Aug 17, 2014

Επένδυση στην Κύπρο

Επένδυση στην Κύπρο

1. Διεθνές επιχειρηματικό κέντρο ποιότητας

 • Η Κύπρος κατατάσσεται μεταξύ των μεγάλων δυνατοτήτων και των υψηλών επιδόσεων για την αύξηση των ξένων άμεσων επενδύσεων (ΑΞΕ) κατά την περίοδο 2007-2010, από τη Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το Εμπόριο και την Ανάπτυξη.
 • Το 2014, η Κύπρος κατέχει την 39η θέση από τις 189 οικονομίες από την έκθεση Doing Business της Παγκόσμιας Τράπεζας.

2. Κέντρο άμεσων επενδύσεων

 • Πηγές όπως η Ρωσική Ομοσπονδία, η Ελλάδα, οι Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι, οι Ηνωμένες Πολιτείες και τελευταίο το Ηνωμένο Βασίλειο.

 3. Ελάχιστοι επενδυτικοί περιορισμοί

 • Έως και 100% συμμετοχή της καθαρής θέσης στους περισσότερους τομείς της οικονομίας σε οποιαδήποτε κυπριακή επιχείρηση και χωρίς απαίτηση ελάχιστης επένδυσης.
 • Άμεση εγγραφή στο Μητρώο Εταιρειών.
 • Ευκολία απόκτησης άδειας από την αρμόδια αρχή ανάλογα με τη φύση της επένδυσης.

Μόνο ορισμένοι περιορισμοί μπορούν να προκύψουν τόσο για τους επενδυτές της ΕΕ όσο και για τους μη Ευρωπαίους επενδυτές σε τομείς όπως ο τραπεζικός τομέας, ο τουρισμός και η ακίνητη περιουσία.  Ωστόσο, κάθε επενδυτική πρόταση εξετάζεται και συζητείται για τις θετικές επιπτώσεις της.

4. Ιθαγένεια – Προώθηση των άμεσων ξένων επενδύσεων στην Κύπρο

 • Οι κάτοικοι εκτός ΕΕ μπορούν να εξασφαλίσουν άδεια μόνιμης διαμονής με την αγορά ιδιωτικής κατοικίας.
 • Επιπλέον, μέσω άμεσων επενδύσεων, αγοράζουν κρατικά ομόλογα, μετοχές σε κυπριακές εταιρείες, απόκτηση επιχειρήσεων της Κύπρου, επενδύσεις σε ακίνητα, σχέδια ανάπτυξης γης και συμμετοχή σε κοινά έργα για την εκτέλεση κυβερνητικών έργων.

Ωστόσο, οι κάτοχοι υπηκοότητας μπορούν να γίνουν φορολογικοί κάτοικοι μόνο αν περάσουν 183 ημέρες σε ένα ημερολογιακό έτος εντός της Κύπρου.

5. Ναυτιλιακός τομέας

 • Η Κύπρος είναι το μόνο ανοιχτό μητρώο που έχει εγκριθεί από την ΕΕ όπου οι μη Κύπριοι υπήκοοι μπορούν να εγγράψουν ένα πλοίο και να απολαύσουν το φάσμα των πλεονεκτημάτων της ανταγωνιστικής σημαίας της Κύπρου. Τα διατηρημένα πλεονεκτήματα της ναυτιλιακής νομοθεσίας της Κύπρου και η ευνοϊκή φορολογία, οι εγκριθείσες διεθνείς συμβάσεις και το γενικό πλαίσιο της ναυτιλιακής βιομηχανίας έχουν προσελκύσει πολλά από τα σημαντικότερα ονόματα στον τομέα της ναυτιλίας με βάση στο νησί.

Νέο σχέδιο σκαφών

 • Ο χαμηλότερος συντελεστής ΦΠΑ 3,4% – για τις αγορές σκάφους μέσω προγράμματος χρηματοδοτικής μίσθωσης.

6. Ευνοϊκές φορολογικές απαλλαγές και προστασία

Η φορολογική νομοθεσία της Κύπρου επικαιροποιείται και διευρύνεται, προκειμένου να αυξήσει την ανταγωνιστικότητα του νησιού ως κέντρο εσωτερικών επενδύσεων. Για παράδειγμα:

 • Η πλειονότητα των διεθνών συναλλαγών απαλλάσσονται από τη φορολογία.
 • Το 80% των εσόδων από τη φορολογία και το καθεστώς χρηματοδότησης απαλλάσσονται.
 • 12,5% Φορολογικός συντελεστής εταιρειών από τους πιο ανταγωνιστικούς στην ΕΕ.
 • Δεν παρακρατείτε φόρος επί των μερισμάτων για τις εταιρείες που δεν είναι µόνιµοι κάτοικοι
 • Φόροι χαμηλού εισοδήματος και εργασίας
 • 50 Συμφωνίες Αποφυγής Διπλής Φορολογίας (DTTs). Κατά προσέγγιση, με αυτό τον τρόπο 270.000 εταιρείες έχουν κάνει την έδρα τους στην Κύπρο.

7. Προστασία

Το πλαίσιο προστασίας των ΑΞΕ στην Κύπρο ορίζεται ευρέως από τις Διμερείς Συμφωνίες Επενδύσεων (BIT) και τις Πολυμερείς Συμβάσεις Επενδύσεων (MIT). Οι συμφωνίες αυτές αποσκοπούν στη θέσπιση των όρων και των προϋποθέσεων για τις ιδιωτικές επενδύσεις των υπηκόων και των εταιρειών μεταξύ των κρατών και στη διαμόρφωση δίκαιης μεταχείρισης για τους επενδυτές. Η Κύπρος έχει υπογράψει τόσο τα ΜΤΠ όσο και τα ΜΙΤ με αρκετές χώρες.

