Nov 4, 2013

Εγγραφή πλοίου

Εγγραφή πλοίου

Η FinExpertiza Cyprus παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες βοηθώντας τους πελάτες να αγοράσουν ένα πλοίο ή/και σκάφος και να το καταχωρήσουν υπό τη σημαία της Κύπρου.

Εγγραφή πλοίου

Η εγγραφή πλοίων στην Κύπρο διέπεται από το νόμο του 1963 περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Καταχώρηση Πλοίων, Πωλήσεων και Υποθηκών), όπως τροποποιείται με την πάροδο του χρόνου (ο «Νόμος»).

Ο νόμος θα επιτρέψει την εγγραφή πλοίου στο Κυπριακό Νηολόγιο σε δύο περιπτώσεις:

Περίπτωση 1: Το σύνολο των μετοχών του πλοίου ανήκει σε μία ή περισσότερες εταιρείες που έχουν συσταθεί και λειτουργούν:

 1. σύμφωνα με τους νόμους της Δημοκρατίας και έχουν την καταστατική τους έδρα στη Δημοκρατία, ή
 2. σύμφωνα με τους νόμους οποιουδήποτε άλλου κράτους μέλους που έχει την καταστατική του έδρα, την κεντρική διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή του στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο και διατηρεί εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο στη Δημοκρατία ή αναθέτει πλήρως τη διοίκηση όσον αφορά την ασφάλεια του πλοίου σε κυπριακή ή κοινοτική εταιρεία διαχείρισης πλοίων, που έχει την έδρα της στη Δημοκρατία, ή
 3. εκτός της Δημοκρατίας ή άλλου κράτους μέλους αλλά ελέγχεται από πολίτες της Κύπρου ή άλλων κρατών μελών και οι οποίοι διατηρούν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο στη Δημοκρατία ή αναθέτουν πλήρως τη διοίκηση όσον αφορά την ασφάλεια του πλοίου σε κυπριακή ή κοινοτική εταιρεία διαχείρισης πλοίων, επιχειρήσεων στη Δημοκρατία.

Περίπτωση 2: Περισσότερα από το πενήντα τοις εκατό (50%) των μετοχών του πλοίου ανήκουν:

 1. από τους πολίτες της Κύπρου, ή
 2. από πολίτες άλλων κρατών μελών, οι οποίοι αν δεν είναι μόνιμοι κάτοικοι της Δημοκρατίας, θα έχουν διορίσει και θα διατηρούν, κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγραφής του πλοίου στο Μητρώο, εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο στη Δημοκρατία.

Η κυπριακή νομοθεσία για την εμπορική ναυτιλία επιτρέπει τρία είδη εγγραφής σκαφών:

 1. Προσωρινή εγγραφή: Αυτό θα επιτρέψει στους ιδιοκτήτες 6 μήνες (συν 3 μήνες παράταση) να ολοκληρώσουν τις διοικητικές διατυπώσεις για μόνιμη εγγραφή.
 2. Μόνιμη εγγραφή: Ένα προσωρινά νηολογημένο σκάφος πρέπει να είναι μόνιμα νηολογημένο εντός 6 μηνών (ή 9 μηνών, εάν έχει ληφθεί η παράταση τριών μηνών) από την ημερομηνία κατά την οποία είχε καταχωρήθηκε προσωρινά.
 3. Παράλληλη εγγραφή: Ένα πλοίο εγγεγραμμένο σε αλλοδαπό Μητρώο μπορεί να είναι παράλληλα εγγεγραμμένο στο Κυπριακό Μητρώο για ορισμένο χρονικό διάστημα, συνήθως 2 χρόνια, το οποίο είναι ανανεώσιμο δεδομένου ότι ο νόμος του αλλοδαπού Μητρώου επιτρέπει παράλληλη εγγραφή των πλοίων του. Παράλληλα, το πλοίο παραμένει εγγεγραμμένο στο αλλοδαπό νηολόγιο, αλλά το καθεστώς της αλλοδαπής ιθαγένειας αναστέλλεται και το αλλοδαπό μητρώο λειτουργεί μόνο όσον αφορά την ιδιότητα ιδιοκτησίας και το βάρος του πλοίου. Δεν απαιτείται η διαγραφή της εγγραφής του πλοίου στο αλλοδαπό μητρώο.

