Αποτίμηση επιχειρήσεων

Η αποτίμηση επιχειρήσεων είναι ένας σημαντικός παράγοντας για κάθε επιχειρηματική πρόταση και μπορεί να είναι ο καθοριστικός παράγοντας στις διαπραγματεύσεις. Για να κατανοήσουμε πλήρως τις επιχειρηματικές σας δραστηριότητες, θα εξετάσουμε σε βάθος όλα τα δεδομένα που σχετίζονται με τον οργανισμό σας:
  • Ανάλυση και συστάσεις για την εξέταση των προσφορών αγοράς,
  • Τραπεζική χρηματοδότηση
  • Εκτίμηση και προσδιορισμός της ζημιάς της επιχείρησης,
  • Χρηματοπιστωτική αναδιάρθρωση και ανακεφαλαιοποίηση,
  • Συναλλαγές εξαγοράς μέσω μόχλευσης,
  • Διοικητικές εξαγορές,
  • Αγορά ή πώληση επιχειρήσεων ή επιχειρηματικών συμφερόντων,
  • Αποτίμηση επιχειρήσεων των θυγατρικών εταιρειών, διαιρέσεις και κοινοπραξίες για τον διαχωρισμό των μετόχων ή/ και την πώληση.
  © all rights reserved 2024