Sep 1, 2015

Φορολογικά μέτρα για ένα πιο ανταγωνιστικό και δίκαιο περιβάλλον

Φορολογικά μέτρα για ένα πιο ανταγωνιστικό και δίκαιο περιβάλλον

Οι νέες τροποποιήσεις του φορολογικού συστήματος της Κύπρου αποσκοπούν κυρίως:

  • Προσέλκυση νέων μετοχικών κεφαλαίων σε μια προσπάθεια σταδιακής εξάλειψης της χρηματοδότησης του χρέους
  • Δημιουργία επιχειρηματικής ουσίας και προσέλκυση από επιχειρηματίες και ιδιώτες υψηλής αξίας, δημιουργώντας μια δέσμη ελκυστικών κινήτρων.

Αποκλεισμός θεωρητικών τόκων (NID):

Σε μια προσπάθεια μείωσης της υπερβολικής χρηματοδότησης του χρέους και ενθάρρυνσης της επένδυσης των ιδίων κεφαλαίων στις εταιρικές δομές (με αποτέλεσμα τη μείωση της συνολικής έκθεσης στο χρέος και την αποδυνάμωση της οικονομίας), οι νέες τροποποιήσεις προβλέπουν μείωση των νέων ιδίων κεφαλαίων μέσω της έκπτωσης θεωρητικών τόκων (NID) από την 1η Ιανουαρίου 2015. Το NID θα υπολογιστεί με βάση το επιτόκιο αναφοράς για τις νέες μετοχές που κατέχει η εταιρεία και χρησιμοποιούνται στην επιχείρηση.

NID Formula = (Επιτόκιο αναφοράς) x (Νέο μετοχικό κεφάλαιο)

Ορισμοί

Διατάξεις κατά της κατάχρησης

Το NID χαρακτηρίζεται κυρίως ως επιτόκιο και ως εκ τούτου υπόκειται στους ίδιους περιορισμούς.

Η διεκδίκηση του NID δεν είναι υποχρεωτική, οι φορολογούμενοι μπορούν να επιλέξουν αν θα διεκδικήσουν το NID και μπορούν επίσης να επιλέξουν αν θα διεκδικήσουν μέρος του NID.

Η τροποποίηση θα εφαρμοστεί από το φορολογικό έτος 2015 και μετά.

Παρουσιάζοντας την Αρχή του Non-D0omicile:

Οι ισχύουσες διατάξεις της Ειδικής Εισφοράς για την Άμυνα (SCD) θα αποκλείσουν από την SCD, τα μερίσματα, τους τόκους και τα ενοίκια (καθώς και από τις προβλεπόμενες προβλέψεις διανομής μερισμάτων), των ατόμων που είναι κάτοικοι Κύπρου αλλά δεν έχουν την κατοικία τους στην Κύπρο) ανεξάρτητα από την προέλευση του σχετικού εισοδήματος (δηλαδή από πηγές εντός της Κύπρου ή στο εξωτερικό).

Οι νέες διατάξεις ορίζουν την κατοικία σύμφωνα με τους κανόνες του νόμου περί Διαθήκης και Διαδοχής, βάσει των οποίων εντοπίζονται δύο κύρια είδη κατοικίας:

  • Κατοικία προέλευσης (δηλαδή τον τόπο διαμονής που έλαβε ο ίδιος κατά τη γέννησή του), και,
  • Κατοικία επιλογής (δηλαδή η κατοικία που αποκτήθηκε από τον ίδιο με τη δημιουργία ενός σπιτιού με την πρόθεση της μόνιμης ή αορίστου διαμονής).

Το πρόσωπο που έχει την κατοικία του στην Κύπρο θα θεωρείται ως “Κάτοικος Κύπρου” για λόγους SCD, με εξαίρεση:

  • Πρόσωπο που έχει αποκτήσει και διατηρήσει κατοικία επιλογής εκτός Κύπρου σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου περί Διαθήκης και Διαδοχής, δεδομένου ότι δεν είναι κάτοικος Κύπρου για περίοδο τουλάχιστον 20 συνεχών ετών πριν από την εν λόγω φορολογική περίοδο, ή
  • Πρόσωπο που δεν ήταν Κύπριος φορολογικός κάτοικος για περίοδο τουλάχιστον 20 συνεχών ετών αμέσως πριν την έναρξη ισχύος των εισαγόμενων διατάξεων (δηλαδή πριν από τις 16 Ιουλίου 2015).

