Nov 5, 2013

Εγγραφή σκαφών

Εγγραφή σκαφών

Η FinExpertiza Cyprus παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για την παροχή βοήθειας στους πελάτες της για την αγορά ενός σκάφους και να το καταχωρήσουν στην Κύπρο υπό τη σημαία της Κύπρου.

Εγγραφή σκαφών

Η εγγραφή πλοίων και γιοτ στην Κύπρο διέπεται από το νόμο του 1963 περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Καταχώρηση Πλοίων, Πωλήσεων και Υποθηκών), όπως έχει τροποποιηθεί με την πάροδο του χρόνου (ο «Νόμος»). Ο νόμος δεν κάνει ειδική αναφορά στα σκάφη ως τέτοια, αλλά σε μικρά σκάφη ή σε σκάφη αναψυχής.

Σύμφωνα με το νόμο, τα σκάφη αναψυχής μπορούν να εγγραφούν στο Μητρώο Κυπριακών Πλοίων. Τα σκάφη αυτά επιτρέπεται να εκτελούν πλόες τόσο στα εθνικά όσο και στα διεθνή ύδατα.

Το νομικό πλαίσιο που διέπει την εγγραφή των σκαφών αναψυχής αναπτύχθηκε για την εναρμόνιση της τοπικής νομοθεσίας με τις ευρωπαϊκές οδηγίες 94/25 / ΕΚ και 2003/44 / ΕΚ, οι οποίες ενσωματώθηκαν στην εσωτερική έννομη τάξη μέσω των κανονισμών 2003 για τις βασικές απαιτήσεις (Σκάφη Αναψυχής) και των Βασικών Απαιτήσεων (αναψυχής) (Τροποποίηση) Κανονισμοί 2004.

Ως “σκάφος αναψυχής” ορίζεται από τις προαναφερόμενες οδηγίες της ΕΕ κάθε πλοίο οποιουδήποτε τύπου που προορίζεται για αθλητικούς σκοπούς και για λόγους αναψυχής μήκους κύτους από 2,5 m έως 24 m, ανεξάρτητα από τα μέσα πρόωσης. Το ίδιο σκάφος θα εξακολουθεί να καλύπτεται ακόμη και αν χρησιμοποιείται για ναυλωμένο σκάφος ή σκάφος αναψυχής κατά την τοποθέτηση στην κοινοτική αγορά για σκοπούς αναψυχής.

* Για σκάφη αναψυχής κατασκευασμένα για ίδια χρήση ισχύουν ξεχωριστές απαιτήσεις.

Τα πλοία μήκους κάτω των 13 μέτρων απασχολούνται μόνο στην παράκτια ναυσιπλοΐα της Δημοκρατίας και των Περιοχών των Κυρίαρχων Βάσεων και των πλοίων χωρίς ολόσωμο ή σταθερό κατάστρωμα που απασχολούνται αποκλειστικά στην αλιεία, την αναπλήρωση ή την παράκτια εμπορική εκμετάλλευση της Δημοκρατίας ή των Περιοχών των Κυρίαρχων Βάσεων (ή ακτίνα που καθορίζεται από αυτές ) δεν μπορούν να καταχωρηθούν στο Μητρώο Κυπριακών Πλοίων.

Μικρά σκάφη: Όλα τα αλιευτικά σκάφη και τα σκάφη αναψυχής ή άλλα σκάφη κάτω των 15 τόνων που λειτουργούν ή εκτελούνται αποκλειστικά σε οποιοδήποτε λιμάνι ή θαλάσσιο λιμένα της Κύπρου ή μεταξύ αυτών των λιμένων και ναυτιλιακών τόπων ή αλλιώς εντός των χωρικών υδάτων της Κύπρου πρέπει να καταγράφονται στο γραφείο του διευθυντή του Τμήματος Εμπορικής Ναυτιλίας σύμφωνα με τους Κανονισμούς για την Εξέταση των Εξουσιών (Ελέγχου των Μικρών Σκαφών) του 1955. Οι ιδιοκτήτες πρέπει να παρέχουν το όνομα, την περιγραφή και τις διαστάσεις του πλοίου, το όνομα και τη διεύθυνση του Ιδιοκτήτη και πότε και πώς αποκτήθηκε το σκάφος. Ο Διευθυντής μετά την καταγραφή του σκάφους θα κατανείμει έναν αριθμό καταχώρησης που θα εμφανίζεται στην πλώρη και την πρύµνη του σκάφους.

