Λογιστική

Κατανοούμε την πολυπλοκότητα της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις της εταιρείας ακολουθώντας τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. Ανεξάρτητα από το μέγεθος της εταιρείας σας, η πιστοποιημένοη ομάδα της FinExpertiza Cyprus είναι στη διάθεσή σας, συνεχίζοντας να αναπτύσσει και να βελτιώνει περαιτέρω τις διαδικασίες για την παροχή ανεξάρτητων, αξιόπιστων και ακριβών οικονομικών εκθέσεων και λογιστικών υπηρεσιών με επαγγελματικό και έγκαιρο τρόπο.

  • Υπηρεσίες τήρησης λογιστικών βιβλίων,
  • Θεσπισμένες και άλλες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς,
  • Λογαριασμοί Διαχείρισης,
  • Εποπτεία των λογιστικών τμημάτων,
  • Μεταφορά έδρας στην Κύπρο σύμφωνα με τις απαιτήσεις οικονομικής υπόστασης,
  • Υπηρεσίες μισθοδοσίας.

  Υπηρεσίες Μισθοδοσίας

  Κάθε εργαζόμενος στην Κύπρο είναι υποχρεωτικά ασφαλισμένος στο Σχέδιο Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Κάθε εργοδότης πρέπει να εγγραφεί στο Μητρώο Εργοδοτών των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Ο εργοδότης είναι υποχρεωμένος να καταβάλλει εισφορές στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στο Κεντρικό Ταμείο Αδειών (αν δεν εξαιρείται), στο Ταμείο Πλεονάζοντος Προσωπικού, στο Ταμείο Ανάπτυξης Ανθρώπινων Πόρων και Κοινωνικής Συνοχής για κάθε έναν από τους υπαλλήλους του. Επιπλέον, ο εργοδότης είναι υποχρεωμένος να παρακρατεί και να καταβάλει στις αρχές τον φόρο εισοδήματος εκ μέρους των εργαζομένων (νόμος περί φόρου εισοδήματος 118 (I) / 2002 παρ.41). Πληροφορίες λογιστικής Σύμφωνα με τον περί Εταιρειών Νόμο Κεφ.113, πρέπει να τηρούνται λογιστικά βιβλία που κρίνονται αναγκαία για την κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων. * * Νόμος περί Εταιρειών (Κεφ. 113) παρ.141 (Τήρηση λογιστικών βιβλίων 6 (α) του 167 (Ι) του 2003.)
  © all rights reserved 2024