Nov 8, 2013

Εταιρικός Φόρος στην Κύπρο

Εταιρικός Φόρος στην Κύπρο

Μια εταιρεία που διοικείται και ελέγχεται στην Κύπρο θεωρείται κάτοικος Κύπρου.

Όλες οι εταιρείες που είναι φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου φορολογούνται από το εισόδημά τους που συσσωρεύεται ή προέρχεται από όλες τις πηγές στην Κύπρο και στο εξωτερικό. Μια μη μόνιμη φορολογική εταιρεία φορολογείται με βάση το εισόδημα που συσσωρεύεται ή προέρχεται από την επιχειρηματική δραστηριότητα που πραγματοποιείται μέσω μόνιμης εγκατάστασης στην Κύπρο και από ορισμένα άλλα εισοδήματα που προέρχονται από πηγές στην Κύπρο.

Συντελεστής φορολογίας των επιχειρήσεων

 • Ο συντελεστής φορολογίας στα κέρδη των εταιρειών είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικός στο 12,5%.

Φορολογικές απαλλαγές

 • Όλα τα μερίσματα που εισπράχθηκαν *, όλα τα κέρδη από τη διάθεση αξιών/τίτλων/πώληση χρεογράφων και όλα τα κέρδη από μόνιμες εγκαταστάσεις στο εξωτερικό ** απαλλάσσονται από το φόρο. Οι τόκοι που προέρχονται από συνήθεις δραστηριότητες ή σχετίζονται στενά με τις συνήθεις δραστηριότητες δεν υπόκεινται σε ειδική συνεισφορά στον τομέα της άμυνας.

* Τα μερίσματα ενδέχεται να υπόκεινται σε πρόβλεψη SDC με συντελεστή 17% όταν δεν μπορούν να τύχουν απαλλαγής.

** Υπό ορισμένες συνθήκες.

Φορολογικές μειώσεις

 • Οι ακόλουθες δαπάνες αφαιρούνται από το εισόδημα της εταιρείας:
 • Όλα τα έξοδα που προκύπτουν για τη δημιουργία εισοδήματος για την εταιρεία.
 • Όλες οι δωρεές σε εγκεκριμένες φιλανθρωπικές οργανώσεις, εφόσον έχετε αποδείξεις.
 • Όλες οι ετήσιες συνεισφορές των εργοδοτών σε τυχόν εγκεκριμένα κεφάλαια που συνδέονται με κεφάλαια εργαζομένων.
 • Όλα τα επισφαλή χρέη, προβλέποντας, βεβαίως, ότι ακολουθήθηκαν όλες οι απαιτούμενες διαδικασίες.
 • Όλες οι δαπάνες επιστημονικής έρευνας.
 • Όλα τα έξοδα για διπλώματα ευρεσιτεχνίας ή δικαιώματα ευρεσιτεχνίας ή για δικαιώματα εκμετάλλευσης.
 • Όλα τα ενδιαφέροντα που σχετίζονται με την απόκτηση επιχειρηματικών περιουσιακών στοιχείων που χρησιμοποιούνται στην επιχείρηση, εφόσον αφορούν μια φορολογητέα δραστηριότητα.
 • 1% των ακαθάριστων εσόδων ή €17.086,01 (όποιο είναι το χαμηλότερο) των δαπανών ψυχαγωγίας που καταβάλλονται για σκοπούς της επιχείρησης.
 • Μέχρι €512,58 ή €939,73 ανά τετραγωνικό μέτρο (ανάλογα με το μέγεθος του κτιρίου) για το κόστος συντήρησης ενός διατηρητέου κτιρίου. Πρέπει να παρασχεθεί μια Διαταγή Διατήρησης ή Πιστοποιητικό από το Υπουργείο Εσωτερικών προκειμένου να αποδειχθεί ότι το κόστος αφορά εργασίες συντήρησης ή διατήρησης.

Οι ακόλουθες δαπάνες δεν εκπίπτουν από το εισόδημα της εταιρείας:

 • Τα έξοδα ιδιωτικού σαλούν αυτοκινήτου (συντήρηση, βενζίνη κ.λπ.) Πρόστιμα και ποινές, τέλη στεγαστικών δανείων και μη πραγματοποιθείσες απώλειες συναλλάγματος.
  • Για τα πρώτα επτά χρόνια, οποιοδήποτε ενδιαφέρον αφορά την αγορά ιδιωτικών αυτοκινήτων σαλούν και οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου που δεν χρησιμοποιήθηκε για την επιχείρηση (μετά από επτά χρόνια ο τόκος αυτός θα εκπέσει).
 • Η πληρωμή του φόρου ακίνητης περιουσίας.
 • Οποιεσδήποτε δαπάνες δεν πραγματοποιούνται εξ ολοκλήρου και αποκλειστικά για τους σκοπούς της επιχείρησης.

Φορολογικές απώλειες

Οι φορολογικές ζημιές που προκύπτουν κατά τη διάρκεια ενός φορολογικού έτους που δεν μπορούν να συμψηφιστούν με άλλα έσοδα μεταφέρονται και συμψηφίζονται με τα μελλοντικά κέρδη εντός πέντε ετών.

