Oct 25, 2013

Εταιρείες χαρτοφυλακίου

Εταιρείες χαρτοφυλακίου

Κύπρος – η ιδανική τοποθεσία για μια εταιρεία χαρτοφυλακίου

Εκτός από την ιδανική γεωγραφική θέση και τις καθιερωμένες εμπορικές οδούς σε όλο το νησί, η Κύπρος πρέπει επίσης να προσφέρει ένα από τα πιο ευεργετικά και ευέλικτα φορολογικά καθεστώτα των εταιρειών συμμετοχών στον κόσμο. Οι ευνοϊκές διατάξεις για το παρακράτημα φόρου των Συμφωνιών Αποφυγής Διπλής Φορολογίας (DTT) και η οδηγία της ΕΕ για τις μητρικές και θυγατρικές εταιρίες, μεταξύ άλλων οδηγιών, έχουν σχεδιαστεί και εφαρμοστεί για την επιτυχή ανάπτυξη των επιχειρήσεων.

Διάφορες εταιρείες παγκοσμίως επέλεξαν την Κύπρο για τη μεγιστοποίηση και τη βέλτιστη χρήση κεφαλαίων και οικονομικών πόρων. Η FinExpertiza Cyprus είναι στη διάθεσή σας για να σας καθοδηγήσει στη μετάβαση της επιχείρησής σας στο επόμενο επίπεδο και αξιοποιώντας τα οφέλη που έχει να προσφέρει η Κύπρος.

Τα έσοδα από μερίσματα είναι αφορολόγητα

Στις περισσότερες περιπτώσεις, τα έσοδα από μερίσματα απαλλάσσονται από το φόρο. Αυτό καθιστά τις κυπριακές εταιρείες χαρτοφυλακίου μια πολύ ελκυστική πρόταση για διεθνείς ομίλους ή άτομα που επενδύουν στο εξωτερικό, με στόχο τα εισοδήματα των μερισμάτων. Αυτό είναι επίσης πολύ ευνοϊκό ως όχημα επαναπατρισμού στο οποίο η δικαιοδοσία του επενδυτή δεν έχει ευνοϊκή συνθήκη με τη χώρα στην οποία επιθυμεί να επενδύσει. Επειδή τα κεφαλαιουχικά κέρδη από τις επενδύσεις δεν φορολογούνται, η Κύπρος είναι ο τέλειος τόπος για την κατοχή εταιρειών με θυγατρικές εταιρείες που έχουν δυνατότητες υψηλής κεφαλαιακής υπεραξίας, οι οποίες ενδέχεται να αποκλείονται ή να πωλούνται στο μέλλον.

Οι μόνες εξαιρέσεις που είναι επιλέξιμες για Ειδική Συνεισφορά για την Αμυντική Φορολογία που θα ισχύουν για μερίσματα που εισπράττονται από μη κυπριακές εταιρείες με ποσοστό 17% θα είναι στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • Τα έσοδα της θυγατρικής υπόκεινται σε πραγματική φορολογική επιβάρυνση 5% ή χαμηλότερη, ή
 • Η θυγατρική εμπλέκεται, άμεσα ή έμμεσα, πάνω από το 50% σε δραστηριότητες που οδηγούν σε εισόδημα από επενδύσεις.

Τα κέρδη από τις πωλήσεις μετοχών είναι αφορολόγητα

Στην Κύπρο, τα κέρδη από τις πωλήσεις χρεογράφων (που ορίζονται ως “μετοχές, ομόλογα, χρεόγραφα, μετοχές ιδρυτών και άλλες κινητές αξίες εταιρειών ή άλλα νομικά πρόσωπα, ενσωματωμένα βάσει νόμου στην Κύπρο ή στο εξωτερικό, περιλαμβανομένων δικαιωμάτων προαίρεσης”) απαλλάσσονται γενικά από φόρο, ακόμη και αν αυτή είναι η μόνη εμπορική δραστηριότητα της εταιρείας. Υπάρχει μία εξαίρεση φόρου κεφαλαιουχικών κερδών 20% εάν το κέρδος κερδίζεται από τις πωλήσεις μετοχών σε ορισμένες μη εισηγμένες εταιρείες που κατέχουν ακίνητα στην Κύπρο και αντανακλά το κέρδος από την πώληση του υποκείμενου κυπριακού ακινήτου.

