάζεται θετικά από την ανοδική αναθεώρηση του ονομαστικού ΑΕΠ κατά περίπου 10% λόγω της μετάβασης στο ΕΣΟΛ2010 και άλλων στατιστικών αναθεωρήσεων αναφοράς.

Για περισσότερες πληροφορίες ή/και συμβουλές, επικοινωνήστε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [email protected]

© all rights reserved 2024