Τα BIT περιέχουν διατάξεις σχετικά με την ελεύθερη και μη στρεβλωμένη μεταφορά κεφαλαίων, τη νομική ασφάλεια για τα δικαιώματα ιδιοκτησίας, καθώς και την εγγύηση των προτύπων μη εισαγωγής διακρίσεων σε ξένους επενδυτές.  Οι διμερείς επενδυτικές συμφωνίες περιλαμβάνουν επίσης την υποχρέωση να μην απαλλοτριώνονται χωρίς άμεση, αποτελεσματική και πλήρη αποζημίωση. Η παροχή μηχανισμών επίλυσης διαφορών με τη μορφή διαιτησίας παρέχει στους επενδυτές τη δυνατότητα να υποβάλουν αξίωση κατά του κράτους υποδοχής, παρακάμπτοντας έτσι τα εθνικά δικαστήρια.

Η προστασία παρέχεται επίσης από το διεθνές επενδυτικό δίκαιο. Οι εγγυήσεις σχετικά με την προστασία των ξένων επενδύσεων και των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας περιλαμβάνουν την απαγόρευση της κατάσχεσης, την υποχρέωση μη διακριτικής μεταχείρισης, το επίπεδο μεταχείρισης των ξένων επενδυτών, τις αρχές της φυσικής δικαιοσύνης και την τήρηση των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και το δόγμα της καταχρήσεων δικαιωμάτων. Η Κύπρος έχει υιοθετήσει και ενσωματώσει στο Κυπριακό Σύνταγμα και στην εσωτερική νομοθεσία τις αρχές του διεθνούς δικαίου επενδύσεων.

Επιπλέον, η Κυπριακή Δημοκρατία έχει υπογράψει τη Σύμβαση του Διεθνούς Κέντρου Διακανονισμού Επενδύσεων (ICSID), η οποία αποτελεί αυτοτελές σύστημα που εξουσιοδοτεί το θεσμικό όργανο της Παγκόσμιας Τράπεζας και παρέχει επίλυση διαφορών μέσω διαδικασιών συμβιβασμού ή διαιτησίας. Το ICSID ιδρύθηκε με βάση τη Σύμβαση ICSID του 1966, την οποία υπέγραψε και επικύρωσε η Κύπρος. Το ICSID είναι ένα αμερόληπτο διεθνές φόρουμ που παρέχει διευκολύνσεις για την επίλυση νομικών διαφορών μεταξύ των αποδεκτών μερών μέσω διαδικασιών συμβιβασμού ή διαιτησίας. Το ICSID μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επίλυση οποιασδήποτε επενδυτικής διαφοράς που προκύπτει από επένδυση που πραγματοποιείται από υπήκοο συμβαλλόμενου κράτους στο έδαφος άλλου συμβαλλόμενου κράτους.

Η Κύπρος έχει επίσης υπογράψει τη Σύμβαση για την ίδρυση της Πολυμερούς Υπηρεσίας Εγγύησης Επενδύσεων (Σύμβαση MIGA), ενός αυτόνομου διεθνούς χρηματοοικονομικού οργανισμού.  Η MIGA παρέχει μη εμπορική ασφαλιστική κάλυψη για διασυνοριακές επενδύσεις σε αναπτυσσόμενες χώρες. Οι εγγυήσεις της MIGA προστατεύουν τους επενδυτές από τους κινδύνους περιορισμού της μεταβίβασης, απαλλοτρίωσης, πολέμου και δημοσίων ενοχλήσεων, παραβίασης της σύμβασης και μη τήρησης των οικονομικών υποχρεώσεων. Οι περισσότεροι τομείς είναι επιλέξιμοι για εγγυήσεις MIGA, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των χρηματοοικονομικών, των υποδομών, του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, των μεταλλείων, των τηλεπικοινωνιών, των υπηρεσιών, της αγροτικής βιομηχανίας και της μεταποίησης.

8. Τομέας υδρογονανθράκων

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι οι ξένοι επενδυτές ενδιαφέρονται όλο και περισσότερο για την ενέργεια στην Κύπρο τόσο στον τομέα του πετρελαίου και του φυσικού αερίου όσο και στις αγορές ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Υπάρχει μεγάλο επενδυτικό δυναμικό για τα επόμενα χρόνια, το οποίο θα ωθήσει τον κλάδο των ξένων επενδύσεων στην Κύπρο.

Συνοψίζοντας, οι επενδυτικές ευκαιρίες σε έργα μεγάλης κλίμακας, όπως η ανάπτυξη των μαρίνων πολυτελείας, υπαίθριων μαθημάτων γκολφ, καζίνο και σούπερ πολυτελή οικιστικά συγκροτήματα πολλαπλών χρήσεων, έχουν επίσης ζωτικό ενδιαφέρον από το εξωτερικό. Το κλειδί για μια επιτυχημένη επένδυση είναι το σημερινό οικονομικό κλίμα που διεγείρει τους ξένους κτηματομεσίτες και τους αγοραστές ακινήτων να επενδύσουν καθώς υπάρχουν ελκυστικές τιμές.

Για περισσότερες πληροφορίες ή/και συμβουλές, επικοινωνήστε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [email protected]

© all rights reserved 2024