Nov 24, 2015

Επιστημονικά και τεχνολογικά πάρκα ενίσχυσης στην Κύπρο

Επιστημονικά και τεχνολογικά πάρκα ενίσχυσης στην Κύπρο

Υφιστάμενα Φορολογικά Κίνητρα:

 • Για τους εργοδοτούμενους κάτω των €100.000 χιλ. που δεν κατοικούσαν στην Κυπριακή Δημοκρατία πριν από την έναρξη της απασχόλησής τους, παρέχεται απαλλαγή ύψους 20% της αμοιβής τους ή απαλλαγή ποσού €8.550, όποιο είναι χαμηλότερο.

Προτεινόμενη τροποποίηση: Παράταση της τριετούς περιόδου σε πέντε έτη έως το έτος 2020.

Γιατί ιδρύθηκε στην Κύπρο

 • Γεωγραφική θέση.
 • Ευκολία στην επιχειρηματική δραστηριότητα.
 • Υψηλά εξειδικευμένο προσωπικό.
 • Ελκυστικό και διαφανές φορολογικό καθεστώς.
 • Υγιές νομικό σύστημα.
 • Χαμηλό λειτουργικό κόστος.
 • Μέλος της ΕΕ και της Ευρωζώνης.

 Υφιστάμενα Φορολογικά Κίνητρα

 • Απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος, για περίοδο πέντε ετών, του 50% της αμοιβής του ατόμου από την απασχόλησή του στην Κυπριακή Δημοκρατία. Το άτομο δεν θα έπρεπε να ήταν κάτοικος της Κυπριακής Δημοκρατίας πριν από την έναρξη της απασχόλησής του και τα ετήσια κέρδη του να υπερβαίνουν τα €100.000.

Προτεινόμενη τροποποίηση: παράταση της πενταετούς περιόδου σε περίοδο 10 ετών. Ταυτοχρόνως, θα εισαχθούν διατάξεις για διευκρινίσεις, ώστε το εν λόγω κίνητρο να μην καταχραστεί.

 • Για τους εργοδοτούμενους κάτω των €100.000 χιλ. Και που δεν κατοικούσαν στην Κυπριακή Δημοκρατία πριν από την έναρξη της απασχόλησής τους, παρέχεται απαλλαγή ύψους 20% της αμοιβής τους ή απαλλαγή ποσού €8.550, όποιο είναι χαμηλότερο.

Προτεινόμενη τροποποίηση: Παράταση της τριετούς περιόδου σε πέντε έτη έως το έτος 2020.

 • Κατάσταση κατοικίας

Οι μη- Φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου απαλλάσσονται από την Έκτακτη Εισφορά για τον Άμυνα από μερίσματα, τόκους και ενοίκια.

Χαμηλή συμβολή πληρωμών

ΧώραΣυμβολή Πληρωμών
 (Υπάλληλος και Εργοδότης)
Κύπρος19,30%
ΙσραήλΜέχρι 26,2%
Μάλτα20%
Ελλάδα43,96%
Ιταλία40% έως  45%
Ισπανία36,30%
Ηνωμένο ΒασίλειοΜέχρι  και 27,8%
Γερμανία38,65%
ΣλοβακίαΜέχρι και 49,6%
 • Όλες οι δαπάνες που πραγματοποιούνται εξ ολοκλήρου και αποκλειστικά για την απόκτηση εισοδήματος εκπίπτουν από τον φόρο (ο όρος “δαπάνη” αναφέρεται σε δαπάνες εισοδήματος και όχι σε κεφάλαιο).
 • Ο Κυπριακός Νόμος για τον Φόρο Εισοδήματος ορίζει ότι οι φορολογικές απώλειες οποιουδήποτε προσώπου σε ένα συγκεκριμένο έτος μπορούν να μεταφερθούν και να συμψηφιστούν με το φορολογητέο εισόδημα αυτού του προσώπου για τα επόμενα πέντε χρόνια.
 • Όλα τα έξοδα που προκύπτουν για την απόκτηση ή την ανάπτυξη άυλων περιουσιακών στοιχείων, όπως αυτά ορίζονται στους Νόμους περί Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας, Δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και εμπορικών σημάτων, εκπίπτουν από τη φορολογία. Τέτοιες δαπάνες κεφαλαιουχικής φύσεως αφαιρούνται από το φορολογητέο εισόδημα αφού κατανέμονται εξίσου μεταξύ του οικονομικού έτους κατά το οποίο πραγματοποιήθηκε και των αμέσως επόμενων τεσσάρων ετών.
 • Περαιτέρω μια έκπτωση 80% παρέχεται ως δαπάνη από τα κέρδη που παράγονται από την πνευματική ιδιοκτησία. Ο ίδιος περιορισμός ισχύει για ζημιές. (νέα εισαγωγή).