Αυτό προϋποθέτει την εκμίσθωση του σκάφους από ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

Η “ναύλωση γυμνών πλοίων” είναι εκεί όπου ο ναυλωτής για την συμφωνηθείσα χρονική περίοδο αποκτά τον πλήρη έλεγχο και την κατοχή του πλοίου και αντικαθιστά από κάθε άποψη τον πλοιοκτήτη, με την εξαίρεση ότι δεν έχει δικαίωμα να πουλήσει ή να υποθηκεύσει το πλοίο.

Οι ναυτιλιακές εταιρίες ή εταιρείες που ασκούν χάρτες γυμνού πλοίου υπόκεινται σε φόρο 0% επί των κερδών που προκύπτουν από τις δραστηριότητες πλοιοκτητών, δεν επιβάλλεται φόρος υπεραξίας κατά την πώληση ή μεταβίβαση του πλοίου ή την πώληση των μετοχών της εταιρίας στην οποία ανήκει ή ναύλωση του πλοίου, φόρους επί των λογαριασμών και να απολαμβάνουν έναν πολύ ανταγωνιστικό ετήσιο φόρο χωρητικότητας.

Η παράλληλη εγγραφή κυπριακού πλοίου σε αλλοδαπό μητρώο είναι επίσης δυνατή υπό παρόμοιες προϋποθέσεις. Η εγγραφή “parallel-out” επιτρέπει τη χρηματοδότηση ενός πλοίου και την υποθήκευση του κάτω από την κυπριακή σημαία και την καταγραφή του σε αλλοδαπό μητρώο μέσω μιας συμφωνίας ναύλωσης του σκάφους.

Αυτές οι δύο επιλογές προσφέρουν μερικές πολύ ενδιαφέρουσες ευκαιρίες για μίσθωση, αγορά ενοικίου και ρυθμίσεις χρηματοδότησης.*

Η αίτηση εγγραφής πλοίου υπό την κυπριακή σημαία πρέπει να καταρτίζεται και να υποβάλλεται από δικηγόρο της Δημοκρατίας στον Υπουργό Συγκοινωνιών και Έργων μέσω του Καταχωρητή Κυπριακών Πλοίων. Στην πράξη, ο γραμματέας θα δεχθεί επίσης την υποβολή αιτήσεων εγγραφής πλοίων για λογαριασμό εταιρειών που έχουν συσταθεί έτσι ώστε η ενσωμάτωση της εταιρείας και η εγγραφή του πλοίου να μπορούν να προχωρήσουν ταυτόχρονα. Ωστόσο, η εταιρεία πρέπει να είναι δεόντως ενσωματωμένη πριν από την εγγραφή του σκάφους.

Σύνοψη των εφαρμοστέων συντελεστών για τον υπολογισμό του φόρου χωρητικότητας για ένα σκάφος:

ΚΑΘΑΡΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

0 – 1.0001.001 – 10.00010.001 – 25.00025.001 – 40.000> 40.000
€36.50€31.03€20.08€12.78€7.30
Ανά 100 NTΑνά 100 NTΑνά 100 NTΑνά 100 NTΑνά 100 NT

Υπολογισμός Δείγματος: Φόρος χωρητικότητας για ένα σκάφος χωρητικότητας 20.000 τόνων:*

*Καθαρή χωρητικότητα κατανεμημένη σε 100 προσαυξήσεις για κάθε καθαρό τόνο:

1,000 NT: 1,000 / 100 = 10 x 36.50 = €365.00

9.000 NT: 9,000 / 100 = 90 x 31.03 = €2,792.70

10.000 NT: 10,000 / 100 = 100 x 20.08 = €2,008.00

ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΧΡΕΩΣΗΣ = €5,1165.70

Διαχείριση πλοίων στην Κύπρο

Η Κύπρος έχει εδώ και χρόνια έναν πολύ ελκυστικό προορισμό για την εγγραφή και τη διαχείριση εταιρειών ναυτιλίας και ναυτιλιακών επιχειρήσεων. Εκτιμάται από το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας (DMS) ότι οι εταιρείες διαχείρισης πλοίων που λειτουργούν στην Κύπρο διαχειρίζονται το ένα πέμπτο του παγκόσμιου στόλου που διαχειρίζεται το τρίτο μέρος.