Διασυνοριακές Ζημιές του Ομίλου

Με την προϋπόθεση ότι τουλάχιστον δύο εταιρείες ενός ομίλου είναι φορολογικοί κάτοικοι της Κύπρου, η τρέχουσα απώλεια μιας από τις εταιρείες μπορεί να αντισταθμιστεί από το κέρδος του άλλου. Οι εταιρείες ανήκουν σε όμιλο όταν μία εταιρεία κατέχει το 75% των δικαιωμάτων ψήφου της άλλης εταιρείας ή και οι δύο εταιρείες ανήκουν κατά 75% σε άλλη εταιρεία. Οι φορολογικές ζημίες μπορούν να αντισταθμιστούν μόνο με φορολογικά κέρδη του ίδιου έτους και οι εταιρείες πρέπει να είναι μέλη του ομίλου για ολόκληρο το φορολογικό έτος.

Οι ζημιές από μόνιμη εγκατάσταση στο εξωτερικό μπορούν να αντισταθμιστούν με κέρδη από εταιρεία στην Κύπρο, υπό τον όρο ότι οποιαδήποτε μεταγενέστερα κέρδη της αλλοδαπής εταιρείας φορολογούνται στην Κύπρο στο ύψος των επιτρεπόμενων ζημιών που αντισταθμίστηκαν.

Αναδιοργανώσεις

Οι μεταβιβάσεις περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων μεταξύ εταιρειών μπορούν να πραγματοποιηθούν χωρίς φορολογικές συνέπειες στο πλαίσιο της αναδιοργάνωσης.

Οι αναδιοργανώσεις περιλαμβάνουν συγχωνεύσεις και διασπάσεις, μεταβίβαση έδρας, ανταλλαγή μετοχών, μερική διάσπαση και μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων.

Ποσοστά αποζημιώσεων φθοράς

Οι αποζημιώσεις λόγω φθοράς υπολογίζονται ως ποσοστό επί του κόστους απόκτησης πάγιων στοιχείων ενεργητικού και αφαιρούνται από το φορολογητέο εισόδημα της εταιρείας. Η FinExpertiza Cyprus θα χαρεί να σας παρέχει όλες τις σχετικές πληροφορίες σχετικά με αυτά τα ποσοστά.

Οδηγία περί μητρικών θυγατρικών της ΕΕ

Η οδηγία της ΕΕ για τις μητρικές και τις θυγατρικές εταιρίες έχει σχεδιαστεί προς όφελος των κυπριακών εταιρειών χαρτοφυλακίου. Η οδηγία αυτή προβλέπει ότι τα μερίσματα που καταβάλλονται μεταξύ συνδεδεμένων επιχειρήσεων που ευρίσκονται αμφότερα εντός της ΕΕ απαλλάσσονται από τυχόν παρακρατούμενους φόρους. Για μια εταιρεία που είναι συνεργάτης άλλου, πρέπει να κατέχει τουλάχιστον το 10% του μετοχικού της κεφαλαίου.

Θα χορηγηθεί πίστωση για κάθε φόρο που καταβάλλεται σε αυτή τη χώρα της ΕΕ, εάν, ανεξαρτήτως του ποσοστού συμμετοχής, τα μερίσματα που εισπράχθηκαν δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για απαλλαγή συμμετοχής όπως περιγράφεται ανωτέρω.  Ο φόρος που καταβάλλεται περιλαμβάνει όχι μόνο τους φόρους παρακράτησης φόρου αλλά και κάθε φόρο που αποδίδεται στα κέρδη της εταιρείας πληρωμής (υποκείμενος φόρος) σε θυγατρικές χαμηλότερου επιπέδου.

Παρακράτηση φόρων

Δεν ισχύουν κυπριακοί φόροι παρακράτησης σε σχέση με τυχόν διανομή μερισμάτων και τόκων από εταιρεία σε μη εγχώριους φορολογικούς μετόχους (εταιρείες ή ιδιώτες) και σε φορολογικούς κατοίκους Κύπρου.

Ασφαλιστικές εταιρείες

Οι ασφαλιστικές εταιρείες υπόκεινται σε φόρο εταιρειών. Για τις εταιρείες ασφάλισης ζωής, σε περιπτώσεις που ο οφειλόμενος φόρος εταιρειών είναι μικρότερος από το 1,5% των ακαθάριστων ασφαλίστρων, τότε η διαφορά πρέπει να καταβληθεί ως πρόσθετος φόρος εταιρειών.

Ναυτιλιακές εταιρείες

Τα κέρδη της διαχείρισης πλοίων των ναυτιλιακών εταιρειών απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήματος ή από τον φόρο εισοδήματος εταιρειών έως το 2020 εάν επιλέξουν να φορολογηθούν με φόρο χωρητικότητας.

Για περισσότερες πληροφορίες ή/και συμβουλές, επικοινωνήστε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [email protected]

© all rights reserved 2024