Apr 2, 2024

ΔΝΤ: Η ανάπτυξη της Κύπρου ξεπερνά τους Ευρωπαίους

ΔΝΤ: Η ανάπτυξη της Κύπρου ξεπερνά τους Ευρωπαίους

Όπως αναφέρει ο Alex Pienkowski, επικεφαλής της αποστολής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) στην Κύπρο, «υποστηριζόμενη από ισχυρές πολιτικές, η Κύπρος ανέκαμψε γρήγορα από την πανδημία και έχει αποδειχθεί σε γενικές γραμμές ανθεκτική σε πολλαπλά δυσμενή σοκ. Η ανάπτυξη είναι πάνω από τους περισσότερους Ευρωπαίους ομολόγους της και ο πληθωρισμός είναι κοντά στο 2%. Οι δημοσιονομικές επιδόσεις συνεχίζουν να είναι ισχυρές, μειώνοντας σημαντικά το δημόσιο χρέος».

Οι πρόσφατες διαβουλεύσεις του ΔΝΤ με τις κυπριακές αρχές στο πλαίσιο του Άρθρου IV (του Καταστατικού του ΔΝΤ) στα τέλη Μαρτίου 2024 ανέδειξαν βασικές προτεραιότητες, συμπεριλαμβανομένης της διατήρησης των δημοσιονομικών πλεονασμάτων έως ότου το δημόσιο χρέος πέσει με άνεση κάτω από το 60% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ). Σύμφωνα με την καταληκτική δήλωση του προσωπικού της αποστολής του Άρθρου IV του 2024, ο χρηματοπιστωτικός τομέας της Κύπρου παραμένει ανθεκτικός, αλλά απαιτεί συνεχή επαγρύπνηση, ιδίως στον μη τραπεζικό χρηματοπιστωτικό τομέα.

Σύμφωνα με τη δήλωση του Pienkowski, η Κύπρος έχει επιδείξει ανθεκτικότητα έναντι των υψηλότερων επιτοκίων και της αδύναμης δραστηριότητας των εμπορικών εταίρων, ο τουριστικός τομέας συνεχίζει την ανάκαμψη μετά την πανδημία, σε συνδυασμό με τη σημαντική ανάπτυξη των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και τη διαφοροποίηση των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών στο νησί. Η ανάπτυξη αναμένεται να είναι περίπου 2,5% το 2024, καθώς τα αυξανόμενα πραγματικά εισοδήματα στηρίζουν την κατανάλωση, οι άμεσες ξένες επενδύσεις (ΑΞΕ) και οι εισροές χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΠΑΑ) της ΕΕ στηρίζουν τις επενδύσεις. Οι αγορές εργασίας αναμένεται να παραμείνουν ισχυρές.

Ο πληθωρισμός έχει ομαλοποιηθεί στο 2% και «αναμένεται να παραμείνει συγκρατημένος στο μέλλον», υποστηριζόμενος από την πτώση των τιμών της ενέργειας και την αυστηρότερη νομισματική πολιτική, ενώ η ισχυρή δημοσιονομική πολιτική και η ισχυρή ανάπτυξη έχουν μειώσει το δημόσιο χρέος στο 77% του ΑΕΠ. «Μεταξύ άλλων παραγόντων, η δημοσιονομική πειθαρχία, η μείωση του χρέους, τα άφθονα ταμειακά αποθέματα και η πρόσφατα επιδειχθείσα οικονομική ανθεκτικότητα έχουν στηρίξει την αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας και τη βελτίωση του κλίματος της αγοράς», δήλωσε ο Pienkowski.

Δίνεται έμφαση στις προσπάθειες για τη διαφοροποίηση της οικονομίας, την προώθηση διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και τη διατήρηση του δημοσιονομικού χώρου για την αντιμετώπιση των μακροπρόθεσμων πιέσεων στις δαπάνες, μεταξύ άλλων λόγω της γήρανσης και της κλιματικής αλλαγής. Η ολοκλήρωση της ανάπτυξης του Γενικού Συστήματος Υγείας (GHS), οι μεταρρυθμίσεις της διακυβέρνησης των κρατικών επιχειρήσεων και η ενίσχυση των τομέων της δικαιοσύνης και της εκπαίδευσης θεωρούνται κρίσιμες για τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη.

Ο τραπεζικός τομέας παρουσιάζει μεγάλα κεφαλαιακά αποθέματα και αποθέματα ρευστότητας, αν και απαιτείται συνεχής επαγρύπνηση, ιδίως όσον αφορά τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια (NPLs) και τους κινδύνους από ακίνητα. Το πλαίσιο αναγκαστικής εκτέλεσης θα πρέπει να αφεθεί να λειτουργήσει χωρίς περαιτέρω αλλαγές και οι προσπάθειες για την ενίσχυση της χρηματοοικονομικής εποπτείας των κρατικών επιχειρήσεων θα πρέπει να συνεχιστούν.

Για την ενίσχυση των προσπαθειών καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (AML/CFT), το ΔΝΤ υποστηρίζει τη δημιουργία μιας ενιαίας εποπτικής αρχής, «για την εποπτεία της αυτορρύθμισης των λογιστών και των δικηγόρων, και με την ενίσχυση των προσπαθειών AML/CFT στον τομέα των ακινήτων. Η δημιουργία μιας εθνικής μονάδας επιβολής κυρώσεων θα μειώσει τους κινδύνους από πιθανή αποφυγή κυρώσεων».

Ο κ. Pienkowski προέτρεψε την Κύπρο να αξιοποιήσει τις οικονομικές της επιδόσεις προωθώντας τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, ιδίως στους τομείς της δικαιοσύνης, της εκπαίδευσης και της πράσινης μετάβασης. Οι επενδύσεις στην εκπαίδευση, κυρίως στους τομείς STEM (Επιστήμη, Τεχνολογία, Μηχανική και Μαθηματικά), είναι απαραίτητες για την αξιοποίηση του ακμάζοντος τομέα των ΤΠΕ. Επιπλέον, «τα σχέδια για τη σύνδεση του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας με τους γείτονες, την εισαγωγή υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG), την αύξηση του μεριδίου των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και την εισαγωγή του ανταγωνισμού στην αγορά ενέργειας είναι κρίσιμα».

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στο [email protected]

© all rights reserved 2024