Οι εταιρείες διαχείρισης πλοίων που παρέχουν τεχνικές υπηρεσίες ή υπηρεσίες διαχείρισης πληρώματος που πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου απολαμβάνουν ορισμένα σημαντικά οφέλη, όπως ο φόρος εισοδήματος από τα κέρδη ή τα μερίσματα που καταβάλλονται από την παροχή αυτών των υπηρεσιών ή από τους μισθούς των αξιωματικών και του πληρώματος τέτοιων πλοίων. Η απαλλαγή ισχύει και για τον ναυλωτή γυμνού πλοίου ενός σκάφους που φέρει τη σημαία της Κύπρου με παράλληλη καταχώρηση.

Η αρμόδια εταιρεία διαχείρισης πλοίων έχει τη δυνατότητα να φορολογείται βάσει του συστήματος φόρου χωρητικότητας με συντελεστή ίσο με το 25% των συντελεστών που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό του φόρου χωρητικότητας που επιβάλλεται στα νηολογημένα πλοία Κύπρου ή να υπόκεινται στον βασικό φόρο εταιρειών 10%. Μια εταιρεία διαχείρισης πλοίων που επιλέγει να φορολογηθεί βάσει του συστήματος φόρου χωρητικότητας πρέπει να παραμείνει στο σύστημα για 10 χρόνια.

Για να είναι επιλέξιμη για να φορολογηθεί βάσει του συστήματος χωρητικότητας, μια φορολογούμενη εταιρία που παρέχει υπηρεσίες διαχείρισης σε σκάφος που επέλεξε να φορολογηθεί βάσει του Συστήματος πρέπει να διατηρεί ένα πλήρες γραφείο στην Κύπρο και να απασχολεί επαρκές αριθμό και εξειδικευμένο προσωπικό, το 51% τουλάχιστον του προσωπικού της ξηράς είναι πολίτες της ΕΕ.

Ο νόμος απαιτεί επιπλέον να διαχειρίζονται τουλάχιστον τα 2/3 της διαχειριζόμενης χωρητικότητας από το έδαφος οποιουδήποτε κράτους μέλους της ΕΕ. Τουλάχιστον το 60% του στόλου που διαχειρίζεται πρέπει να είναι εμβληματικά σκάφη της ΕΕ ή ένα μερίδιο του στόλου να είναι εμβληματικά σκάφη της ΕΕ, αλλά το μερίδιο αυτό δεν μπορεί να μειωθεί κατά την τριετή περίοδο μετά την άσκηση μετά την άσκηση του δικαιώματος προαίρεσης.

Όλα τα διαχειριζόμενα πλοία και τα πληρώματα πρέπει να συμμορφώνονται με τα σχετικά διεθνή πρότυπα και να πληρούν τις απαιτήσεις της νομοθεσίας της ΕΕ σχετικά με την ναυτιλιακή ασφάλεια, την ασφάλεια, την εκπαίδευση και την πιστοποίηση των ναυτικών, τις περιβαλλοντικές επιδόσεις και τις συνθήκες εργασίας επί του πλοίου.

Πρέπει να πληρούνται και άλλα ειδικά κριτήρια, ανάλογα με τον τύπο της παρεχόμενης υπηρεσίας διαχείρισης (δηλ. Την εφαρμογή του MLC 2006 για τους διαχειριστές πληρώματος ή την πιστοποίηση ISM για τεχνικούς διαχειριστές).

Σύνοψη των εφαρμοστέων συντελεστών για τον υπολογισμό του φόρου χωρητικότητας για μια εταιρεία διαχείρισης πλοίων:

ΚΑΘΑΡΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

0 – 1.0001.001 – 10.00010.001 – 25.00025.001 – 40.000> 40.000
€36.50€31.03€20.08€12.78€7.30
Ανά 400 NTΑνά 400 NTΑνά 400 NTΑνά 400 NTΑνά 400 NT

*Καθαρή χωρητικότητα κατανέμεται σε 400 προσαυξήσεις για κάθε καθαρό τόνο έτσι ώστε:Υπολογισμός Δείγματος: Φόρος χωρητικότητας για ένα σκάφος χωρητικότητας 20.000 τόνων:*

