Oct 24, 2018

Είναι το τέλος του Διεθνούς Φορολογικού Σχεδιασμού;

Είναι το τέλος του Διεθνούς Φορολογικού Σχεδιασμού;

Η συνέχιση των συνεχών αλλαγών στο φορολογικό περιβάλλον έχει καταστεί προτεραιότητα για τους περισσότερους επαγγελματίες στον χρηματοπιστωτικό τομέα παγκοσμίως, καθώς το τοπίο μεταβάλλεται ταχύτατα και επηρεάζει σημαντικά τις επιχειρηματικές δραστηριότητες των περισσότερων διεθνών ομίλων ή/και εταιρειών. Είναι σημαντικό να αντιμετωπιστούν τα αναπόφευκτα προβλήματα και οι προκλήσεις που προκύπτουν από την εφαρμογή αυτών των αλλαγών, καθώς και να συζητηθούν οι στρατηγικές για τον μετριασμό των κινδύνων και τον τρόπο εξασφάλισης της ομαλής μετάβασης στη νέα φορολογική εποχή. Το φορολογικό περιβάλλον έχει καταστεί προτεραιότητα για τους περισσότερους επαγγελματίες του χρηματοπιστωτικού τομέα παγκοσμίως, καθώς το τοπίο μεταβάλλεται ταχύτατα και επηρεάζει σημαντικά τις επιχειρηματικές δραστηριότητες των περισσότερων διεθνών ομίλων ή/και εταιρειών. Είναι σημαντικό να αντιμετωπιστούν τα αναπόφευκτα προβλήματα και οι προκλήσεις που προκύπτουν από την εφαρμογή αυτών των αλλαγών, καθώς και να συζητηθούν οι στρατηγικές για τον μετριασμό των κινδύνων και τον τρόπο εξασφάλισης της ομαλής μετάβασης στη νέα φορολογική εποχή.

Κατά την επεξεργασία αυτών των ζητημάτων και προκλήσεων, πρέπει σίγουρα να αναφέρουμε τις αλλαγές στη μεταβολή της βασικής διάβρωσης και της μετατόπισης των κερδών (BEPS) και πώς αυτές οι αλλαγές επηρεάζουν άμεσα την αντίστοιχη φορολογία των εσόδων των χωρών, δηλαδή τη φορολόγηση του εισοδήματος που παράγεται στη συγκεκριμένη χώρα. Είναι σημαντικό να κατανοήσουμε ότι ο κύριος σκοπός αυτών των αλλαγών BEPS είναι να μειωθεί η φοροδιαφυγή – να ελαχιστοποιηθεί η μετατόπιση του κέρδους μεταξύ εταιρειών που δεν έχουν ουσία και είναι καταχωρημένες σε χώρες με χαμηλές φορολογικές επιβαρύνσεις.

Όσον αφορά τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, οι τράπεζες καθίστανται όλο και πιο αυστηρές με τους υπάρχοντες πελάτες τους όταν πρόκειται για π.χ. αιτήσεις για τον προσδιορισμό της πηγής κεφαλαίων, ο σκοπός της μεταβίβασης κλπ. Όσον αφορά το άνοιγμα των νέων λογαριασμών, οι τράπεζες αυξάνουν τις διαδικασίες δέουσας επιμέλειας, τις απαιτήσεις του Know Your Customer (KYC) κ.λπ. μετά απο τις αλλαγές ενάντια στο ξέπλυμα χρήματος και την καταπολέμηση της τρομοκρατίας παγκοσμίως. Αυτό σημαίνει ότι μια τράπεζα δεν θα ανοίξει πλέον έναν λογαριασμό χωρίς σοβαρό λόγο ή σκοπό. Για παράδειγμα, εάν μια εταιρεία στην Κύπρο επιθυμεί να ανοίξει λογαριασμό σε μια τοπική τράπεζα, η τράπεζα θα ζητήσει περισσότερες πληροφορίες που θα αποδεικνύουν ότι η εταιρεία έχει στην πραγματικότητα ουσία στη χώρα – ότι κάνει νόμιμες επιχειρήσεις και έχει φυσική παρουσία στο νησί.

