Έλεγχος

Έλεγχος

Η FinExpertiza Cyprus (Hadjihannas and Partners Accountants Limited) είναι μια αδειοδοτημένη ελεγκτική εταιρεία, η οποία είναι εγγεγραμμένη στο Σύνδεσμο Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ).

Εσωτερικός Έλεγχος

 

Η αξιολόγηση της επιχείρησής σας από έναν εξωτερικό επαγγελματία είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο για τον προσδιορισμό της αποτελεσματικότητας των λειτουργικών συστημάτων σας και εάν οι τρέχουσες διαδικασίες σας μπορούν να αναβαθμιστούν, όταν πρόκειται για την παραγωγικότητα της ομάδας σας.

  • Θα βεβαιωθούμε ότι το ρίσκο λαθών ή ακατάλληλων πράξεων έχει εξαλειφθεί με τον διαμοιρασμό των καθηκόντων στο προσωπικό. Περισσότερα από ένα άτομα θα συμμετέχουν σε κάθε οικονομική συναλλαγή
  • Αναθέτοντας σε έναν υπάλληλο την εξουσία να επαληθεύει ότι οποιαδήποτε συναλλαγή πραγματοποιείται σύμφωνα με την πολιτική της εταιρείας και των διαθέσιμων πόρων.
  • Να γίνεται έλεγχος ότι η καταχώρηση όλων των συναλλαγών αναθεωρείται ανά τακτά διαστήματα, γίνεται συμφιλίωση και είναι ορθά καταχωρημένες, από υπαλλήλους ανεξάρτητους από το άτομο που διεκπεραίωσε τις συναλλαγές.
  • Φυσική διαφύλαξη, μέτρηση και σύγκριση εξοπλισμού, μετρητών και άλλων περιουσιακών στοιχείων και σύγκριση τους με τα αρχεία ελέγχου.
  • Με την παροχή εκπαίδευσης και καθοδήγησης του προσωπικού με τις απαραίτητες γνώσεις για την διεκπεραίωση των καθηκόντων τους με το κατάλληλο επίπεδο καθοδήγησης και εποπτείας.
  • Ενημερώνοντας το προσωπικό για τα κατάλληλα κανάλια αναφοράς για υποψίες παραβιάσεων.
  • Εξασφαλίζοντας ότι όλοι οι υπάλληλοι έχουν πρόσβαση σε έγγραφα της εταιρείας που αφορούν την πολιτική και τις διαδικασίες της εταιρείας για καθοδήγηση και διεκπεραίωση των καθηκόντων σε περίπτωση παρατεταμένης απουσίας προσωπικού ή υψηλό κύκλο εργασιών των εργαζομένων.
  • Παρακολούθηση κατά πόσο οι προσδοκίες και οι στόχοι είναι ρεαλιστικοί και αν εκτελούνται στο μέγιστο από το προσωπικό, όπως έχει προγραμματιστεί.

Πληροφορίες ελέγχου

 

α Ν.53 (I) / 2017 Ο περί Ελεγκτών Νόμος του 2017.

β Ο περί Εταιρειών Νόμος (Κεφ. 113) παρ. 152 Α (Υποχρεωτικός έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων και της έκθεσης των διευθυντών από τους ελεγκτές. Όπως τροποποιήθηκε.)

γ Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 537/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, σχετικά με τις ειδικές απαιτήσεις όσον αφορά τον υποχρεωτικό έλεγχο οντοτήτων δημοσίου συμφέροντος και την κατάργηση της απόφασης 2005/909 / ΕΚ της Επιτροπής.

δ Οδηγία 2014/56/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, για την τροποποίηση της οδηγίας 2016/43/ΕΚ για τους υποχρεωτικούς ελέγχους των ετήσιων και των ενοποιημένων λογαριασμών.

ε Ο περί Εταιρειών Νόμος (Κεφ. 113) παρ. 142 (Ετήσιες και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. Όπως τροποποιήθηκε.)

στ Ο περί Εταιρειών Νόμος (Κεφ. 113) παρ. 155 (Προσόντα για Διορισμό ως Ελεγκτής. Όπως τροποποιήθηκε.)

    © all rights reserved 2024