Σημείωση: Οι νέες επιχειρήσεις ενδέχεται να μην συμμετέχουν σε υφιστάμενα συστήματα μετά τις 30 Ιουνίου 2016. Μετά την ημερομηνία αυτή, τα κράτη μέλη (χώρες της ΕΕ) μπορούν να εισάγουν νέα συστήματα. Τα φορολογικά οφέλη των υπαρχόντων καθεστώτων λήγουν το αργότερο στις 30 Ιουνίου 2021.

 • Τα έξοδα εξαγοράς για την αγορά μετοχών μιας καινοτόμου επιχείρησης είναι πλήρως εκπεστέα από το φορολογητέο εισόδημα.
 • Προτεινόμενες τροποποιήσεις: Προτάθηκε σχέδιο νόμου στο Υπουργείο Οικονομικών, το οποίο περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
 • Ο ορισμός των Καινοτόμων επιχειρήσεων και νεοσύστατων επιχειρήσεων.
 • Οι μετοχές θα πρέπει να περιλαμβάνουν μόνο επενδύσεις που έχουν πραγματοποιηθεί με βάση νέα έκδοση μετοχών.
 • Το ποσοστό της έκπτωσης θα πρέπει να προσαρμόζεται ανάλογα με το φορολογητέο εισόδημα του επενδυτή.
 • Οι εταιρείες είναι σε θέση να αφαιρέσουν ένα έξοδο με τη μορφή τόκων που θα υπολογιστεί βάσει ενός ποσοστού του νέου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.
 • Η έκπτωση θα υπολογιστεί με βάση το επιτόκιο αναφοράς για τις νέες μετοχές που κατέχει η εταιρεία και θα χρησιμοποιηθούν στην επιχείρηση μετά την 1η Ιανουαρίου 2015.
 • Ο τόκος αναφοράς ορίζεται ως το επιτόκιο της αποδόσεως των 10ετών κρατικών ομολόγων της χώρας στην οποία επενδύονται τα νέα ίδια κεφάλαια ή της Κυπριακής Δημοκρατίας (κατά την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου φορολογικού έτους), όποιο από τα δύο είναι το υψηλότερο, αυξημένο κατά 3%.
 • Σχέδιο νομοθεσίας που προβλέπει την αφαίρεση των συνολικών δαπανών που πραγματοποιήθηκαν για την απόκτηση πάγιων στοιχείων ενεργητικού που χρησιμοποιούνται για επιχειρηματικούς σκοπούς – που εμπίπτουν στους τομείς της έρευνας, της καινοτομίας, της πληροφορικής, των επικοινωνιών, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της πράσινης ανάπτυξης – από το φορολογητέο εισόδημα.
 • Σχέδιο νόμου αναμένει περαιτέρω εξέταση μετά από απόφαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προϋπολογισμού και Οικονομικών.
 • Παρέχεται πρόβλεψη φορολογικών κινήτρων για κάθε νέα θέση εργασίας που δημιουργείται.
 • Το ποσό της επιχορήγησης καθορίζεται από το συνολικό αριθμό του προσωπικού που απασχολείται στις εταιρείες που εδρεύουν στο STP.
 • Το νομοσχέδιο που έχει ήδη υποβληθεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων προβλέπει την προβλεπόμενη φορολογική έκπτωση 25% επί του κόστους απασχόλησης για τα άτομα που πριν από την πρόσληψή τους είχαν εγγραφεί ως άνεργοι.
 • Μια συγκεκριμένη πρόταση εξετάζεται ως προς τις καιρικές συνθήκες με απόφαση που εκδίδεται από την εφορία η προ-λειτουργικών δαπανών μιας εταιρείας που θα συσταθεί στο STP μπορεί να κεφαλαιοποιηθεί με εκλογή και να διαγραφεί τα επόμενα πέντε χρόνια προκειμένου να αποφευχθεί ο περιορισμός της πενταετούς απώλειας.

