Dec 6, 2012

Εσωτερικός έλεγχος

Εσωτερικός έλεγχος

Ο εσωτερικός έλεγχος είναι μια ανεξάρτητη, αντικειμενική διαβεβαίωση και συμβουλευτική δραστηριότητα που έχει σχεδιαστεί για να προσθέτει αξία και να βελτιώνει τις λειτουργίες ενός οργανισμού. Επίσης, βοηθά μια επιχείρηση να επιτύχει τους στόχους της φέρνοντας μια συστηματική, πειθαρχημένη προσέγγιση για την αξιολόγηση και τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών διαχείρισης κινδύνου, ελέγχου και διακυβέρνησης.

Ένας εσωτερικός έλεγχος έχει σχεδιαστεί για να εξετάσει τι κάνει μια εταιρεία προκειμένου να εντοπίσει πιθανές απειλές για την υγεία και την κερδοφορία του οργανισμού και να υποβάλει προτάσεις για τον περιορισμό του κινδύνου που σχετίζεται με αυτές τις απειλές, προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί το κόστος.

Μια τυπική εκχώρηση εσωτερικού ελέγχου περιλαμβάνει τα ακόλουθα βήματα:

  1. Καθιέρωση και κοινοποίηση του πεδίου εφαρμογής και των στόχων του ελέγχου στην κατάλληλη διαχείριση.
  2. Αναπτύξτε μια κατανόηση της υπό εξέταση επιχειρηματικής περιοχής. Αυτό περιλαμβάνει τους στόχους, τις μετρήσεις και τους βασικούς τύπους συναλλαγών. Αυτό περιλαμβάνει την αναθεώρηση των εγγράφων και των συνεντεύξεων. Ενδέχεται να δημιουργηθούν διαγράμματα ροής και αφηγήσεις.
  3. Περιγράψτε τους βασικούς κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι επιχειρηματικές δραστηριότητες στο πλαίσιο του ελέγχου.
  4. Προσδιορίστε τις πρακτικές διαχείρισης στα πέντε συστατικά του ελέγχου που χρησιμοποιούνται για να διασφαλίσετε ότι κάθε βασικός κίνδυνος ελέγχεται και παρακολουθείται σωστά. Η Λίστα Ελέγχου Εσωτερικού Ελέγχου μπορεί να είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για τον εντοπισμό κοινών κινδύνων και επιθυμητών ελέγχων στη συγκεκριμένη διαδικασία ή στον κλάδο που ελέγχεται
  5. Αναπτύξτε και εκτελέστε μια προσέγγιση δειγματοληψίας και δοκιμών με βάση τον κίνδυνο για να προσδιορίσετε εάν οι σημαντικότεροι έλεγχοι διαχείρισης λειτουργούν όπως προβλέπεται.
  6. Αναφέρετε τα προβλήματα και τις προκλήσεις που εντοπίζονται και διαπραγματευτείτε σχέδια δράσης με τη διοίκηση για την αντιμετώπιση των προβλημάτων.
  7. Παρακολούθηση των αναφερόμενων ευρημάτων σε κατάλληλα χρονικά διαστήματα. Οι υπηρεσίες εσωτερικού ελέγχου διατηρούν μια βάση δεδομένων παρακολούθησης για το σκοπό αυτό.

Η διάρκεια ανάθεσης ελέγχου ποικίλει ανάλογα με την πολυπλοκότητα της ελεγχόμενης δραστηριότητας και τους διαθέσιμους πόρους εσωτερικού ελέγχου. Πολλά από τα παραπάνω βήματα είναι επαναληπτικά και μπορεί να μην συμβούν όλα στην αναφερόμενη ακολουθία.

Οι εσωτερικοί ελεγκτές ασχολούνται με ζητήματα που είναι θεμελιωδώς σημαντικά για την επιβίωση και την ευημερία κάθε οργανισμού. Σε αντίθεση με τους εξωτερικούς ελεγκτές, βλέπουν πέρα από τους οικονομικούς κινδύνους και τις δηλώσεις να εξετάζουν ευρύτερα ζητήματα όπως η φήμη του οργανισμού, η ανάπτυξη, ο αντίκτυπός του στο περιβάλλον και ο τρόπος με τον οποίο χειρίζεται τους υπαλλήλους του.

Εν ολίγοις, οι εσωτερικοί ελεγκτές βοηθούν τους οργανισμούς να πετύχουν μέσω ενός συνδυασμού διασφάλισης και διαβούλευσης.  Το τμήμα διασφάλισης της εργασίας τους περιλαμβάνει τη διευκρίνιση των διευθυντικών στελεχών και των διοικητών σχετικά με το πόσο καλά λειτουργούν τα συστήματα και οι διαδικασίες που έχουν σχεδιαστεί για τη διατήρηση του οργανισμού στη σωστή κατεύθυνση λειτουργίας.

Στη συνέχεια, παρέχουν συμβουλευτική βοήθεια για τη βελτίωση αυτών των συστημάτων και διαδικασιών, όπου απαιτείται.

Η διαφορά μεταξύ εξωτερικού και εσωτερικού ελέγχου:

Εξωτερικός λογιστικός έλεγχοςΕσωτερικός λογιστικός έλεγχος
Υποβάλλει αναφορά στοΜέτοχοι ή μέλη που βρίσκονται εκτός της δομής διακυβέρνησης των οργανισμών.Το διοικητικό συμβούλιο και τα ανώτερα διοικητικά στελέχη που βρίσκονται εντός της δομής διακυβέρνησης των οργανισμών.
ΣτόχοιΠροσθέστε αξιοπιστία και αξιοπιστία στις οικονομικές εκθέσεις του οργανισμού στα ενδιαφερόμενα μέρη του, δίνοντας γνώμη για την έκθεση.Αξιολόγηση και βελτίωση της αποτελεσματικότητας της διακυβέρνησης, της διακυβέρνησης, διαχείρισης κινδύνων και ελέγχου. Αυτό παρέχει στα μέλη των διοικητικών συμβουλίων και στα ανώτερα στελέχη τη διαβεβαίωση ότι τους βοηθά να εκπληρώνουν τα καθήκοντά τους στον οργανισμό και τους ενδιαφερόμενους.
ΚάλυψηΟικονομικές εκθέσεις, κίνδυνοι χρηματοοικονομικής αναφοράς.Όλες οι κατηγορίες κινδύνου, η διαχείριση τους, συμπεριλαμβανομένης της αναφοράς τους.
Ευθύνη για βελτίωσηΩστόσο, δεν υπάρχει καθήκον να αναφερθούν προβλήματαΗ βελτίωση είναι θεμελιώδης για τον σκοπό του εσωτερικού ελέγχου. Αλλά αυτό γίνεται με την παροχή συμβουλών, καθοδήγηση και διευκόλυνση, ώστε να μην υπονομεύσει την ευθύνη της διαχείρισης.

Για περισσότερες πληροφορίες ή/και συμβουλές, επικοινωνήστε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [email protected]

© all rights reserved 2024