Εξίσου σημαντικές αλλαγές στο φορολογικό περιβάλλον αφορούν την εξέλιξη της τιμολόγησης του μήκους του βραχίονα, οι οποίες επηρεάζουν άμεσα τις ενδοεταιρικές συναλλαγές μεταξύ συνδεδεμένων μερών. Για παράδειγμα, από την 1η Ιουλίου 2017, οι εταιρείες στην Κύπρο καλούνται τώρα να δικαιολογήσουν το περιθώριο και τις τιμές που χρεώνονται στις ενδοεταιρικές συναλλαγές με την προετοιμασία μελετών Τιμολόγησης Μεταφοράς, οι οποίες στη συνέχεια υποβάλλονται στις φορολογικές αρχές για έλεγχο.

Ως εκ τούτου, το συμπέρασμα είναι: οι διεθνείς όμιλοι ή/και εταιρείες μπορούν να λειτουργούν σε παγκόσμιο επίπεδο και να έχουν παρουσία σε πολλαπλές δικαιοδοσίες, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν πραγματική ουσία σε αυτές τις δικαιοδοσίες – πραγματικές επιχειρησιακές επιχειρήσεις με γραφεία, τραπεζικούς λογαριασμούς, συνδρομές χρηστών και αρμόδιους υπαλλήλους.  Το θέμα είναι ότι οι αρμόδιες αρχές του μεγαλύτερου μέρους του ανεπτυγμένου κόσμου είναι αποφασισμένες να επιτύχουν τις κοινές προσπάθειές τους για την εξάλειψη πολύπλοκων εταιρικών δομών με επίπεδα και στρώματα εταιρειών σε πολλαπλές δικαιοδοσίες που δημιουργήθηκαν με μοναδικό σκοπό την ελαχιστοποίηση των φορολογικών τους επιβαρύνσεων.

Βλέπουμε τις συνέπειες αυτών των αλλαγών σε καθημερινή βάση – το τελευταίο έτος, σημαντικές αναδιαρθρώσεις συμβαίνουν σε διεθνείς ομάδες. Ο αριθμός των εταιρειών του ομίλου μειώνεται, καταστέλλοντας τις εταιρείες που είναι εγγεγραμμένες σε γνωστούς φορολογικούς παραδείσους, ενώ οι υπόλοιπες εταιρείες στην εταιρική δομή έχουν ουσία. Τόσο το σχέδιο όσο και η στρατηγική βασίζονται στην αιτιολόγηση του σκοπού κάθε εταιρείας που παραμένει στη δομή, προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν πιθανά ζητήματα, είτε με τις αρμόδιες φορολογικές αρχές είτε με τις τράπεζες, όπου, όπως προαναφέρθηκε, η τράπεζα μπορεί να μην αποδεχτεί την αίτηση ανοίγματος νέου τραπεζικού λογαριασμού ή να τεθεί σε αναμονή μια συναλλαγή από και προς έναν υπάρχοντα λογαριασμό, ο οποίος σίγουρα θα εγείρει περισσότερα νέα ζητήματα. Οι φορολογικές υποχρεώσεις είναι επίσης άξια αναφοράς, όπως π.χ. οι φορολογικές αρχές μιας σχετικής δικαιοδοσίας μπορεί να μην δέχονται ότι ένα συγκεκριμένο είδος εισοδήματος ή/και συγκεκριμένου τύπου δαπανών είναι έγκυρο ή/και σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες και κανονισμούς, με αποτέλεσμα φορολογικές διορθώσεις και συνεπώς αυξημένη φορολογία στη συγκεκριμένη δικαιοδοσία.

Τα προφανή ερωτήματα που προκύπτουν από αυτή τη συζήτηση είναι: Τι πρέπει να κάνω με την εταιρεία μου; Τι πρέπει να αξιολογηθεί; Ποιες ενέργειες πρέπει να αναλάβει ένας διεθνής όμιλος, όχι μόνο για να συμμορφωθεί με τους ισχύοντες κανονισμούς αλλά και για να παραμείνει στο μελλοντικό πλαίσιο των επιχειρήσεων σε ένα διεθνές όμιλο ή/και εταιρεία;  Σας καλωσορίζουμε να επικοινωνήσετε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.

Mιχάλης Ι. Χατζηχάννας

Διευθύνων Σύμβουλος της FinExpertiza Cyprus

© all rights reserved 2024