* Το Κυπριακό Μητρώο προσφέρει ένα από τα πιο ανταγωνιστικά καθεστώτα εγγραφής και ετήσια τέλη διεθνώς.

Φορολογία: Το νέο Σχέδιο Μίσθωσης Θαλαμηγών της Κύπρου

Τον Μάρτιο του 2012, το Τμήμα ΦΠΑ της Κύπρου εξέδωσε νέες κατευθυντήριες γραμμές εισάγοντας έτσι ένα ευνοϊκό σχέδιο εκμίσθωσης για σκάφη αναψυχής στην Κύπρο. Το νέο καθεστώς επιδιώκει να ωφελήσει τους ιδιοκτήτες σκαφών, επιτρέποντάς τους να εξοικονομήσουν σημαντικές φορολογικές ελαφρύνσεις στις πληρωμές μισθωμάτων και στην τελική τιμή αγοράς, αν επιλέξουν να αγοράσουν το σκάφος στο τέλος της σύμβασης μίσθωσης.

Το νέο μοντέλο βασίζεται στην υπόθεση ότι όσο μεγαλύτερο είναι το σκάφος τόσο περισσότερο χρόνο θα αφιερώνεται στην πλοήγηση εκτός των χωρικών υδάτων της ΕΕ. θα δαπανήσει ναυσιπλοΐα εκτός των χωρικών υδάτων της ΕΕ. Από την άποψη αυτή, ο συντελεστής ΦΠΑ ύψους 17% θα ισχύει μόνο για την περίοδο κατά την οποία το σκάφος περιορίζεται στα χωρικά ύδατα της ΕΕ. Ανάλογα με τον τύπο και το μέγεθος του σκάφους θα ισχύουν προκαθορισμένα ποσοστά του συντελεστή ΦΠΑ χωρίς την ανάγκη να διατηρείται κάθε είδος αποδείξεων που να αποδεικνύουν την πλοήγηση του σκάφους εντός και εκτός των χωρικών υδάτων της ΕΕ.

To τμήμα του ΦΠΑ έχει εκδώσει έναν πίνακα για τα μιχανοκίνητα σκάφη και έναν για ιστιοφόρα που καθορίζει το ποσοστό του ΦΠΑ που καταβάλλεται βάσει μίσθωσης, ανάλογα με το υποτιθέμενο ποσοστό χρήσης εντός των χωρικών υδάτων της ΕΕ βάσει του μήκους του σκάφους.

Από αυτή την άποψη, ένας ιδιοκτήτης σκαφών μπορεί να καταβάλλει συντελεστή ΦΠΑ 3,4% χαμηλότερο από το 5,4% των παρόμοιων μοντέλων ΦΠΑ που προσφέρονται από μερικούς από τους κυριότερους ανταγωνιστές της Ιστιοπλοΐας στην Κύπρο.

Μήκος Μιχανοκίνητων γιότ% της χρήσης εντός της ΕΕΥπολογισμός ΦΠΑ
Πάνω από 24 μέτρα20%20% του 17%
14,01 έως 24 μέτρα30%30% του 17%
8,01 έως 14 μέτρα50%50% του 17%
Έως 8 μέτρα60%50% του 17%
Το σκάφος επιτρέπεται100%100%

Προϋποθέσεις εφαρμογής του νέου καθεστώτος ΦΠΑ

  1. Πρέπει να υπάρχει μια συμφωνία χρηματοδοτικής μίσθωσης μεταξύ ενός εκμισθωτή ο οποίος πρέπει να είναι εταιρεία Κύπρου και μισθωτής που μπορεί να έχει οποιαδήποτε προέλευση.
  2. Μια πρώτη εισφορά ύψους 40% της αξίας του σκάφους πρέπει να καταβάλλεται από τον μισθωτή στον εκμισθωτή.
  3. Το σκάφος πρέπει να μεταφερθεί στα χωρικά ύδατα της Κύπρου μέσα σε ένα μήνα από την έναρξη της συμφωνίας.
  4. Οι μισθωτές πληρωμές πρέπει να καταβάλλονται από τον μισθωτή στον εκμισθωτή για διάρκεια μίσθωσης που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 48 μήνες.
  5. Ένα συνολικό κέρδος 10% της αξίας του σκάφους πρέπει να δημιουργηθεί από τον εκμισθωτή από τη σύμβαση μίσθωσης. Αυτό θα υπόκειται σε 12,5% φόρο εταιρειών στην Κύπρο.
  6. Η έγκριση πρέπει να ζητηθεί από τον αρμόδιο Επίτροπο ΦΠΑ για την επιβεβαίωση του ισχύοντος συντελεστή ΦΠΑ και την αποδοχή της δηλωμένης αξίας του σκάφους.
  7. Στο τέλος της σύμβασης μίσθωσης, η τελική συνεισφορά πρέπει να είναι πάνω από το 5% της αξίας του σκάφους. Αυτό θα υπόκειται στον κανονικό συντελεστή ΦΠΑ 19%.