Ένα άτομο που κατοικεί στην Κύπρο για περίοδο τουλάχιστον 17 ετών από τα τελευταία 20 χρόνια πριν από το εν λόγω φορολογικό έτος θεωρείται ότι έχει την κατοικία του στην Κύπρο για σκοπούς SCD, ανεξάρτητα από το αν έχει ή δεν έχει την κατοικία του στη Κύπρο.

Οι παραπάνω διατάξεις θα οδηγήσουν στην πλήρη απαλλαγή από τo SCD ενός φορολογούμενου κατοίκου Κύπρου, ο οποίος, υιοθετώντας τους παραπάνω κανόνες, δεν έχει έδρα την Κύπρο για σκοπούς SCD.

Ωστόσο, η απαλλαγή από το SCD δεν θα εφαρμοστεί σε περίπτωση μεταβίβασης οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου που μπορεί να οδηγήσει σε SCD από άτομο που έχει την κατοικία του στην Κύπρο σε πρόσωπο που δεν έχει την κατοικία του στην Κύπρο, όπου ένας από τους κύριους λόγους για τη μεταβίβαση επωφελείται από την απαλλαγή. Σε μια τέτοια περίπτωση, το SCD θα επιβληθεί στα εισοδήματα που προέρχονται από αυτά τα περιουσιακά στοιχεία και μπορεί να εισπραχθεί είτε από τον εκχωρητή είτε από τον εκδοχέα ανάλογα.

Κανόνες κατά των καταχρήσεων σε διανομές μερισμάτων πολλαπλών κλιμακίων:

Δεδομένου ότι πολλά άτομα έχουν παρεμβάλλει πολλαπλές εταιρικές δομές μεταξύ τους και των επενδύσεών τους ως μια προσπάθεια απόσπασης (και μερικές φορές αποφυγής) την καταβολή του SCD σε μερίσματα που διανέμονται από τέτοιες επενδύσεις, οι τροποποιήσεις υποχρεώνουν τις Κυπριακές φορολογικές αρχές με τη διακριτική ευχέρεια να αγνοήσουν τυχόν παρεμβαλλόμενες εταιρείες που έχουν παρεμβληθεί χωρίς έγκυρους εμπορικούς λόγους που αντικατοπτρίζουν την οικονομική πραγματικότητα και αντιμετωπίζουν το μέρισμα όπως διανέμεται απευθείας στο άτομο.

Και οι δύο τροποποιήσεις ισχύουν από την ημερομηνία δημοσίευσής τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (που δημοσιεύθηκε στις 16 Ιουλίου 2015).

Απαλλαγή από τον Φόρο Κεφαλαιουχικών Κερδών (CGT):

Μια πλήρης απαλλαγή από τον φόρο κεφαλαιουχικών κερδών θα χορηγηθεί για την πώληση σε ανεξάρτητο φορέα, ακίνητης περιουσίας που αποτελείται από γη ή γη με κτίριο ή κτίρια που θα αποκτηθεί από ανεξάρτητο φορέα, σε αγοραία αξία, από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του νόμου μέχρι την 31/12/2016. Δηλαδή, ανεξάρτητα από το πότε θα πωληθεί η ιδιοκτησία, στην ουσία αρκεί να έχει αγοραστεί μέχρι τις 31/12/2016 και δεν θα καταβληθεί φόρος υπεραξίας. Η απαλλαγή δεν ισχύει για ακίνητα που αποκτήθηκαν με αγορά ή με σύμβαση αγοράς αλλά με δωρεά/δώρο ή με ανταλλαγή.

Απαλλαγή από τα Τέλη Μεταφοράς:

Απαλλαγή κατά 50% από τα τέλη μεταβίβασης βάσει του νόμου στο πλαίσιο του Κτηματολογίου και Χωρομετρίας θα ισχύει για ΟΛΕΣ τις αιτήσεις μεταφοράς που πραγματοποιήθηκαν μέχρι τις 31/12/2016.

Και οι δύο τροποποιήσεις ισχύουν από την ημερομηνία δημοσίευσής τους στην Επίσημη Εφημερίδα Της Κυβερνήσεως (που δημοσιεύθηκε στις 16 Ιουλίου 2015).

Για περισσότερες πληροφορίες ή/και συμβουλές, επικοινωνήστε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [email protected]

© all rights reserved 2024