1,000 NT: 1,000/400 = 2.5 x 36.50 = €91.25

9,000 NT: 9,000/400 = 22.5 x 31.03 = €698.175

10,000 NT: 10,000/400 = 25 x 20.08 = €502.00

—————

ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΧΡΕΩΣΗΣ = €1.291.425

Γιατί η Κύπρος*

 • Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Νομισματικής Ένωσης.
 • Στρατηγική τοποθεσία στο σταυροδρόμι τριών ηπείρων.
 • Ένας επικείμενος βασικός παράγοντας στην ενέργεια – η ανακάλυψη ενός από τα μεγαλύτερα πεδία φυσικού αερίου στον κόσμο από τις ακτές της Κύπρου έχει δημιουργήσει νέες προοπτικές για οικονομική και επιχειρηματική ανάπτυξη.
 • Ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά εταιρικών φόρων στην ΕΕ – 12,5% επί των κερδών.
 • Φιλελεύθερο καθεστώς ξένων άμεσων επενδύσεων που επιτρέπει μέχρι και 100% ξένη συμμετοχή στους περισσότερους τομείς της οικονομίας.
 • Δεν υπάρχει έλεγχος συναλλαγών και ελεύθερη κυκλοφορία συναλλάγματος.
 • Συμφωνίες Αποφυγής Διπλής Φορολογίας με 49 χώρες.
 • Διμερείς συμφωνίες συνεργασίας στον τομέα της εμπορικής ναυτιλίας με 23 χώρες, συμπεριλαμβανομένων των μεγάλων χωρών προμηθειών εργασίας.
 • Χαμηλό κόστος εγκατάστασης και λειτουργίας για επιχειρήσεις.
 • Απαλλαγή από τον ΦΠΑ για τις διεθνείς μεταφορικές υπηρεσίες όταν η αποτελεσματική χρήση και απόλαυση των υπηρεσιών πραγματοποιείται εκτός της ΕΕ.
 • Ειδικοί φόροι για τις ναυτιλιακές εταιρείες: οι πλοιοκτήτες, οι ναυλωτές και οι διαχειριστές πλοίων που συμμετέχουν στο σύστημα φόρου χωρητικότητας της Κύπρου απαλλάσσονται από τον φόρο εισοδήματος και κάθε άλλο φόρο ή εισφορά επί των μερισμάτων που καταβάλλονται στους μετόχους, επί των τόκων που εισπράττονται από κεφάλαιο κίνησης, πώληση ενός πλοίου που πληροί τις προϋποθέσεις.
 • Δεν υπάρχει δασμός περιουσίας για την κληρονομιά μετοχών εταιρείας πλοιοκτητών.
 • Δεν εισπράττεται φόρος εισοδήματος επί των απολαβών αξιωματικών και πληρωμάτων επί του Κυπριακού πλοίου.
 • Δεν καταβάλλετε τέλος χαρτοσήμου για υποθήκες πλοίων ή άλλα έγγραφα ασφαλείας.
 • Έχει υπογράψει όλες τις σημαντικές διεθνείς ναυτιλιακές συμβάσεις.
 • Σύγχρονες και αποτελεσματικές νομικές, λογιστικές και τραπεζικές υπηρεσίες βασισμένες στις αγγλικές πρακτικές.
 • Προηγμένο δίκτυο τηλεπικοινωνιών και εύκολη πρόσβαση με αέρα και θάλασσα.
 • Υψηλά εκπαιδευμένο, πιστοποιημένο και πολύγλωσσο προσωπικό.
 • Έτοιμο για μακροπρόθεσμη ανάπτυξη.
 • Ζωτική ποιότητα ζωής.

*Οι πληροφορίες προέρχονται από τον Κυπριακό Οδηγό Ναυτιλίας, 10η έκδοση, Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας, Κυπριακή Δημοκρατία.

Αποποίηση ευθυνών:

Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν δεν αποτελούν νομική ή επενδυτική συμβουλή και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως εκ τούτου. Ο συγγραφέας δεν ευθύνεται για τυχόν ζημιά ή απώλεια που προκλήθηκε άμεσα ή έμμεσα από οποιοδήποτε πρόσωπο που ενεργεί ή αποφεύγει να ενεργεί εν όλω ή εν μέρει σε αυτό.

Για περισσότερες πληροφορίες ή/και συμβουλές, επικοινωνήστε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [email protected]

© all rights reserved 2024