Sep 20, 2013

Φόρος Ακίνητης Ιδιοκτησίας στην Κύπρο

Φόρος Ακίνητης Ιδιοκτησίας στην Κύπρο

Θα θέλαμε να ενημερώσουμε τους πελάτες μας για τις πρόσφατες αλλαγές που εφαρμόστηκαν στον φόρο Ακίνητης Περιουσίας σύμφωνα με το νόμο 33 (I) / 2013.

Διατάξεις του Νόμου

Η νομοθεσία ορίζει ότι όλα τα πρόσωπα (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) που κατέχουν ακίνητη περιουσία στην Κυπριακή Δημοκρατία υπόκεινται σε Φόρο Ακίνητης Ιδιοκτησίας σύμφωνα με τα νέα σύνολα και τους φορολογικούς συντελεστές από το 2013 και μετά. Ο ελάχιστος καταβλητέος φόρος ορίζεται σε €75 ανά ιδιοκτήτη ακινήτου.

Ο φόρος υπολογίζεται επί της συνολικής αξίας των ακινήτων που ανήκει σε ένα άτομο στις αρχές κάθε έτους και καταβάλλεται το αργότερο έως τις 15 Νοεμβρίου του ίδιου έτους.

Σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία, η αξία κάθε ακινήτου ορίζεται ως η εκτιμώμενη αγοραία αξία της κατά την 1η Ιανουαρίου 1980, ανεξαρτήτως της περιουσίας που υπήρχε κατά την ημερομηνία αυτή ή όχι. Η αξία αυτή δίνεται από το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας και παρουσιάζεται στην πράξη ιδιοκτησίας κάθε ακινήτου.

Το Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων θα παρέχει έκπτωση 10% για διακανονισμό έως τις 16 Οκτωβρίου 2013, ωστόσο για τις καθυστερημένες πληρωμές μετά τις 15 Νοεμβρίου 2013 θα επιβληθεί ποινή 10%.

Επιπλέον, θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι από το 1980 κάθε πρόσωπο που αγοράζει ή πωλεί το ακίνητο κατά τη διάρκεια ενός έτους υποχρεούται να ενημερώνει το Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων σχετικά με αυτή την αλλαγή υποβάλλοντας το σχετικό έντυπο IR.303 το αργότερο μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου του επόμενου έτους.

Μέχρι το έτος 2011, δεν υπήρχε ποινή για την μη υποβολή αυτού του εντύπου, αλλά από το έτος 2012 και μετά υπάρχει ποινή 100 ευρώ για καθυστερημένη υποβολή.

Επιπλέον, εάν για οποιοδήποτε λόγο ένα άτομο θα πληρώσει λιγότερο από το 75% του ποσού που υποτίθεται ότι θα καταβάλει πρόσθετη χρέωση 10% θα επιβληθεί. Εντούτοις, ορισμένες τίτλοι ιδιοκτησίας δεν περιλαμβάνουν την αξία του κτιρίου επειδή η τελική έγκριση δεν έχει ακόμη ληφθεί από το Κτηματολόγιο και ως εκ τούτου η αξία επί της πράξης τίτλου είναι πολύ μικρότερη από την πραγματική αξία την 01.01.1980. Σε τέτοιες περιπτώσεις, οι φορολογούμενοι πρέπει να αναθεωρήσουν τη δική τους φορολογική υποχρέωση, συμπεριλαμβάνοντας την εκτιμώμενη αξία κτιρίου τους την 01.01.1980 με το έντυπο IR.303.

Οι περισσότεροι φορολογούμενοι αναμένεται να λάβουν φορολογικές εκτιμήσεις το αργότερο μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2013. Σε περιπτώσεις που δεν έχουν ληφθεί φορολογικές αξιολογήσεις, ο φορολογούμενος υποχρεούται να καταβάλει τον φόρο χρησιμοποιώντας το έντυπο IR.303.

Εγγεγραμμένος κάτοχος  έναντι Πραγματικού Κατόχου

Ο φόρος συν τυχόν κυρώσεις επιβάλλονται στον εγγεγραμμένο ιδιοκτήτη του ακινήτου και όχι στον πραγματικό ιδιοκτήτη. Αυτό δημιουργεί προβλήματα σε περιπτώσεις όπου οι πραγματικοί ιδιοκτήτες περιμένουν τις πράξεις τίτλου τους από τους προγραμματιστές τους, επειδή οι προγραμματιστές συνήθως περιλαμβάνουν μια ρήτρα στις συμβάσεις πώλησής τους που καθιστά τους αγοραστές υπεύθυνους για τον φόρο όταν παραλαμβάνουν την ιδιοκτησία. Σε τέτοιες περιπτώσεις, όχι μόνο ο πραγματικός ιδιοκτήτης είναι υποχρεωμένος να πληρώσει τον φόρο, αλλά θα χρεωθεί επίσης με υψηλότερο φορολογικό συντελεστή επειδή πρέπει να αποζημιώσει τον κύριο του έργου του, ο οποίος υπόκειται σε υψηλές φορολογικές ζώνες.

Παρόλο που αυτό είναι άδικο για λογαριασμό του αγοραστή, η νομοθεσία δίνει το δικαίωμα στους αγοραστές να ζητήσουν την επιστροφή των τυχόν υπερβαλλόντων φόρων υποβάλλοντας το έντυπο IR.314.

Αν δεν είστε ο εγγεγραμμένος ιδιοκτήτης της ιδιοκτησίας σας και ο κύριος του έργου σας/ η κατασκευαστική εταιρεία θα σας ζητήσει μια πληρωμή σχετικά με την πληρωμή του Φόρου Ακίνητης Περιουσίας, βεβαιωθείτε ότι θα σας παράσχει αρχεία σχετικά με το ποσό που καταβλήθηκε ως Φόρος Ακίνητης Περιουσίας σχετικά με την ιδιοκτησία σας και ένα πιστοποιητικό που να δείχνει τον ισχύοντα φορολογικό συντελεστή.

Ενστάσεις και επιστροφές φόρου

Λόγω του γεγονότος ότι οι πληροφορίες που διαθέτει το Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων ενδέχεται να μην είναι ακριβείς, μπορεί και να έχουν ήδη συμβεί λάθη, για παράδειγμαׄ μπορεί να εκδοθεί φόρος σε λάθος πρόσωπο και για το εσφαλμένο ποσό. Σε τέτοιες περιπτώσεις, οι φορολογούμενοι έχουν το δικαίωμα να κάνουν ένσταση  το αργότερο έως τις 30 Σεπτεμβρίου του 2013 και να το υποβάλουν στο Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων για εξέταση.

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, σύμφωνα με το Άρθρο 7 του Ακίνητου Φορολογικού Νόμου 24/1980, εάν ένα πρόσωπο έχει χρεώσει επιπλέον το ακίνητό του φόρο για οποιοδήποτε λόγο, έχει το δικαίωμα να ζητήσει επιστροφή χρημάτων από το Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων υποβάλλοντας το έντυπο IR.314.

Φορολογικοί συντελεστές

Οι νέοι φορολογικοί συντελεστές που εφαρμόζονται από το 2013 και μετά είναι οι ακόλουθοι: 

Κλιμάκια   Φορολογικός συντελεστής   Φόρος    Αθροιστικός Φόρος
€1 – €40,0006‰€240€240
€40,001 – €120,0008‰€640€880
€120,001 – €170,0009‰€450€1,330
€170,001 – €300,00011‰€1,430€2,760

Για περισσότερες πληροφορίες ή/και συμβουλές, επικοινωνήστε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [email protected]

© all rights reserved 2024