Εργατική εργασία και άδεια παραμονής

Από τις 25/08/2014 χορηγούνται άδειες εργασίας και διαμονής σε υπηκόους τρίτων χωρών όσον αφορά τις διεθνείς εμπορικές εταιρείες. Στην περίπτωση αυτή, η πλειοψηφία των μετοχών πρέπει να ανήκουν σε υπηκόους τρίτων χωρών. Στην περίπτωση που η συμμετοχή υπηκόων τρίτων χωρών είναι μικρότερη ή ίση με το 50% του μετοχικού κεφαλαίου, για να θεωρηθεί η εταιρεία εν δυνάμει δικαιούχος, πρέπει να κατέχει ποσοστό που αντιστοιχεί σε ποσό ίσο ή μεγαλύτερο από €171.000. Υπάρχει δυνατότητα για την εταιρεία να απασχολεί 5 ανώτερα διευθυντικά στελέχη της ιθαγένειας τρίτων χωρών με χαμηλότερο μισθό (+ παροχές) ύψους €41.000 καθώς και 10 μεσαία στελέχη της ιθαγένειας τρίτων χωρών με μισθό που κυμαίνεται από €21.000 έως €40.999.

Οι όροι βρίσκονται υπό εξέταση – η υποβολή αναμένεται το 2015/2016.

Παλαιότερη πρακτική: Η κυβέρνηση έχει ευέλικτες εφαρμογές για τα στρατηγικά έργα (Επέκταση του εργοστασίου παραγωγής τσιμεντοσανίδων Βασιλικού, κατασκευή λεωφορείου Λεμεσού – Πάφου, εκμετάλλευση υδρογονανθράκων). Αυτή είναι και η πρόθεση του Υπουργείου στο πλαίσιο του STP.

Χορήγηση της Κυπριακής υπηκοότητας:

Το δικαίωμα υποβολής αίτησης για την Κυπριακή ιθαγένεια μπορεί να ασκηθεί σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. Οι κανονισμοί αυτοί ορίζουν ότι ο προσφεύγων  επενδύει €5 εκατ. σε  εταιρεία που είναι εγγεγραμμένη και λειτουργεί στην Κύπρο και απασχολεί τουλάχιστον 5 άτομα.

Σε περίπτωση συλλογικών επενδύσεων ύψους τουλάχιστον €12,5 εκατ. κάθε άτομο θα πρέπει να επενδύσει τουλάχιστον €2,5 εκατ.

Άδεια διαμονής:

Η χορήγηση άδειας διαμονής απαιτεί από τον προσφεύγων να έχει αγοράσει ακίνητο ύψους €300.000 καθώς και να έχει τραπεζικές καταθέσεις ύψους €30.000.

Θα θεσπιστεί ειδική ρύθμιση που θα επιτρέπει στους εργαζόμενους αλλοδαπούς υπηκόους των οποίων ο ετήσιος μισθός θα υπερβαίνει τα 100.000 ευρώ και θα έχουν λάβει τριετή σύμβαση για να δικαιούνται άδεια διαμονής.

Άδεια Εργασίας – Κάρτα Ερευνητών:

Είναι αναγκαίο να θεσπιστεί ένας μηχανισμός για την έκδοση άδειας εργασίας χωρίς περιορισμούς για τους υπηκόους τρίτων χωρών που απασχολούνται από οργανισμούς και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο πάρκο.

Επιπλέον, η κάρτα “ερευνητές” θα πρέπει να χορηγείται με αυστηρά κριτήρια, έτσι ώστε να παρέχεται η δυνατότητα παροχής ειδικών διευκολύνσεων στα σημεία διέλευσης (αερολιμένες και λιμένες) καθώς και η αξιοποίηση των εγκαταστάσεων των Ερευνητικών Κέντρων και Πανεπιστημίων σε χαμηλό ή μηδενικό κόστος. Αυτή η κάρτα αναμένεται επίσης να διευκολύνει την εφαρμογή των κανόνων πρόσβασης.

Ενοικίαση ακινήτου

Ο επιτυχών διαγωνιζόμενος δεν θα πληρώσει το ενοίκιο βάσει της σύμβασης μίσθωσης για τα πρώτα πέντε έτη.

Επενδυτική βοήθεια

Μια κρατική ενίσχυση ύψους 10% για τις επιλέξιμες δαπάνες για κτίρια και εξοπλισμό (μέγιστο ποσό 3 εκατ. Ευρώ) θα χορηγηθεί στον Στρατηγικό Επενδυτή για τις επενδύσεις του για τα πρώτα πέντε έτη υπό την προϋπόθεση της πλήρους συμμόρφωσης με το Χρονοδιάγραμμα Ανάπτυξης που θα συμφωνηθεί για την εφαρμογή του STP.

Η επενδυτική ενίσχυση που θα διατεθεί θα χορηγηθεί με τη μορφή έκπτωσης από την εκμίσθωση της μίσθωσης ακινήτου μετά την πενταετή χάρη.