Παράδειγμα εργασίας

Μηχανοκίνητο γιοτ μήκους 30 μέτρων και δηλωμένη αξία €15.000.000.

Σύμφωνα με τον κανονικό συντελεστή ΦΠΑ 19%, ένας υποψήφιος αγοραστής θα πρέπει να πληρώσει €2,850,000 ΦΠΑ.Σύμφωνα με το νέο καθεστώς, επειδή το μήκος του σκάφους είναι μεγαλύτερο από 24 μέτρα, ο ισχύων συντελεστής ΦΠΑ θα είναι 3,4%. Το καταβλητέο ΦΠΑ θα έχει ως εξής:

  1. Μια αρχική δόση €6,000,000 που αντιπροσωπεύει το 40% της αξίας του Yacht θα καταστεί πληρωτέα κατά την έναρξη της συμφωνίας. Ο καταβλητέος ΦΠΑ 3,4% θα ανερχόταν σε €204.000.
  2. Μια τελευταία δόση ύψους €750.000 θα καταβληθεί στον εκμισθωτή για να ικανοποιηθεί η απαίτηση ότι τουλάχιστον το 5% της αξίας του Yacht καταβάλλεται στο τέλος της μίσθωσης. Αυτό θα φορολογείται με τον κανονικό συντελεστή ΦΠΑ 19%, ώστε ο οφειλόμενος ΦΠΑ να είναι €142.500.
  3. Οι 48 μηνιαίες δόσεις μαζί με το κέρδος 10% επί της αξίας του σκάφους που ο εκμισθωτής υποχρεούται να καταβάλει μέχρι €9.750.000. Ο καταβλητέος ΦΠΑ 3,4% θα ανέρχεται σε €331.500.

Το σύνολο του ΦΠΑ που θα καταβάλλεται στο πλαίσιο του νέου προγράμματος χρηματοδοτικής μίσθωσης θα είναι €663.000, εξοικονομώντας στον αγοραστή €1.887.000.

Γιατί η Κύπρος

Η ναυτιλία της Κύπρου γνώρισε ταχεία ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια, χρόνια, κυρίως λόγω των γεωγραφικών ευκαιριών μέσω της φιλελεύθερης κατάστασης των ξένων επενδύσεων στην Κύπρο και του ευεργετικού φορολογικού της καθεστώτος.

Οι ιδιοκτήτες σκαφών αναψυχής που εδρεύουν στην Κύπρο μπορούν να απολαύσουν την αξιοζήλευτη ποιότητα ζωής ενός ανεπτυγμένου και σύγχρονου κράτους της ΕΕ από τη νέα θαυμάσια μαρίνα θαλαμηγών που θα είναι έτοιμη να υποδεχτεί τα πρώτα σκάφη για το 2012. Ταυτόχρονα, οι ιδιοκτήτες σκαφών έχουν την ευκαιρία να διευκολύνουν τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες μέσα σε ένα αποτελεσματικό πλαίσιο νομικών και λογιστικών υπηρεσιών ή να διερευνήσουν νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες μέσω της φιλελεύθερης κατάστασης των ξένων επενδύσεων στην Κύπρο και του ευεργετικού φορολογικού τους καθεστώτος.

* Πληροφορίες που προέρχονται από το Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας (DMS), τις εγκυκλίους του ΦΠΑ και το Κυπριακό Δίκαιο.

* Αποποίηση ευθύνης: Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο παρόν δεν αποτελούν νομική ή επενδυτική συμβουλή και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως εκ τούτου. Ο συγγραφέας δεν ευθύνεται για τυχόν ζημιά ή απώλεια που προκλήθηκε άμεσα ή έμμεσα από οποιοδήποτε πρόσωπο που ενεργεί ή αποφεύγει να ενεργεί, εν όλω ή εν μέρει, σε αυτό.

Για περισσότερες πληροφορίες ή/και συμβουλές, επικοινωνήστε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [email protected]

© all rights reserved 2024