Τα κέρδη από τις δραστηριότητες μιας μόνιμης εγκατάστασης στο εξωτερικό είναι αφορολόγητα

Όλα τα κέρδη που αποκτώνται από Μόνιμη Εγκατάσταση (PE) εκτός Κύπρου απαλλάσσονται από το φόρο. Εάν υπάρχουν απώλειες, μπορεί να αντισταθμιστεί το εισόδημά τους από την Κύπρο, αν και η απαλλαγή αυτή δεν ισχύει εάν η PΕ ασκεί πάνω από το 50% των επενδυτικών δραστηριοτήτων (γνωστό ως «παθητικό εισόδημα») και η φορολογική επιβάρυνση του εξωτερικού είναι σημαντικά χαμηλότερη από την κυπριακή Φορολογική επιβάρυνση. Εάν χρησιμοποιούνται κάποιες κυπριακές DTT σε συνδυασμό με αυτήν την απαλλαγή, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε κέρδη PE που αποφεύγουν τους φόρους εντελώς.

Έσοδα τόκων

Όλα τα ακαθάριστα έσοδα από τόκους που εισπράττει μια κυπριακή εταιρεία υπόκεινται σε φόρο άμυνας ύψους 30%. Ωστόσο, οι τόκοι που αποκτώνται κατά τη διάρκεια ή συνδέονται στενά με την πορεία της κανονικής επιχειρηματικής δραστηριότητας απαλλάσσονται από τον φόρο άμυνας αλλά υπόκεινται στον φόρο εισοδήματος εταιρειών ύψους 12,5%.

Οι τόκοι που καταβάλλονται σε μη κατοίκους πιστωτές απαλλάσσονται από την παρακράτηση φόρου στην Κύπρο. Δεν υπάρχουν “κανόνες κατώτερης κεφαλαιοποίησης” που θα μπορούσαν να περιορίσουν την έκπτωση τόκων, έτσι ώστε η αναλογία χρεώσεων/ιδίων κεφαλαίων της κυπριακής εταιρείας να ξεπεράσει ένα ορισμένο επίπεδο.

Τα κεφαλαιακά κέρδη από την πώληση περιουσιακών στοιχείων είναι αφορολόγητα

Η εκκαθάριση μιας κυπριακής εταιρείας από αλλοδαπούς μετόχους απαλλάσσεται από το φόρο. Αυτό κάνει την Κύπρος έναν πολύ ελκυστικό προορισμό σε περιπτώσεις όπου υπάρχει ενδιαφέρον για μια αφορολόγητη εκκαθάριση της εταιρείας χαρτοφυλακίου κάποια στιγμή στο μέλλον.

Άλλα φορολογικά πλεονεκτήματα της Κύπρου:

 • Δεν υπάρχουν κανόνες περί κεφαλαιοποίησης.
 • Δεν υπάρχει αυστηρή νομοθεσία περί το καθεστώς των ελεγχόμενων αλλοδαπών εταιριών (ΕΑΕ).
 • Κατά τη διάρκεια της ζωής μιας κυπριακής εταιρείας χαρτοφυλακίου, δεν υπάρχουν καθαρές (κεφαλαιουχικές) επιβαρύνσεις.
 • Οι φορολογικές ζημίες μεταφέρονται για πέντε έτη και μπορούν να παραδοθούν ως απαλλαγή κατά κατηγορία.
 • Συγχωνεύσεις, εξαγορές και άλλες αναδιοργανώσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν σε ομάδες χωρίς φορολογικές συνέπειες.
  • Υπάρχουν περιορισμένες διατάξεις κατά της φοροαποφυγής.
 • Μονομερής φορολογική ελάφρυνση χορηγείται σε όλες τις κυπριακές εταιρείες για τους ξένους φόρους που καταβάλλονται, ακόμη και με την απουσία σύμβασης περί διπλής φορολογίας.
 • Για τους δανεισμούς που χρησιμοποιούνται για τη χρηματοδότηση των φορολογητέων δραστηριοτήτων, επιτρέπεται η αφαίρεση τόκων.
 • Υπάρχουν πολύ ελκυστικοί κανόνες PE και γενναιόδωρες παροχές PE διαθέσιμες στο δίκτυο DTT.
 • Δεν υπάρχει υποχρέωση για τις εταιρείες συμμετοχής για καταχώριση και συμμόρφωση με τον ΦΠΑ.
 • Υπάρχουν εξαιρετικά χαμηλά καθήκοντα για την ίδρυση εταιρειών.
 • Δεν υπάρχουν αυστηροί κανόνες τιμολόγησης μεταφοράς.
 • Υπάρχει πάντοτε η δυνατότητα εξασφάλισης Προηγμένων Φορολογικών Αποφάσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες ή/και συμβουλές, επικοινωνήστε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [email protected]

© all rights reserved 2024