Σημειώσεις:

Οι επιλέξιμες δαπάνες για κτίρια και εξοπλισμό περιλαμβάνουν:

 • Κτίρια και αναδιάταξη του χώρου που περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται σε:
 • Κατασκευή ή/και επέκταση ή/και ανακαίνιση και αναδιάταξη του χώρου του κτιρίου. Σημειώνεται ότι το κόστος απόκτησης της γης δεν θεωρείται ως επιλέξιμο κόστος.
 • Υποδομή ηλεκτρομηχανολογικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων, μέτρα πυρασφάλειας, κλιματισμός και εξαερισμός.
 • Υποδομές για την εγκατάσταση συστημάτων για την προστασία του περιβάλλοντος, τη μείωση της ρύπανσης, την εξοικονόμηση νερού και ενέργειας, την υγιεινή και τα συστήματα υγείας.
 • Οι δαπάνες για εξωτερικές υπηρεσίες, όπως η κατασκευή δρόμων, πεζοδρομίων, (συμπεριλαμβανομένων των πορτών) αποτελούν επιλέξιμες δαπάνες. Το μέγιστο επιλέξιμο κόστος για τους δρόμους είναι €20/m2 και το μέγιστο επιλέξιμο κόστος για διάδρομους διαδρόμου είναι €40/τρεχούμενο μετρητή.

Δεν περιλαμβάνει:

 • Την αγορά και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.
 • Το κόστος των μελετών, του σχεδιασμού και της εποπτείας των αρχιτεκτόνων, των πολιτικών μηχανικών, των μηχανικών μηχανικών, των δαπανών για την εγκατάσταση εξοπλισμού για οποιεσδήποτε άλλες μελέτες και άλλων παρόμοιων δαπανών.
 • Οι επενδύσεις σε νέα κτίρια ή οι προσθήκες που αυξάνουν ή τροποποιούν την καλυμμένη περιοχή απαιτούν την υποβολή οικοδομικής άδειας.
 • Σε περιπτώσεις κατασκευής ή επέκτασης κτιρίων και χώρων, το επιλέξιμο κόστος θα υπολογιστεί με βάση τον καλυμμένο χώρο των κτιρίων. Το μέγιστο επιλέξιμο κόστος είναι €700/m2 καλυπτόμενου χώρου. Σε περιπτώσεις ανακαίνισης και αναδιάταξης του χώρου, το μέγιστο επιλέξιμο κόστος είναι €250/m2 καλυπτόμενου χώρου.

Νέα μηχανήματα και εξοπλισμός:

Αυτή η κατηγορία δαπανών περιλαμβάνει δαπάνες για ΝΕΑ μηχανήματα και εξοπλισμό ΤΠΕ, όπως υπολογιστές, λογισμικό ηλεκτρονικών υπολογιστών, διακομιστές, εκτυπωτές, σαρωτές και φωτοαντιγραφικά μηχανήματα.

Για τους σκοπούς του καθορισμού του ποσού της ενίσχυσης για τις ανωτέρω επιλέξιμες δαπάνες, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη το πραγματικό κόστος βάσει τεκμηριωμένων και υποστηρικτικών οικονομικών εγγράφων, όπως τιμολόγια, αποδείξεις, βεβαιώσεις κ.λπ.

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Ο Στρατηγικός Επενδυτής μπορεί να εγκαταστήσει ένα Σύστημα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (REP) χωρητικότητας έως 5MW, το οποίο θα λειτουργεί με τη μέθοδο της Αυτόματης Παραγωγής χρησιμοποιώντας την ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από το σύστημα αποκλειστικά για σκοπούς ιδίας κατανάλωσης.

Η κατανάλωση καθαρής ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται θα μετρηθεί και θα χρεώνεται από τον προμηθευτή, (στο στάδιο αυτό η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου) με τις εκάστοτε τιμές. Η εγκατάσταση τηλεμετρίας και η συλλογή δεδομένων τόσο για την παραγωγή όσο και για την κατανάλωση ξεχωριστά είναι υποχρεωτική και το κόστος αυτού, συμπεριλαμβανομένου του κόστους αγοράς και εγκατάστασης των μετρητών, θα επιβαρύνει πλήρως τον Στρατηγικό Επενδυτή.

Εν κατακλείδι

Η Κυβέρνηση μέσω του Υπουργείου δεσμεύεται να παρέχει όλες τις απαραίτητες διευκολύνσεις στον Στρατηγικό Επενδυτή σχετικά με τις διαδικασίες εξουσιοδότησης, καθώς και οποιαδήποτε άλλα ζητήματα στα οποία ενδέχεται να εμπλέκονται τα κυβερνητικά Τμήματα και Οργανισμοί.

Για περισσότερες πληροφορίες ή/και συμβουλές, επικοινωνήστε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [email protected]

© all rights reserved 2024